belangrijk", verklaart de heer Dikken, "niet alles af te sluiten van de buiten wereld, zodat men zich zou afvragen wat er zich nu eigenlijk achter die bomen bevond. Op deze manier zijn wij als brou werij heel herkenbaar, ter wijl hel geheel toch alles zins vriendelijk over komt" Camouflage Niet alleen voor de om wonenden. ook voorde medewerkers zelf is het belangrijk in een plezierige en prettig ogende omge ving te werken. Op het be drijfsterrein is om die reden ook een aantal ge bouwen of installaties min of meer aan het oog ont trokken. Zoals aan de westzijde van Apolloblok Iwaar heesters zijn geplant. Hetzelfde is het geval bij de condensors -technisch gezien fraaie installaties, maar qua uiterlijk niet bij zonder mooi- even voorbij het kelderdienstgebouw. Ook de reinwaterkclder -eigenlijk een grote beton nen bak- zal met zijn uiter lijk niet meer als storend in het landschap worden er varen; tegèn de zijkanten bouwen. Wanneer van te voren de bestemming van een bepaald terrein vast ligt, dan wordt hiermee rekening gehouden en zaaien we slechts gras". Zo is dat onlangs ook ge beurd met het stuk grond naast het brouwhuis. Het kan ook voorkomen dat gras achteraf niet zo goed bevalt. Tussen bottelarijgebouw 1 en 2 is de opslag van leeg goed. Ondanks alle voor zorg breekt cr glas en springen de scherven weg op het gras. Een onmoge lijke situatie voor de gras maaiers. Resultaat: het gras wordt vervangen door lage heesters, die onder- houdstechnisch in dit geval veel minder problemen op leveren. Blaauboer Het kantoorpersoneel dat aan de binnenzijde van de vier vleugels een kamer heeft, ziet uit op de kantoortuin. Meest opval lend onderdeel hiervan is de vijver met dc houten steiger en de drie immer spuitende fonteinen. Deze laatste zijn noodzakelijk voor de zuurstof in het water; ook dragen zij ertoe bij een aangename werk Rijndijk tot de brouwerij: echte polderbomen die aan het water moeten staan. Slechts aan enkele Zoeter- woudse medewerkers zal het wandelgebied naast het Personeels Uitgifte Maga zijn (PUM) bekend zijn. Vele schapen en enkele vicognes lopen er. Ook de mens mag dat tussen twaalf en twee. Voorwaarde is dat men enigszins sportief moet zijn, want er moet over enkele hekken -afscheiding tussen de kavels- worden geklom men. Achter het PUM is nóg een 'echt' bos: in het zand dat tien jaar geleden naar Zoeterwoude werd gebracht, zat slib. In dit slibveld ontkiemden de hier neergevallen wilgen zaadjes en ontstond er een bos. Eerst groeit er dan moerasandijvie, een plant die vanwege zijn honing- gehalte bijzonder in trek is bij imkers. Uater. wanneer de moerasandijvie is afge storven doordat de plek te droog is geworden, groeien er bomen. Zoals u uit het bovenstaan de heeft kunnen opmaken, wordt er veel aandacht besteed aan de begroeiing op het terrein in Zoeter woude. Hiermee wordt ge tracht de aanblik van het complex zo prettig moge lijk te maken voor mede werkers en omwonenden. Hoeveel bemoeienis van mensenzijde er ook is, hoe de tuin er over tientallen jaren zal uitzien, blijft toch voornamelijk afhankelijk van de natuur. omgeving te creëren voor hen die elke dag acht uur achter het bureau door brengen. Wat de beplanting betreft, deze maakt een nog vrij kale indruk, al hebben enkele planten in bloei ge staan. Voor de overige geldt dat hen de tijd moet worden gegund. Zo verandert het beeld van jaar tot jaar. Wat blijft, is het "Blaauboer'-stempel dat deze architect uit Wa- geningen er met z'n stei ger. fonteinen en rotspar tijen langs de kanten op heeft gedrukt. Aardig detail is dat in de besloten kantoortuin vele van de daar geplante strui ken niet in het polderland schap thuishoren. Welbekend van de sportdag is het recreatieterrein: twee tennisbanen en een voetbal veld. Als architect was hiervoor de Grontmij uit Rijswijk gekozen, een maatschappij, bij uitstek gespecialiseerd in de aan leg van sportvelden. De ligging (noord-zuid) van de velden is onder andere ideaal ten opzichte van de windrichting, terwijl een drainage ervoor zorgt dat de spelers niet bij de eerste hoosbui van het veld afspoelen. Het overgrote deel van de beplante 20 hectare -het gehele complex is 78 hec tare groot- is aangelegd. Er zijn echter enkele plaat sen waar de oorspronke lijke begroeiing is gehand haafd. Zoals de knotwil gen aan het pad van het stoplicht aan de Hoge opgetrokken aarden wal aan het oog onttrokken. Het tegenovergestelde heeft men gedaan met het gedeelte van het terrein, grenzend aan de Burge meester Smeetsweg en de Hoge Rijndijk, waar het kantoorgebouw en het ont vangstgebouw De Hooi berg staan: vanaf de weg heeft men een goed zicht op beide gebouwen, de grasvelden en de vijverpai tij. "Wij vonden het heel en bovenop het dak tiert de beplanting welig, zodat het nu meer weg heeft van een grote molshoop. Een ide aal plekje voor hazen en vogels, die hier dan ook veelvuldig te vinden zijn. Ligt er een stuk grond braak, dat bestemd is om bebouwd te worden, dan worden er uiteraard geen struiken of bomen op ge plant. "Wij streven ernaar zo min mogelijk beplan ting op te offeren voor ge- 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 5