Afscheid M. Lopez Pita Afscheid D. Leegstra Afscheid J.G. Hoogstraten Afscheid P.D. van der Werff Den Bosch - Op 21 mei ontving de heer Scheltema de heer Hoogstraten met familie, omdat hij per 1 juni 1981 met wachtgeld zou gaan. Bijna 24 jaar is hij werkzaam geweest in de Bossche brouwerij, van wel ke tijd 21 jaar als chef interne dienst. Tijdens de receptie in de Cambrinuskelder sprak de heer Schel tema de scheidende toe. Hij liet het niet alleen bij pas sende woorden over de wijze, waarop de heer Hoog straten altijd zijn functie heeft uitgeoefend, maar gaf tevens enkele typische eigenschappen van hem weer. Hierna kwam het 'Slijmjurkenkoor' o.l.v. de heer Willemsen naar voren, die een resumé had gemaakt van alle bijzondere gebeurtenissen met beroemde uit spraken van de heer Hoogstraten, steeds afgewisseld door een refrein gezongen door het koor. Nadat de heer De Vaan als fourier gesommeerd had allerlei in bruikleen gegeven eigendommen van de brouwerij in te leveren, overhandigde de heer Willemsen de perso- neelsbijdragen in een enveloppe en voegden de mede werkers van de interne dienst nog een cadeau en bloe men hieraan toe. Den Bosch - Op 25 mei werd de heer Van der Werff, vergezeld van zijn gehele familie, door de heer Schel tema ontvangen, omdat hij na 34 dienstjaren gebruik wenste te maken van de Overbruggingsregeling. Van die periode is hij circa 25 jaar als chauffeur van de stadsdienst van Heineken Den Bosch werkzaam ge weest, terwijl hij de eerste negen jaren in Rotterdam heeft doorgebracht. De heer De Rooy sprak tijdens de receptie zijn waardering uit over de nauwgezetheid, waarmee de heer Van der Werff altijd zijn opdrachten heeft uitgevoerd in een toch wel moeilijke tijd van op bouw van de Bossche brouwerij, waarbij hij de enige verbinding onderhield met het station en de stad. Het personeelscadeauin de vorm van een kopergra vure van de Bossche St. Jan en een enveloppe met in houd namens de garage, werden hierna overhandigd. De heer Van der Werff sprak hierna zijn dankwoord uit. waarbij hij stelde verrast te zijn door de vele belangstellenden van buiten de brouwerij. Alle aanwezigen konden daarna persoonlijk de scheidende de hand drukken. Amsterdam - De Heer M. Lopez Pita, bottelarijmede werker op de Mauritskade, nam op woensdag 27 mei afscheid van ons bedrijf, na ruim 16 jaar hier werk zaam te zijn geweest. Gebruikmakend van de Over bruggingsregeling had hij besloten om ons kille land de rug toe te keren en naar zijn geboorteland Spanje terug te gaan. Op de receptie werd hij toegesproken door de heer Plat, wiens woorden ten behoeve van de andere Spaanse aanwezigen vertaald werden door mevrouw Rauwerda, de tolk Spaans. Als blijk van erkentelijk heid kreeg de heer Lopez Pita namens zijn collega's een fraai gouden zakhorloge en. ter herinnering aan de brouwerij, een tinnen Amstei bierpul opgemaakt met droogbloemen. Na zijn dankwoord heeft de heer Lopez Pita nog een paar gezellige uurtjes doorge bracht temidden van zijn Spaanse en Hollandse vrien den. Amsterdam - Op woensdag 10 juni werd de heer D. Leegstra ter gelegenheid van zijn afscheid in gezel schap van zijn vrouw en zoon door de heer Drost ont vangen. De heer Leegstra heeft na 23 dienstjaren op de exportafdeling, waarbij hij de export naar Oost- Europa verzorgde, van de Overbruggingsregeling ge bruik gemaakt. Bij de ontvangst waren de heren Brandt, Hoogeweegen, Bokhof en mevrouw Ketting aanwezig. Hierna begaf het gezelschap zich naar de Kuiperij, alwaar vele belangstellenden, onder wie vele oud-medewerkers van de heer Leegstra, bijeen waren gekomen. Op zijn verzoek werden geen toe spraken gehouden, behalve door hemzelf. Ruim drie kwartier hield hij de aandacht vast van de aanwezigen. Voorts riep hij om de beurt de vier secre taresses bij zich die voor hem hadden gewerkt en bood hen een mooie sjaal aan. Namens het personeel overhandigde de heer Hooge weegen met enkele woorden een cadeau, filmcamera en projector.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 20