g» aanwezig te zijn. Op 10 juni is de heer De Man weer teruggegaan naar Nigeria. Na genoten verlof is ook de familie P.H.A. Kemp weer teruggekeerd naar Kaduna. De heer H. Böhmermann is op 22 mei naar Ibadan vertrokken om daar als Installation Specialist tijdelijk werk zaam te zijn. De heer en mevrouw T.A.M. Geysen zijn op 6 juni uit Ibadan vertrokken. De heer W.F. Wessels is op 29 juni naar Lagos gereisd om als Bottling Hall Instructor te gaan werken. Vanuit Ibadan reisde de heer J.M. Deutekom op 7 juli naar Nederland voor verlof. Bralima S.A.R.L. - Zaïre De volgende mensen zijn met verlof naar Europa gereisd: de familie F.J. Snieders (Boma) op 24 mei. de familie J.H.J. van derZande (Kinshasa) op 25 mei, de familie E.A. Olde Monnikhof (Kinshasa) op 17 juni, de heer H.F.M. van Grinsven (Kinshasa) op 26 juni evenals de heer A.J. Denissen, die echter vanuit Mbandaka kwam. De familie E.W. Benne is op 8 juni uit Kisangani naar Nederland teruggekeerd. De heer Benne zal na zijn verlof in Nederland geplaatst worden. De heer Ch. Bussmann vertrok na verlof op 20 mei naar Bukavu en de familie J.A.M. Knippenberg op 7 juni naar Boma. Tevens zijn met verlof in Nederland aangekomen de familie C.D.M. Koop- mans uit Kinshasa op 3 juli en de familie W.J. Viertelhauzen uit Boma op 11 juli. Vanuit Kinshasa reisde de familie R. Wille naar België met verlof en wel op 3 juli. Nocal S.A.R.L. - Angola De heer en mevrouw K. van der Brug zijn op 8 juli naar Luanda gereisd. De heer V.d. Brug zal daar als Sous Chef Bouteillerie werkzaam zijn. Bralirwa S.A.R.L. - Rwanda In juni is de heer R. Bech van Gisenyi overgeplaatst naar Kigali om daar na een in werkperiode de heer H. Otter als Chef Limonaderie op te volgen. Op 4 juni vertrokken de heer en mevrouw R.A.F. Wagenaar naar Gisenyi. De heer Wage naar is daar aangesteld als Chef Bouteil lerie. De familie A.A. Droop reisde na hun verlof terug naar Gisenyi op 25 juni. De heer en mevrouw M.W.F. Boreel verlieten Kigali op 23 juni om het verlof in Frankrijk door te brengen. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Singapore De familie F.H. Schermers heeft van 31 mei t/m 24 juni verlof genoten. De familie G.C.M. Meyer is na genoten verlof op 8 juni weer naar Singapore teruggereisd. Op 17 juni vertrok de familie T.B. Heijbroek uit Singapore om het verlof gedeeltelijk buiten en gedeel telijk in Nederland te houden. De heer R.A. van Dortmond is op 1 juni uit Singapore teruggekeerd. P.T. Perusahaan Bir Indonesia - Indonesië De familie LJ. Commissaris vertrok op 26 mei voor verlof. Inmiddels zijn allen weer teruggereisd op 4 juli. De familie B.W. Sarre is op 13 juni uit Surabaya vertrokken om het verlof ook gedeelte lijk buiten en gedeeltelijk in Nederland te houden De heer A.M. Vrieling is weer terug gekeerd naar Jakarta op'18 mei. De heer en mevrouw W. de Vries kwamen op 7 juli uit Kuala Lumpur in Nederland aan voor verlof. Windward and Leeward Brewery Ltd. - Windward Islands Op 14 juni reisde de familie P.J.B.J. Visschedijk terug naar St. Lucia. De familie A. Zwart is op 6 juli uit St. Lucia in Nederland aangekomen. National Brew ing Company Ltd. - Trinidad De heer J.P.M. de Deyn die tijdelijk in Port-of-Spain werkzaam was, is inmid dels op 24 juni teruggekeerd. Antilliaanse Brouwerij N.V. - Curasao Op 7 juli is de familie B. Brugman voor verlof uit Willemstad aangekomen in Nederland. OVERLEDEN Op 19 mei 1981 overleed in de St. Josephkliniek te Turnhout de heer A.F. Verbaeten. Hij trad op 23 november 1970 in dienst van onze Bossche vestiging en werd op I april 1981 in de Heineken invalidi- teitsregeling opgenomen. Mevrouw A. van der Lee (86) over leed op 26 mei 1981. 16 maart 1921 is zij in dienst getreden bij Heineken Rotterdam, waar zij administratief medewerkster bij de fustcontrole was. 1 april 1954 ging zij met pen sioen. De heer F.A. van der Maden (84) is 27 mei 1981 overleden. Hij trad in 1921 in dienst bij Heineken Amster dam als bijrijder en is achtereenvol gens koetsier, kistenreparateur en voorman emballage geweest. 1 fe bruari 1962 ging hij met pensioen. De heer J. Schuring (79) is over leden op 11 juni 1981, 3 juli 1921 kwam hij in dienst bij de Amstel Brouwerij. Hij is schipper van de Amstel boten geweest en de laatste jaren was hij werkzaam als beheer der van de elektro-afdeling tot zijn datu m van pensionering op 1 janu ari 1967. Op 13 juni 1981 is de heer K. van der Kooi (70) overleden. Hij is 17 april 1951 in dienst getreden bij Bokma in Leeuwarden, waar hij werkzaam was als produktiemede- werker aan de miniatuurlijn op de afdeling handwerken. 1 februari 1976 ging hij met pensioen. De heer J.A. Brok (82) is 16 juni 1981 overleden. Nadat hij 18 mei 1921 in dienst kwam bij de Amstel Brouwerij, heeft hij altijd de functie van stoker uitgeoefend tot hij de pensioengerechtigde leeftijd bereik te op 1 januari 1964. In memoriain H.G. VULTO Groot was de verslagenheid toen wij op de ochtend van 18 juni j.l. het be richt ontvingen dat de heer H.G. Vulto op de leeftijd van 60 jaar ge heel plotseling was overleden. Hij was ruim 30 jaar werkzaam op onze vestiging te Bunnik, waarvan de laatste jaren als wachtchef bij de afdeling intern transport. Wij verliezen in hem een fijne, en thousiaste collega. Wij hopen dat zijn vrouw, kinderen en verder familie de kracht mogen vinden om dit zware verlies te kun nen dragen. In memoriain J. BOEYINK Op dinsdag 30 juni jl is toch onver wacht op 46-jarige leeftijd overle den de heer J. Boeyink. Vanaf 5 fe bruari 1958 is hij werkzaam geweest bij Heineken. laatstelijk in de func tie van kassier op de Van der Helst- straat te Amsterdam. Wij verliezen in hem een toegewijd medewerker, die, waar mogelijk, altijd gereed stond om hulp te bie den. Als voorzitter van de voetbal vereniging H.B.M. heeft hij zich daarnaast verdienstelijk gemaakt. Wij hopen dat zijn vrouw de kracht zal vinden dit verlies te dragen. Wij wensen haar veel sterkte toe. In memoriam G.W.M. VAN GAALEN Op 9 juli 1981 is veel te vroeg van ons heengegaan onze goede vriend en collega Gerard van Gaaien op de leeftijd van 52 jaar. Gerard is zijn loopbaan begonnen als incasseerder bij de Amstel Brouwerij op 1 augustus 1957. Nade fusie is hem in 1975 de functie toe vertrouwd van controleur van de voorraden bier- en frisdranken als mede van de overige magazijnen van de diverse vestigingen van Hei neken. Hij heeft zijn taken altijd bij zonder nauwgezet en met toewij ding vervulden heeft mede doorzijn persoonlijkheid bij ons allen een warme sympathie verworven. On der zeer grote belangstelling hebben wij afscheid van hem genomen. Moge dit voor zijn vrouw en kinde ken een steun zijn en de kracht geven die zij voor de toekomst nodig heb ben. In memoriam A. BRUNS 15 juli 1981 overleed op 63-jarige leeftijd de heer A. Bruns uit Bergen op Zoom. Hij was sinds 1959 in dienst van de Rotterdamse brouwerij, werkzaam in de bottelarij en maakte dagelijkse met de Zeeuwse pendelbus de rit Ber gen op Zoom-Rotterdam. De heer Bruns was een graag gezie ne medewerker aan colonne 4, waaraan hij diverse functies heeft vervuld. Een rustige, plichtsgetrou we man waarop eenieder kon reke nen. Helaas stelde zijn gezondheid hem niet in staat tot aan zijn pensioen te mogen blijven werken en kwam hij daardoor ruim een jaar voor de verhuizing naar Zoeterwou- de in de invaliditeitsregeling. De Rotterdamse collegae zijn hem echter niet vergeten. Hun medele ven gaat hierbij uit naar zijn gezin, dat zij vanaf deze plaats alle sterkte toewensen. Rectificatie: In Vers van 't Vat 5/SI is vermeld dat mw. W.A. Hulsbos- Lievaart (C .T.V., Zoeterwoude) onze dienst heeft verlaten Dis is echter niet het geval: mevrouw Hulsbos is werk zaam op de afdeling algemene zaken in Zoeterwoude 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 23