HI miiljlHiHH C. van Eunen P.H. Koreman M. van Elleswijk V.E. Pelsmaeker Ipll k 25 jaar- Amsterdam. Op maandag 25 mei werd het 25-jarig jubileum van de heer C. van Eunen gevierd. Een opmerkelijke ge beurtenis gezien het feit dat de jubilaris precies 1216 jaar in dienst is geweest bij de Amstel Brouwerij en de hieropvolgende 1216 jaar de gelederen bij Heineken heeft versterkt. Na het officiële gedeelte, waarbij de heer Kranenberg het goud opspeldde en de jubilaris van de bekende enveloppe voorzag, vertrok het ge zelschap richting Kuiperij alwaar de receptie plaats vond. De heer Kranenberg opende als eerste spreker. Hij stak zijn bewondering voorde jubilaris niet onder stoelen of banken en dankte de heer van Eunen, die de spreker al 15 jaar lang menige kilometer heeft ver voerd. Mevrouw van Eunen werd eveneens in de hul de betrokken; zij kreeg een gouden armband. De he ren Kampmeyer en Alles beklommen nog het gestoelte om waardering voor de jubilerende directie-chauffeur uit te spreken. Ook zij kwamen niet met lege handen: namens het personeel werden een grasmaaimachine, een horloge en een geschenk onder couvert aangebo den. Den Bosch - Op 27 mei werd het 25-jarig ju bileum van de heer Koreman gevierd. Hij is bij Heineken Rotterdam in dienst getreden als storingsmonteur en werd al binnen een half jaar overgeplaatst naar Den Bosch, waar in mei 1957 zijn benoeming tot voorman technische dienst van de bot telarij volgde. Zeven jaar later kreeg hij de functie van wachtchef storingsdienst. De familie Koreman werd ontvangen door de heer Scheltema, die de jubilaris in aanwezigheid van de heren Spijkeren Rietveld het goud opspelde. Hierna toog het gezelschap naar de Cambrinuskelder, waar veel collega's en medewerkers aanwezig waren. De heer Rietveld bedankte de heer Koreman voor het vele werk dat hij voorde brouwerij verricht heeft. Namens het personeel werd een enveloppe met inhoud over handigd ter aanschaffing van een fiets. Tevens kreeg hij een eigen gemaakt cadeau aangeboden, waarmee hij zijn interesse in de horecasector kan combineren met de fiets. De jubilaris dankte hierna alle aanwezi gen voor de onvergetelijke dag van zijn jubileumvie ring. Zoeterwoude - Op 5 juni werd de heer M. van Elleswijk met zijn vrouw, zoons en schoondochter door de heer De Groot ont vangen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum. Hierbij waren de heren De Mol en Spielings en me vrouw Anema aanwezig. Tijdens de receptie in het ontvangstgebouw De Hooi berg reikte de heer De Groot allereerst de speld uit. Daarna sprak hij de jubilaris, die inmiddels één jaar als horecavertegenwoordiger in het horecagebied Den Haag werkzaam is. toe. Tevens overhandigde hij hem het geschenk. Aansluitend sprak de heer Pijtak de heer Van Elles wijk toe. Hij haalde een aantal anekdotes uit de Seven-Up tijd op. De heer Van Elleswijk is namelijk op 4 juni 1956 zijn dienstverband begonnen als 'Seven-Upper' Hierna werd de receptie nog geruime tijd voortgezet met de vele vrienden en bekenden die gekomen waren om de heer Van Elleswijk en zijn familie te felicite ren. Den Bosch - Ter gelegenheid van het feit dat de heer Pelsmaeker 25 jaar geleden op 1 juni in dienst trad, speldde de heer Scheltema hem, in aanwezigheid van zijn echtgenote, op 2 juni het goud op. De jubilaris heeft de eerste vier jaren van zijn dienstverband bij Heineken te Soerabaja ge werkt. Na diverse functies bekleed te hebben in Den Bosch, werd hij in 1972 aangesteld als wachtchef pro cesstudie en opleidingen bij de afdeling verpakken. In de Cambrinuskelder hadden zich reeds familiele den en vele belangstellenden verzameld. De heer Peet nam als enige spreker het woord en benadrukte onder andere de inzet van de jubilaris voor het opleidingswerk en stelde vast, dat hij daarbij veel aandacht heeft besteed aan de mens in opleiding en zijn problemen, zowel van eigen personeel als medewerkers in het land. De heer Peet overhandigde tot slot de geldelijke bijdragen van het personeel en de medewerkers van de bottelarij om een stille wens van de jubilaris, nog eens een reis naar Indonesië te maken, te vervullen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 24