S.J. Hoeneveld T. Dikken A.J. Trum M.A. van Venrooy Zoeterwoude - Op 13 mei werd het 25- jarig jubileum van de heer Hoeneveld ge vierd. Eerste spreker tijdens de receptie was de heer Kloek. Hij liet het heden en verleden van de jubilaris bij Heineken de revue passeren en bedank te hem namens de bedrijfsleiding voor alles wat hij voor de brouwerij heeft gedaan. Ook betrok hij me vrouw Hoeneveld, zijn moeder, in zijn dankwoord. Hierna kreeg de heer Hoeneveld de speld opgespeld. De heer Witteveen kreeg vervolgens het woord. Om dat hij pas sinds kort afdelingschef is geworden van de jubilaris, die op de afdeling gistpersen werkt, liet hij het spreken over aan zijn 'oud-chef'de heer Van Gu- lik. De wist veel te vertellen over de heer Hoeneveld. Hij wenste hem nog vele goede jaren in gezondheid toe en overhandigde namens het jubileumfonds van de afdeling een cadeau onder couvert. Tenslotte hield de heer Jansen een toespraak in rijmvorm en bood de jubilaris een 'gouden" gistverpakkingskist aan, waar in een prachtig horloge verborgen zat. Den Bosch - Op 14 mei was de heer Van Venrooy precies 25 jaar in dienst bij Hei neken. Hij heeft een jaar in Rotterdam ge werkt, voordat hij in de bottelarij van Den Bosch te recht kwam, waar hij al spoedig tot vorkheftruck chauffeur werd omgeschooldDe heer Scheltema ont ving de jubilaris, vergezeld van zijn echtgenote en kinderen, en speldde hem het goud op. Daarna werd het gezelschap door vele collega's en belangstellen den in de Cambrinuskelder ontvangen, waar de heer Koop de jubilaris toesprak. Hij stelde vast dat de heer Van Venrooy altijd met plezier zijn werk heeft verricht en een prettige collega is. Hij heeft de hele ontwikke ling van ouderwetse- tot dubbele elektrische vorkhef trucks meegemaakt, en dat zonder problemen. Na mens het personeel overhandigde de heer Knoop een enveloppe met inhoud ter aanschaffing van een tweezitsbank. Symbolisch kreeg hij hierbij een minia- tuurbank aangeboden.Van de collega's uit zijn ploeg kreeg hij bovendien een bloemstuk en een cadeaubon. Zoeterwoude - Op 14 mei vond in het ont vangstgebouw "De Hooiberg" een recep tie plaats ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van de heerT. Dikken. Om de wens van de jubilaris te eerbiedigen, sprak de heer Kloek hem slechts kort toe en bedankte hem namens de bedrijfs leiding voor zijn verdiensten in de afgelopen jaren. Ook mevrouw Dikken werd in zijn huldebetoon be trokken. Hierna ging de heer Kloek over tot de cere monie en stak hem de speld op. Vervolgens werd op een roltekening en met ingesproken woord de loop baan van de jubilerende chef van de bouwkundige werkplaats in beeld gebracht. Daarna overhandigde de heer Prins namens de Heineken Kontaktgroep Zoe terwoude een cadeau op fototechnisch gebied en kreeg mevrouw Dikken een doos bonbons. Ook gaven vele relaties van buiten acte de présence. De heer Hoogen- doorn overhandigde namens de 'werkburen' enkele cadeaus. Na een kort dankwoord van de heer Dikken, was er gelegenheid tot feliciteren. éFjk Den Bosch - Op 15 mei herdacht de heer ^^^®^kTrum het feit dat hij op 30 april 1956 bij ^NJ%^Heineken in dienst trad. De familie Trum werd door de bedrijfsleider ontvangen voor het offi ciële gedeelte, waarbij natuurlijk de gouden speld een grote rol speelde. Een bomvolle Cambrinuskelder verwelkomde de heer Trum met echtgenote en kinde ren. De heer Wouters nam tijdens de receptie het woord om met enige omlijsting de cadeaus aan te bie den. Hij constateerde eerst nog dat de heer Trum naast zijn werk in de mechanische werkplaats, een heel gro te hobby uitoefent: het vissen met een zelfgemaakte vissersboot, waarmee hij zelfs op zee kan varen. Na mens de afdeling kreeg de jubilaris een koperen ha mer. Voorts kreeg hij een imitatiegeweer, waarin -in twee grote namaakpatronen- de geldelijke bijdragen van het personeel verborgen zaten. Hierna kon ieder een de heer Trum gelukwensen met zijn 25-jarig jubi leum. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 25