naar Londen... Bijna f25.000- aan prijzen in Den Bosch V.l.n.r. de heren A.WM. van Gent (O.R.) H. Verkerk (P.I.B.C.), H.P.PM. Hafhuis (P.I.B.C.) en J. Siertsema. Wie er naar Londen zou gaan om daar een lang weekend door te brengen werd op 29 juni bekend, toen mr. J. Siertsema de trekking verrichtte bij de verloting van de derde extra prijs in het kader van de Jubileumwed strijd van de Heineken Ideeënbus. De verloting vond plaats in aanwe zigheid van leden van de Onderne mingsraad van Zoeterwoude en leden van de Plaatselijke- en Centrale Idee ënbuscommissie. Nadat al tweemaal een Bosschenaar de prijs had gewonnen, wees het lot nu een medewerker uit Bunnik aan als winnaar en wel de heer J. van Houwelingen, die op de kwaliteits dienst werkzaam is. In totaal kwamen 190 ideeën in aan merking: 12 uit Amsterdam, 37 uit Bunnik, 67 uit Den Bosch, 2 uit Hattem. 16 uit de horecagebieden. 3 uit Leeuwarden. 15 uit Zoetermeer en 38 uit Zoeterwoude. Voor de volgende en laatste extra prijs -een klompje goud- komen die ideeën in aanmerking die in de perio de van 15 juni tot 15 oktober worden ingezonden. De heer J.M. van Rossem zal deze trekking verrichten op 29 oktober a.s. in Den Bosch Op vrijdag 3 juli jl. vond in Den Bosch een bijeenkomst plaats, waar bij de heer Kleiberg en leden van de Centrale en de Plaatselijke Ideeënbus Commissie aanwezig waren. Het be trof hier (voor de tweede keer in korte tijd) de uitreiking van een beloning van f 10.000.- dit maal aan de heer L.W.M. Thewessen, werkzaam bij de technologische dienst. Na een openingswoord van de heer Scheltema. heeft de heer Kleiberg namens de directie de heer Thewes sen deze aanzienlijke prijs over handigd. Het idee waarmee de heer Thewessen deze beloning heeft verdiend betreft de wortsterkte. Door de grote sprei ding van de wortsterkte. werd deze relatief te hoog aangegeven, terwijl tevens nog zeer reële kans op een pro cesverbaal aanwezig was. Met het Links de heer Schellekens, rechts de- heer Scheltema V.l.n.r. de heren KleibergThewessen, Scheltema en Pijtak idee van de heer Thewessen is het mogelijk om door een meer verfijnde en nauwkeurige opgave de exacte aangifte beter te benaderen met ver mindering van de kans op een proces verbaal. Dit levert jaarlijks een grote besparing op. De heer F.C.P. Stolzenbach (afde ling verpakken) en M.A.C. van den Broek (storingsdienst) ontvingen bij dezelfde gelegenheid een beloning van f 9.700,- uit handen van de heer Scheltema. Het idee van de beide he ren betreft het vullen van de fusten. Tijdens het vullen van de fusten ge beurde het geregeld dat bij een pasgevuld fust (tot soms diverse ke ren achtereen) het vulproces opnieuw begon, waardoor veel bier het riool ingedrukt werd. Het idee van de heren omvatte een kleine aanpassing van de vuiler waardoor deze thans signaleert dat de baan stilvalt of een fust vastloopt. Het vulproces stopt di-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 26