V* met bijvoorbeeld rugklachten kan geen functie vervullen waarbij veel moet worden getild. Het medisch on derzoek vormt een essentieel onder deel van de sollicitatieprocedure. Als bij voorbaat -bijvoorbeeld op grond van opleiding- een kandidaat wordt afgewezen, wordt de volledige pro cedure uiteraard niet afgewikkeld. periodiek onderzoek, beter bekend als het COPIH-onderzoek. Elke werknemer onder de 40 jaar wordt el ke vier jaar gekeurd op hart- en vaat ziekte. Boven deze leeftijdsgrens vindt dit onderzoek tweejaarlijks plaats. Deze onderzoeken worden uitbesteed: de bedrijfsarts krijgt de uitslagen en roept vervolgens die per sonen. bij wie een afwijking is ge constateerd, bij zich. Tevens krijgt men de gelegenheid op het vragen formulier in te vullen of men een on derhoud met de bedrijfsarts wil heb ben. het medewerken aan het voorko men van bedrijfsongevallen en scha delijke invloeden waaraan personeel blootgesteld kan worden, zoals bij voorbeeld geluidhinder, temperatuur of vochtigheid. Ook hiervoor geldt dat de bedrijfsarts op de hoogte moet zijn van de situatie en de werkzaam heden binnen het' bedrijf. Derhalve dient hij veelvuldig de diverse afde lingen te bezoeken en alert te zijn op mogelijke gevaarlijke en hinderlijke omstandigheden. Een nauwe samen werking met bedrijfsleiding, perso neelszaken, afdelingschefs, techni sche- en veiligheidsdienst is noodza kelijk. Men moet hierbij niet alleen denken aan bestaande omstandighe den, maar ook -hetgeen veel belang rijker is- aan nieuwe werksituaties. In het kader van de vermindering van geluidhinder bijvoorbeeld is binnen ons concern een groot aantal machi nes verbeterd of vervangen door ont mantelde apparatuur. Maar ook bij het installeren van een nieuwe colon ne is de kennis van de bedrijfsarts on ontbeerlijk voor wat betreft een opti male veiligheid van de medewerkers. Uiteindelijk blijft echter de bedrijfs leiding verantwoordelijk voor de te nemen beslissingen. het meewerken aan revalidatie. De bgd dient ertoe bij te dragen dat de werknemers na een ongeval of lang durige ziekte zo goed mogelijk weer aan het werk kunnen. Hiervoor is nauw overleg nodig met behandelen de artsen en verzekeringsartsen. Op twee vestigingen binnen Heineken, te weten Zoeterwoude en Den Bosch, werkt op de bgd naast de bedrijfsarts een verzekeringsarts. Deze heeft een controlerende taak. Heineken is namelijk 'eigen risico-drager', het geen betekent dat Heineken verant woordelijk is voor de uitvoering van de ziektewet gedurende het eerste jaar van ziek zijn. Derhalve heeft Heineken ook de controlerende func tie van het GAK overgenomen, onder toezicht van het GAKOp de overi ge vestigingen is de taak van verzeke ringsarts en bedrijfsarts gecombi neerd in één persoon. Eerst naar de huisarts Een belangrijk onderdeel van het takenpakket van een bgd vormt het bedrijfsgeneeskundig spreekuur. Be langrijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen en via deze weg over nadelige zaken in het bedrijf te horen. Zoals al gezegd, mag een bedrijfsarts niet geneeskundig behandelen: het spreekuur is geenszins bedoeld als vervanging van een huisartsen spreekuur. Werknemers die in enig opzicht problemen hebben (psy chisch of fysiek) die vermoedelijk veroorzaakt zijn door het werk kun nen op zo'n spreekuur terecht. Door gaans volgt verwijzing naar huisarts of specialist. Ook in het geval dat iemand eerst zijn huisarts heeft be zocht en het vermoeden bestaat dat de oorzaak van de klachten in het werk gezocht moet worden, vindt er overleg plaats tussen beide artsen. Om huisartsen inzicht te geven in de werkzaamheden op een vestiging, heeft men bijvoorbeeld circa ander half jaar geleden de huisartsen van de medewerk(st)ers uit Bunnik uitgeno digd voor een ontmoeting met de bedrijfsarts aldaar en een uitgebreide rondleiding. In welk geval de bgd ge neeskundig mag behandelen, is precies omschreven in richtlijnen van de Koninklijke Nederlandsche Maat schappij tot Bevordering der Genees kunst. Indien geconstateerd wordt dat be paalde klachten door het werk ver oorzaakt zijn, is het de taak van de bedrijfsarts contact op te nemen met personeelszaken en de betrokken af delingschef om te zien wat er aan ge daan kan worden. Het is een constant afwegen door de bedrijfsarts in hoe verre hij iets mag en wil vertellen, want zoals elke dokter heeft hij zijn beroepsgeheim. Mede door contac ten met pz en afdelingschefs kan de bedrijfsarts de oorzaken van een fre quente afwezigheid opsporen en aanpakken. Advies Zoals uit het bovenstaande blijkt, heeft een bgd een uitvoerende functie (het verrichten van bijvoorbeeld ge neeskundig onderzoek en eerste hulp bij ongevallen) en een adviserende taak (beleidsmatig wat betreft het aanpassen van bestaande situaties en betrokken zijn bij de invoering van nieuwe omstandigheden). Deze laat ste functie is van enorm belang: door inzicht te hebben in de werkzaamhe den en alert te zijn op 'onveilige' om standigheden kan menige klacht of ziekte worden voorkomen. Ook het adviseren over nieuw aan te schaffen of te bouwen apparatuur is een zuiver preventieve taak. Uw personeeldienst kan u alle infor matie verstrekken over de spreekuur tijden van de arts bij uw vestiging. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 11