Veel gewonden in de "Gezellige Loempia" Noordelijk horeca gebied vestigt zich in Grouw mi Stagnatie in bouw Medio april jongstleden is de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw van de vestiging van het horecagebied Groningen-Friesland-Drenthe. Aan de Oedsmawei in Grouw-gemeente Idaarderadeel- was daarmee de eerste stap gezet op weg naar één onderkomen voor de gehele Noordnederlandse horeca-operatie. g imummiB &S3 s- C~ j.< £2 i HiS||jliiiiii|^ Sinds die feestelijke "eerste paal" is de voortgang van de bouw niet bepaald glad verlopen. Problemen met de bouwvergunning -door de gemeente vlot verstrekt, maar door Rijkswaterstaat en de provincie betwist- zorgden voor een stagnatie van twee maanden in de bouwactivi teiten. Op de kaarten van Rijks waterstaat stond een groot gedeelte van het bouwterrein aangegeven als eventuele plaats vooreen nieuwe afslag van de Rijksweg 32 tussen Heerenveen en Leeuwarden, die mogelijk rond 1990 verdubbeld zal worden. Het overleg tussen de gemeente Idaarderadeel en de provinciale autoriteiten heeft ertoe geleid dat Gedeputeerde Staten van Friesland inmiddels een verklaring van "geen bezwaar" hebben afaeaeven. Enige weken geleden is de bouw dan ook weer hervat. De vertraging heeft wel als consequentie, dat het pand pas begin '82 kan worden betrokken, in plaats van de geplande verhuizing in november van dit jaar. In de nieuwe vestiging worden de huidige twee drankenhandels, te weten Drankenhandel Hergarden te Joure en de Noordfriese Dranken handel te Leeuwarden samen gevoegd. Daarnaast biedt het pand plaats aan het regionale verkoop kantoor, dat nu nog is ondergebracht bij de Drankenhandel Groningen. Voor de tachtig medewerkers van het horecagebied betekent de ver huizing naar Grouw dat men in een praktische, goed geoutilleerde en representatieve vestiging komt te werken. Het drankenhandel-gedeelte beslaat 2500 vierkante meter, terwijl het kantoor, dat in twee lagen wordt gebouwd, ruim 1000 vierkante meter groot is. Door de uitstekende ligging van het terrein-centraal t.o.v. het beleve- ringsgebied Friesland en gunstig gesitueerd voor wat betreft het merengebied waardoor snelle levering mogelijk is - verwacht men de regionale functie in de drie noor delijke provincies optimaal te kunnen vervullen. Daar zal zekerde goede bereikbaarheid van de toe komstige vestiging, ook per open baar vervoer, een belangrijke bij drage aan leveren. Enige jaren geleden is het initiatief genomen om met verschillende Amsterdamse bedrijven een jaarlijkse EHBO oefening te houden. Dit werd een succes en de vijfde wedstrijd (le lustrum) vond vorige maand plaats op onze vestiging aan de Van der Helststraat. Deelnemende ploegen waren I.B.M., Nederlandsche Bank, P.T.T. en Heineken (A/Hel). Na de ontvangst en een maaltijd van de 65 deelnemers en "supporters" in de kantine, werd een aanvang gemaakt met het afwerken van het door onze EHBO- instructrice mevrouw J. Kossen in elkaar gezette programma. Door middel van dia's werden bij afwisseling aan de groepen vragen gesteld en in het tot Chinees Restaurant "de Gezellige Loempia" omge toverde Roeischip kon men zijn kennis botvieren op het restaurantpersoneel met verschrikkelijke brandwonden, een overspannen Chinese eigenaar en een met een glas deerlijk verminkte bezoeker. Door de LOTUS (Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers) - dames werden de verwondingen afschrikwekkend uitgebeeld. Er werd hard en met veel animo gewerkt. De jury, onder leiding van bedrijfsarts E.A. Coens, kwam na afloop tot de volgende uitslag: 1. P.T.T.18 punten; 2. Nederlandsche Bank, 20 punten; 3. Heineken, 32 punten en 4. I.B.M., 39 punten. Nadat de heer Hesse de prijzen had uitgereikt en aan mevrouw Kossen een ruiker bloemen had aan geboden, bleef het gezelschap nog wat napraten in het Roeischip. Voor de deelnemers was het weer een leer zame avond.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 6