Afscheid A.van Berge A.L. de Bruijn W.A. Lakwijk G. Ruiter Zoeterwoude - Op 30 juni nam na ruim 31 jaar de heer Van Berge afscheid van de brouwerij. Met zijn vrouw en kinderen werd hij ontvangen door de heer Van Rossem. Tijdens de receptie zei de heer Broere dat de heer Van Berge door de heer Van Rossem al was bedankt voor alles dat hij voor Heineken heeft gedaan; zelf bedankte hij hem voor zijn hulpvaardig heid en vriendschap. Hierna liet hij enkele hoogte punten uit de loopbaan van de heer Van Berge de revue passeren en las een proclamatie voor. waarna Van Berge tot ridder werd geslagen in de "Orde van de Gouden Kroonkurk". Hierna volgde de aanbie ding van vele cadeaus, waaronder een kasboek, een abonnement op het Financieel Dagblad (zodat hij de ze nu als eerste kan lezen), de Dikke van Dale, een boerderijenboek en een mini-tuinset. Tot slot wenste hij de scheidende medewerker van de afdeling plan ning control produktie bier, zijn vrouw en kinderen een goede gezondheid toe. In zijn dankwoord zei de heer Van Berge dankbaar te zijn voor het behalen van de eindstreep en bedankte zijn afdeling en allen voor de cadeaus en hun komst. Amsterdam - Op 27 mei werd het 40-jarig jubileum van de heer De Bruijn gevierd. Ver gezeld van zijn vrouw en kinderen werd hij op de brouwerij ontvangen. De heer Brenter overhan digde de gouden speld met diamant en de enveloppe. Tijdens de receptie zei de heer Bremer o.m. dat het zelden voorkomt dat men zo'n lange tijd hetzelfde werk heeft gedaan, zoals De Bruijn, die ruim 37 jaar als brouwer werkzaam is geweest. Getracht is nog na te gaan hoeveel hectoliters hij heeft gebrouwen, maar dit bleek een te moeilijke opgave. Sinds een drietal ja ren werkt de jubilaris nu op de kwaliteitsdienst, waar hij belast is met de ingangscontrole. De heer Dekker sprak namens deze afdeling eveneens zijn waardering uit over het werk van de heer De Bruijn. Namens het personeel van deze afdelingen kreeg hij een cadeau onder couvert en een karikatuur van zichzelf aange boden. Namens de produktie dankte de heer Herblot. omdat nog altijd een beroep op de ervaring van Toon kan worden gedaan. Vervolgens bood hij een radio aan. Zoetermeer - Op 22 mei was het precies 25 jaar geleden, dat de heer W.A. Lakwijk bij Coebergh's Distilleerderij in Schiedam in dienst trad. "Willem", vergezeld van ouders en familie, werd door de heer Goos ontvangen, die hem ook het goud opspeldde en de enveloppe overhan digde. Hierna voerde zijn voormalige chef uit de Schiedam-periode. de heer v.d. Putte, het woord. Hij belichtte de heer Lakwijk, die op de afdeling verpak ken werkzaam is. als een bijzonder prettig medewer ker. De hem opgedragen werkzaamheden werden steeds met plezier en plichtsbetrachting uitgevoerd. Menige pallet met Coebergh produkten kon dankzij zijn inzet naar het magazijn worden afgevoerd. Hier na mocht hij de afbeeldingen van de voormalige Coe bergh bedrijven aan de West-Frankenlandstraat en de Van Cleefstraat te Schiedam, waaraan voor hem vele herinneringen zijn verbonden, in ontvangst nemen. Namens het personeel sprak voorts de heer Van der Lee en overhandigde hem een aantal cadeaus. Amsterdam - Op 22 mei werd het 25-jarig jubileum van de heer Ruiter gevierd. Na de officiële ontvangst van de heer Ruiter, ver gezeld van zijn vrouw, kinderen en schoonmoeder, sprak de heer Veenhof hem tijdens de receptie in de Kuiperij toe. Hij liet met vele anekdotes de loopbaan van de heer Ruiter, die zich voor een groot deel bij 7-Up Nederland heeft afgespeeld, de revue passeren en vertelde dat Gerrit dan ook altijd 7-Up pleegt te drinken. Tevens memoreerde hij de tocht die de heer Ruiter ter gelegenheid van zijn 12!/2-jarig dienstver band heeft gemaakt: van Assen naar Amsterdam op de step. Volgende spreker was de heer Sinkeldam, die -tegen zijn gewoonte in- zijn toespraak niet met grap pen doorspekte, 'omdat jij daarvoor te aardig bent'. Hierna volgde de aanbieding van een aantal cadeaus, waaronder een Workmate en een elektrische hegge- schaar. Na een emotioneel dankwoord van de jubila ris, kwam ook Hans Bouwens, alias George Baker, met zijn vrouw naar de receptie om de voorzitster van zijn fanclub en haar echtgenoot (ook een fan) te felici teren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 21