Regeling voor dienstjubilea - Proef met andere mogelijkheden vienng - Op een aantal vaste pagina's achter in Vers van 't Vat treft u telkens een overzicht van jubilea aan. Ook medewerkers die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt en bij die gelegenheid worden uitgeluid krijgen hun plaatsje in dit eerbetoon. Uit de reacties die de redactie regelmatig krijgt naar aan leiding van deze rubriek blijkt hoezeer verslagen over de feestelijkheden rond jubilea gewaardeerd worden. En natuurlijk is het voor de jubilaris zélf ook een plezierige ervaring dat er aandacht aan zijn of haar dienst- jubileum wordt geschonken. Die belangstelling voor de jubi lea enerzijds, en de recent aan gekondigde aanpassing voor wat betreft de vieringsmogelijkheden anderzijds, waren voor de redactie aanleiding om eens nader in te gaan op de feestelijke regeling, die aan de vie ring van dienstjubilea ten grondslag ligt. Feest Is men 25. 40 of 50 jaar bij Heineken in dienst, dan wordt dit feit feestelijk herdacht. In de vestiging waar men werkt wordt een receptie georgani seerd. Voorafgaande aan de receptie wordt de jubilaris ontvangen door de betrokken directeur- of diens plaats vervanger - en wordt hem de jubi leumgratificatie overhandigd. De bij het jubileum horende speld wordt of tijdens deze bijeenkomst of tijdens de receptie uitgereikt. Trad men 25 jaar geleden in dienst bij Heineken, dan ontvangt men als gra tificatie een maand salaris, een vrije dag, vier kratten bier of fris en een gouden speld. Medewerkers die veertig jaar bij de onderneming in dienst zijn, krijgen behalve de vrije dag en de al genoem de vier kratten anderhalve maand salaris uitgekeerd. In dit geval is de gouden speld opgesierd met een briljant. 50-jarige jubilarissen krijgen ook de vier kratten. Hun gratificatie be draagt twee maanden salaris en de gouden speld is gezet met twee bril janten. Zilver Maar ook bij een korter dienstver band is er aanleiding om passende aandacht aan het feit te schenken12 V2 jaar werken bij Heineken wordt ge honoreerd met een zilveren speld. Ook deze jubilarissen krijgen een dag vrij en in dit geval, één krat bier of frisdrank. Het uitreiken van de speld vindt in besloten kring plaats: er vindt geen personeelsreceptie plaats. Bij de basisprincipes van deze rege ling is nog een aantal opmerkingen te maken. Werknemers die in de invaliditeits, wachtgeld- of overbruggingsregeling worden opgenomen en die binnen vijf jaar na opname in een van deze regelingen, een dienstjubileum zou den vieren, krijgen de jubileumgra tificatie direct bij opname in de be treffende regeling uitgekeerd. Alternatieven Begin juli is door personeelszaken een proef aangekondigd, waarbij aan hen die geen prijs stellen op een personeelsreceptie, een alternatieve viering wordt aangeboden. Men denkt hierbij aan bijvoorbeeld een reis of een diner. De proef geldt voor de termijn van een jaar waarna aan de hand van de opgedane ervaringen een definitief besluit zal worden genomen. Men wil hiermee tegemoet komen aan de wensen van hen die een recep tie liever niet wensen. Deze regeling geldt uiteraard voor de jubilea in het kader van 25-, 40- en 50-jarig dienstverband.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 3