17 mei j.l. was het precies tien jaar geleden dat men met de werkzaamheden begon voor de bouw van onze vestiging in Zoeterwoude. Met ruim vijfhonderd- vijftigduizend kubieke meter zand werd het terrein opgespoten, waarna met de bouw van het bedrijf en tenslotte, met veel zorg, met de beplanting van het terrein kon worden gestart. In die jaren van 1971 tot 1975 -en ook nu nog- werd er veel geschreven over de gebouwen. Nu. ruim zes jaar na de officiële opening van de Zoeterwoudse vestiging, willen we nog eens aandacht besteden aan de aanleg van het vele groen dat -inmiddels al behoorlijk volwassen geworden- op het terrein te vinden is. Zoeterwoude: van polder tot park wilden zowel wij - als op drachtgever - als de archi tecten ervoor zorgdragen dat de brouwerij een zo vriendelijk mogelijk aan zien kreeg vanaf de buitenkant van het (brou werij (complex. Dit was ook toegezegd aan de om wonenden. Wij hebben dus ook het bomen- en struiken assortiment aangepast: het zijn bomen, struiken en heesters waarvan je de meeste in elke polder kunt aantreffen". Van tien jaar geleden weet hij zich nog een leuk voorval te her inneren: "Toen men de maquette had gezien, werd er in de gemeenteraads vergadering de vraag ge steld wanneer Heineken nu eindelijk zou beginnen met de beplanting. Dat was echter allang gebeurd, maar het is niet zo verwon derlijk dat men dat over het hoofd had gezien want de struiken die nu meters hoog zijn, waren toen nog slechts 50 a 60 centimeter hoog". Park De nietige struikjes en sprietjes van weleer zijn nu behoorlijk gegroeid en geven ook van buitenaf de indruk dat er op ons terrein een echt 'park' is geves tigd, getuige de opmer kingen die wij tijdens het bezoek van de burgerij aan onze vestiging, enkele maanden geleden, hoorden: "Het lijkt net een groot park, ik wilde dat ik er eens mocht wandelen". Nu valt dat in werkelijk heid misschien iets tegen, de bewust aangebrachte bosplantsoenen en groen stroken tussen het brouwe rijterrein en de openbare weg wekken inderdaad een alleszins 'groene' en geenszins industriële indruk. Dit is bijvoorbeeld gedaan langs de Hoge Rijndijk over een breedte van circa dertig meter van het bedrijfsterrein; slechts boven de bomen uit is Heineken te zien. Andere voorbeelden zijn de parkeerplaatsen P2 en PI op het kantoorterrein, die door een ommuring van bomen niet direct in het zicht lopen. Bovendien is parkeerplaats PI (het zo genoemde Hooibergplein, recht tegenover het kan toor) lager gelegen dan de rest van het terrein en wordt de hier geparkeerde blikken massa voorts door middel van een hieromheen Vele architecten zijn bij deze aanleg betrokken geweest. Overéén ding waren allen het unaniem eens: het brouwerijcomplex moest zijn landelijk karakter be houden. De heerT. Dikken, chef bouwkundige werkplaats uit Zoeterwoude, is uit hoofde van zijn functie al die jaren betrokken ge weest bij de opzet en de uitwerking van de plan nen waarbij ook de heer A.H. Heineken van begin af aan zeer nauw betrok ken was. "Het stond voor op dat wij in een polder kwamen" zegt de heer Dikken. Daarom 4

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 4