C.van Es J.G.A. Elands I.J van Gelderen W.C. Holster Den Bosch - In gezelschap van zijn echt- genote en kinderen werd de heer C. van Es, in het horecagebied Midden-Brabant werk zaam als C.T.D.-monteur, op 9 juni ontvangen door de heer Janssen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubi leum. Hierbij waren de heren Van Dorst en Van den Grint en mevrouw Van Eekert aanwezig. De heer Janssen reikte de heer Van Es de jubileumspeld uit en overhandigde mevrouw Van Es een fraai boeket. Tijdens de receptie in de Cambrinuskelder spraken achtereenvolgens de heren Van Dorst. Brummer sr. en Schiet de jubilaris toe. Ook werd een deel van de concernfilm, waarin de heer Van Es 'optreedt' ver toond. Onder de vele gasten was ook de heer Kloppenburg, voor wie de heer Van Es een groot aan tal jaren als directie-chauffeur werkzaam was. Ook hij sprak de jubilaris met veel waarderende woorden toe. Omdat de heer Van Es door onwillige stembanden werd geplaagd, bedankte mevrouw Van Eekert namens hem alle aanwezigen voor hun komst en attenties. Den Bosch - Op dinsdag 25 juni was het precies 25 jaar geleden dat de heer Elands bij Heineken in dienst trad. Derhalve werd hij, vergezeld van zijn echtgenote en zoon. ontvangen door de heer Van den Berg. De heer Westerlaken sprak tijdens de receptie zijn waardering uit voor de wijze waarop de heer Elands altijd zijn werk heeft ver richt, waarbij in het bijzonderde accuratesse van hem opviel. Buiten zijn werk als plantinspector bij de afde ling planning en werkvoorbereiding, zo vervolgde de heer Westerlaken, heeft de jubilaris een speciale hob by want hij is al jaren lang zowel lid van de Heineken- brandweer als van de Vrijwillige Brandweer van Den Bosch. Daarbij is de laatste jaren een nieuwe hobby gekomen, namelijk de caravan. Tot slot overhandigde hij namens de afdeling een explosievrij horloge. De geldelijke personeelsbijdragen waren verstopt in een koperen mini-caravan. Hierna kregen alle aanwezi gen, waaronder de commandant van de Gemeentelij ke Brandweer en vele van zijn medewerkers, de gele genheid de jubilaris en zijn familie geluk te wensen. Breda - Op 22 juni recipieerde de heer I.J. van Gelderen, chef expeditie, magazijn en depot te Breda, vanwege het feit dat hij 25 jaar daarvoor in dienst trad van het toenmalige agent schap Priem te Breda. Bij de ontvangst van de heer en mevrouw Van Gel deren door de heren De Jonge en Wellner en mevrouw Van Eekert, waren op verzoek van de jubilaris ook zijn vroegere werkgever en diens echtgenote aanwe zig. de heer en mevrouw Priem. In zijn toespraak leg de de heer De Jonge de nadruk op de inzet en de veelzij digheid die het werk van de heer Van Gelderen ken merken en het grote enthousiasme, waarmee hij dit verricht. Namens de directie bood hij hem de gebrui kelijke enveloppe aan en speldde hij hem de jubileum- speld op. Ook tijdens de daaropvolgende toespraken bleek onder andere uit de woorden van de heren Borghmans en Monden, die namens het personeel van drankenhandel Priem-Eris en het horecagebied West- Brabant/Zeeland een aantal in het sportieve vlak lig gende cadeaus aanboden, hoe de collegialiteit van de heer Van Gelderen wordt gewaardeerd. Rotterdam - Op 25 juni werd de heer W.C. Holster vergezeld van zijn stralende echtge note. twee flinke zonen, zijn nog zeer kras se moeder, alsmede enige andere familieleden door de heer Redelé ontvangen ter gelegenheid van zijn 25- jarig jubileum. Temidden van de vele belangstellen den speldde de heer Redelé in de Raadskelder de jubi laris de gouden speld op en schetste hij de loopbaan van de heer Holster, waarin hard werken en veel aan passingsvermogen een grot rol speelden. Begonnen als expeditie-verkoper in Dordrecht bij de Amstel- agent Mosmans opereert hij thans, na diverse over plaatsingen. als vertegenwoordiger in het horecage bied Rotterdam. Namens alle collega's overhandigde de heer Gomersbach met lovende woorden een auto cassetterecorder. Vervolgens werd de jubilaris door een van zijn broers gloedvol toegesproken en werd hem namens zijn gehele familie een tuinbankstel aan geboden. Aan het einde van de uiterst gezellige recep tie dankte de heer Holster de aanwezigen voor hun ge schenken en belangstelling. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 25