Tènnis I een fijne dag gehad." Dat zal zeker ook voor de twee winnaars van het toernooi gelden. Bij de dames werd de eerste finale-partij gespeeld tussen Tine van der Vreede (tekenkamer Zoeterwoude) en Hestia Gevers (verkoop binnendienst Zoetermeer). Hestia Gevers bleek, als tweede klasse speelster, te sterk voor vierde klasser Tine van der Vreede. De setstanden waren 11 -6 en 11-4. Bij de heren eindigde de finalepartij in een afgetekende zege voor W. Kloet uit Den Bosch. Henny Wijnen uit Zoeter woude had aan een sterke conditie niet genoeg om de technisch begaafde Kloet van de zege af te houden. Via 13-13 in de eerste set werd het 18-25. De tweede set eindigde in 15-10. Tijdens de concern sport dag is van alle onderdelen het tennis het minst uit de verf gekomen. Organisatorisch had het op voorhand al een beperking: er waren twee banen beschikbaar waardoor het aantal te spelen partijen gelimiteerd werd. Daarom konden alleen herendubbel- en ntixed- dubbel-partijen gespeeld worden. Uiteen voorronde op 3 mei jongstleden kwam een aantal finalisten voor de sportdag naar voren. Het toernooi was echter zo opgezet dat ook de verliezers van die voor ronde tijdens de sportdag zélf nog een kans hadden om zich in de finale te Mr. J. Siert- sema, direc teur perso neelszaken, staande achter de microfoon) reikte s avonds in De Hooiberg de prijzen uit. Op onder staande foto de drie beste biljarters. tennissen. Dat die goede bedoelingen van de organi satoren deels in het water vielen was de schuld van de deelnemers: in veelal andere samenstelling traden de dubbels op het gravel aan en dat bracht de uit de voorronde gebleken krachtsverhou ding danig in de war. Teleurstelling dus bij coördinator Des von Zboray: "Wij zijn niet bepaald tevreden, tijdens de voorbereidingen al hebben wij veel mensen moeten teleurstellen. Er hebben nu twaalf dubbels gespeeld en dat is natuurlijk wel erg weinig als je je realiseert dat alleen de tennisvereniging Zoeterwoude al 300 leden heeft." Te weinig accom modatie en te veel belang stelling; de organisatie kwam er niet mee uit de voeten. "Als we volgend jaar weer willen tennissen tijdens de sportdag dan zijn extra banen hard nodig; zoals de zaak er nu voor staat zullen wij die buiten de deur moeten zoeken". Is de gang van zaken dit jaar voor de betrokkenen onplezierig geweest, de tennissers kunnen zich in ieder geval gelukkig prijzen met het feit dat het toernooi afgerond was voordat een langdurige hoosbui de buitensporten teisterde. In het heren- dubbel won het Zoeter- woudse koppel Sevink- Martens en ook bij het mixeddubbel waren de deelnemers van de vesti ging Zoeterwoude de sterksten: Het duo Verhaar- Hoekstra werd hier winnaar. V.l.n.r. de heren Wittens (3e) uit Den Bosch, Broomans (Ie) uit Zoeter woude en Veldhoven (2e) uit Den Bosch. In de kamer van de organisatie zit Jan Voogel, voorzit ter van de personeelsvereniging Zoeterwoude en in die hoedanigheid oganisator van de concern sportdag 1981tussen de prijzen, papieren en naast een voortdu rend krakende en kakelende radio-ontvanger waarmee hij in contact staat met zijn medewerkers op het terrein Het loopt tegen het eind van de middag, de uitslagen druppelen binnen en we blikken terug op de sportdag. "We hebben fantastische medewerking gekregen van onze eigen Heineken diensten: de reclame service af deling die voor de aankleding heeft gezorgd, public relations heeft het ontvangstgebouw beschikbaar ge steld en niet te vergeten de interne diensten van kantoor en bedrijf. Die medewerking heeft ervoor gezorgd dat de praktische zaken goed zijn geregeld"De inschrij vingen van de sporters en de opkomst van supporters zijn mager geweest concludeert Jan Voogel: We zijn afhankelijk van het enthousiasme van de plaatselijke personeelsverenigingen. Wij kunnen in de aanloopfase niet vanuit Zoeterwoude alle mensen mobiliseren en motiveren. Ik moet eerlijk zeggen dat het aan die mede werking nogal ontbroken heeft. Dat heeft waarschijn lijk ook te maken met het feit dat Zoeterwoude nu als vaste sportdag-locatie is aangewezen; dat heeft in de andere vestigingen voor nogal wat wrevel gezorgd. flet Bronzen Brouwerspaard, de wisseltrofee voor de vestiging die de meeste punten behaalde, bleef dit jaar op stal. Verrekening van de veelal individuele onder delen naar een vestigingsgewijze uitslag was onmoge lijk. "Misschien moeten we volgend jaar toch proberen de uitslagen terug te rekenen per vestiging, wellicht dat dat het enthousiasme vergroot'Waarmee Jan Voogel aangeeft dat we met de concern sportdag op een kruis punt staan. Heeft de sportdag in deze vorm nog toe komst of moet er naar een andere vorm gezocht wor den? Te denken valt aan de keus tussen een puur presta- tieve sportdag, maar dan wel tussen de vestigingen met als inzet het Bronzen Brouwerspaard, of een meer recreatieve sportdag waaraan veel meer mensen kun nen deelnemen en die dan wellicht een meer spel" - karakter krijgt. Als alternatief is er ook de mogelijkheid om de sportdag per vestiging te houden. Een meer kleinschalige happening waar lokaal veel meer deelne mers mogelijk zijn Wat ook de toekomstige vorm zal worden, Zoeterwoude is in ieder geval een uitstekend "sportcentrum" geble ken. Met de Hooiberg als middelpunt, de sportvelden, kantoorhalkantoorkantine en tuinen heeft men een sfeervolle accommodatie ter beschikking. Voor een aantal sporten moet men buiten de deur: badminton, het vissen, en het voetbal ten dele. Dit jaar was ook het tafeltennis en klaverjassen erg uit de loop gelegd. Om dat ook in de bedrijfskantine maaltijden werden ver strekt kwamen de deelnemers aan deze onderdelen niet van hun plek. Haal ze dichter naar de andere sporten toe en er ontstaat een levendige wisselwerking. Waar om bijvoorbeeld niet geklaverjast in een -afgeschermd- deel van de kantoorkantineDe anders zo grote en kale hal van het kantoor bewees dit keer uitstekende dien sten: zeven schitterende Princesse biljarttafels die door de firma Hoffscholze deskundig waren geplaatst zorg den voor een heuse fluistersfeer in de hal. Met de be perkt beschikbare middelen -Voogel had een aanmerke lijk lager budget dan vorig jaar- heeft de organisatie een knap stuk werk geleverd: organisatorisch zat de zaak prima in elkaar. De agenda van de evaluatie-ver gadering die binnenkort gehouden wordt zal echter de nodige punten bevatten: de vorm waarin de toekomstige sportdag wordt gegoten zal een belangrijk onderwerp zijn.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 6