Expert op het gebied Mevrouw 5J. Bij het begin van onze jaartelling was de Egyptische cul mi eeuw staat deze cultuur weer zeer in de belangstelling J beschaving, die wereldberoemde kunstschatten heeft naai de portret-buste van Nefertete. Mevrouw Weststrate, vertl Middelburg, heeft zich diepgaand in de ge t De geschiedenis van het Oude Egypte kun je indelen in drie perioden: het Oude Rijk 3000 tot 2200, het Midden Rijk 2000 tot 1800 en Nieuwe Rijk 1600 tot 1100 voor Christus. "De pyramiden, waar Egypte zo be kend om is, stammen uit het Oude Rijk. Deze pyramiden dienden ter be scherming van de koningsgraven. Het tegenovergestelde werd echter bereikt. De graven met al hun schat ten liepen zo in het oog, dat zij voor rovers een makkelijk vindbare prooi vormden." Aan het woord mevrouw Weststrate die zich door het lezen van boeken grote kennis van Egypte heeft eigen gemaakt. Oorspronkelijk ging haar belangstelling uit naar gods dienst, en dan niet vanuit religieus maar vanuit historisch oogpunt. Sinds enkele jaren interesseert zij zich zeer voor het Oude Egypte, mede doordat er van deze beschaving zoveel bewaard is gebleven. Napoleon is eigenlijk degene ge weest die de aanzet heeft gegeven tot de moderne Egyptologie. Bij zijn tocht naar Egypte liet hij zich verge zellen dooreen grote groep geleerden om zich van de cultuur op de hoogte te stellen. Een van zijn soldaten is op de steen van Rozette gestuit, die de sleutel is geweest tot de ontcijfering van hiëroglyfen. Dodengericht Mevrouw Weststrate vertelt verder over de koningsgraven en de behan deling van de overledenen. "De Egyptenaren geloofden heilig in een leven na de dood. Wanneer er een ko ning of ander belangrijk persoon overleden was, werden zijn of haar hart. ingewanden en hersenen uit het lichaam gehaald. De overledene moest namelijk voor het dodenge richt verschijnen. Hierbij, meenden de Egyptenaren, werd het hart gewo gen door Anoebis, de god van de mummificering. Aan de ene kant van de weegschaal lag het hart, aan de an dere kant een veer (teken van de waarheid). Indien de schaal in even wicht was, mocht de overledene het dodenrijk binnen. Was het hart zwaarder dan de veer, dan had de per soon in kwestie niet goed geleefd en stond er onder de weegschaal een monster klaar om het hart overle dene) op te slokken. Dit was voor de Egyptenaren het erg ste wat er kon gebeuren. Als je hart was opgeslokt, bestond je niet meer. Om de dode voor het leven in het hiernamaals uit te rusten, werden hem allerlei voorwerpen en schatten meegegeven. Het lichaam van de do de werd gebalsemd, in linnen doeken gewikkeld en in een mummiekist ge daan. Samen met de schatten werd deze kist in een, meestal fraai be schilderde grafkamer gezet. Het pro ces van mummificering duurde in to taal 70 dagen. Een dergelijke begra fenis viel de gewone man niet ten deel. Niettemin zijn er in de woestijn vele lichamen gevonden, die door de verzengende hitte en grote droogte op natuurlijke wijze behouden zijn. Toen de pyramiden geen veilige plaats bleken te zijn voor de overle den vorsten, is men hen gaan begra ven in Thebe. De kist werd met alle schatten op een heilige bark geladen en over de Nijl vanuit de stad Thebe, naar de dodenstad in west-Thebe ge varen. Begeleid door een groep klaagvrouwen werd de kist dan naar de grafkamer gebracht. Toen eind vorige eeuw de koningsvallei in Thebe was blootgelegd, zijn de op gegraven mummiekisten ook weer op boten geladen en naar Kairo geva ren. Onder de boeren verspreidde zich dit bericht, waarna de vrouwen zich precies zo hebben gedragen als de klaagvrouwen duizenden jaren gele den." Zelfstudie Het is een genoegen naar mevrouw Weststrate te luisteren. Aan de hand van schitterende dia's vertelt zij niet alleen over het Oude Egypte, maar ook over de ontwikkelingen die dit land in meer recente tijd heeft door gemaakt. Het vertellen gaat haar makkelijk af wat niet zo verwonder lijk is, aangezien zij geregeld voor drachten over dit onderwerp houdt. Bovendien zijn er in een weekblad ar tikelen van haar hand verschenen. Slechts één intensief bezoek, een groot aantal boeken en het bezoeken van tentoonstellingen hebben haar een hoeveelheid kennis verschaft, die voor een amateur Egyptoloog bijzon der groot is. Alleen de beheersing van het hieroglyfenschrift is iets wat

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 16