WF. de Jong "Mensen deugen wèl In 't Koetshuis, onderdeel van het opleidingscentrum De Hooge Vuursche worden onder andere commerciële opleidingen en mana gementtrainingen - voor lager- en middenkader - gegeven. Een com merciële opleiding is, zoals het woord al aangeeft, een echte 'oplei ding': een cursus die als doel heeft mensen kennis bij te brengen over de aspekten van hun vak. Zoals medewerkers die opgeleid worden tot horeca- of thuisverbruik- vertegenwoordiger en dan alles moe ten leren over bijvoorbeeld de markt. Een managementtraining is bedoeld om sociale en managementsvaardig- heden op peil te brengen cq. te ont wikkelen van leidinggevende func tionarissen uit het midden- en lager kader. De heer W.F. de Jong is oplei dingsfunctionaris in 't Koetshuis. Hij houdt zich sinds 1966 bezig met op leidingen. "Ik ben begonnen bij de Amstel brouwerij, waar ik gestart ben met opleidingen. De heer Kra- nenberg heeft me meegenomen naar Amerika om te kijken en te leren hoe het daar toeging met opleidingen in een grote Amerikaanse brouwerij. Ik ben nog steeds erg blij dat ik dat toen heb gedaan. Ook heb ik cursussen ge volgd bij het NPI, een instituut voor organisatie-ontwikkeling. Daarmee ben je er niet, je zult steeds met je ei gen ontwikkeling bezig moeten zijn" Motivatie Mensenkennis speelt een grote rol. Voor de heer De Jong is dan een be langrijke vraag 'Hoe komt het dat mensen zich gedragen zoals ze zich soms gedragen?'. Een antwoord hier op kun je vinden door het voeren van gesprekken met die medewerkers, die bepaalde problemen ondervinden bij het uitoefenen van hun functie. "Als er bijvoorbeeld wat problemen in een werksituatie zijn, kan een trai ning soms de oplossing brengen. Maar om te weten te komen welke training dat zal worden, moet je de mensen van meet af aan betrekken in de opzet. Dat is ook belangrijk voor de instelling waarmee de mensen dan later de training gaan volgen" Hulpmiddelen 'De oriënterende gesprekken vooraf helpen ook om deelnemers ver trouwd te maken met de training, om drempelvrees te overwinnen", zegt de heer De Jong. "Het is net als met een patiënt, die geopereerd moet worden; hij weet vaak niet wat hem te wachten staat en heeft angst voor het ziekenhuis". De vergelijking operatie/cursus gaat in zoverre op, dat deelnemers soms met hetzelfde onzekere gevoel naar een cursus gaan. Een van de hulpmiddelen, die in de training wordt gebruikt is de naboot sing van een bestaande situatie. Je mag het ook wel rollenspel noemen. Deelnemers krijgen van elkaar zicht op eigen gedrag. "Je kunt tijdens zo'n simulatie waarnemingen doen van de manier, waarop deelnemers met de uitvoering van een bepaalde taak bezig zijn. Je zult vaak, afhanke lijk van de oefening, een leider zien die de andere groepsleden probeert te beïnvloeden. Tegelijkertijd merk je dan, dat sommigen wèl, anderen niet het leiderschap accepteren. Na af loop van zo'n oefening vindt dan een nabespreking plaats van de dingen, die we met elkaar hebben waargeno men", zo gaat De Jong verder. Op lossingen doet hij in die simulaties niet aan de hand. Met behulp van een stuk theorie, geven deelnemers daar na bij de nabespreking vaak zelf aan waar belemmeringen liggen en hoe deze verbeterd kunnen worden. Ook video-apparatuur is vaak een goed hulpmiddel om naar eigen ge drag te kijken. Het is gewenst om ook na de training contact te houden met deelnemers, om na te kunnen gaan, waar leerresultaten tot verbetering respectievelijk verandering hebben geleid en waar niet." Het is dan net als met auto leren rijden in een na bootser om dan in een echte gezet te worden: je kunt zien of iemand af en toe nog moeite heeft met het verrich ten van bepaalde handelingen of dat aan het geleerde helemaal niet meer wordt gedacht en waarom niet", ver duidelijkt de heer De Jong met een voorbeeld. Een karakteristieke eigenschap van hem; veelvuldig verduidelijkt hij zijn opmerkingen met een (voor ieder te begrijpen) voorbeeld om daarna de toehoorder aandachtig aan te kijken of het gezegde goed is begrepen. Uniek Het werken met groepen vindt hij een uitdaging. "Geen groep en geen mens is hetzelfde. Gelukkig niet, de mens is uniek." Hij ervaart dit werk als zeer boeiend. Reden ook, waarom hij sinds januari 1981 geheel bij de managementstrainingen betrokken wordt; hijzelf komt oorspronkelijk uit de commercie. "Vanuit een heel duidelijke filosofie kijk ik naar het gedrag van mensen. Elk gedrag heeft een oorzaak. Het is vaak de moeite waard oorzaken van gedrag op te sporen. Je hoort nog wel eens: men sen deugen niet. mensen zijn van huis uit lui. Ik ben echter wat dat betreft optimistisch. Ik ga ervan uit dat men sen wel deugen, niet lui zijn, maar dat bepaalde oorzaken ten grondslag liggen aan dat gedrag. Dat geldt zelfs voor menig geval in de misdaad. Zo kan het ook zijn, dat een medewerker door zijn chef als een 'rotjongen' wordt gezien; nagaan welke oorza ken aan dat gedrag ten grondslag liggen en dan als chef helpend be schikbaar zijn, kan geleerd worden. Met een vriendelijke vraag, bereik je soms veel meer dan met een kortaf bevel. Belangrijk is echter het kwe ken van vertrouwen en het tonen van belangstelling, echte belangstelling, waarmee je ook naar iemands moei lijkheden wilt luisteren. Dat kost vaak moeite, maar veel kan geleerd worden, als je je maar openstelt voor 'signalen', die de ander je geeft. Bar rières die de communicatie tussen mensen of tussen groepen belemme ren, kunnen weggenomen worden, hetgeen resulteert in effectiever, effi ciënter en prettiger werken. Nogmaals: daarin blijf ik geloven, mensen zijn van huis uit niet slecht. 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 19