H. van der Horst W. Reintke J.C. Mink P.L. van Hezik Zoeterwoude - Op 5 mei was het 40 jaar geleden dat de heer Van der Horst in dienst trad bij Heineken. Eerste spreker tijdens de receptie was de heer Kloek, die de laatste vijftien jaar van het dienstverband belichtte. Na hem en zijn vrouw namens de bedrijfsleiding bedankt te hebben, deco reerde hij hem met de gouden speld met briljant en overhandigde hij hem de enveloppe. De heer Van Puf- felen, als directe chef van de jubilaris, karakteriseerde hem in een korte toespraak. Tevens overhandigde hij mevrouw Van der Horst een prachtig bloemstuk. Na mens de collega's van de portiers- en bewakingsdienst bood de heer Zwaan met een leuke toespraak cadeaus aan, die betrekking hadden op de vissport. Ook kreeg mevrouw Van der Horst nog een grote puzzle. Ten slotte sprak de heer Bliek namens de bedrijfsleden- groep. Na het voorlezen van het "B.L.G. nieuws" van 5 mei 1981bood hij een cadeau ondert couvert aan. Tenslotte dankte de jubilaris allen voor de fijne woorden en voor de cadeaus en zijn collega's voor de fijne samenwerking. Amsterdam - Op woensdag 29 april werd het 25-jarig jubileum gevierd van de heer W. Reintke. Zoals kenmerkend voor de afdeling reclame service (op welke afdeling de jubila ris als administrateur werkzaam is) werden de festivi teiten rond het jubileum niet beperkt tot de officiële ontvangst en een receptie. Reeds in de ochtenduren bemerkte de jubilaris dat het geen gewone dag was: de gehele afdeling bracht een aubade bij de familie Reintke. 's Middags werd de heer Reintke, vergezeld van zijn vrouwen twee dochters, door de heerKleiberg het goud opgespeld. In de Raadskelder vond hierna een drukbezochte receptie plaats, waar op verzoek van de jubilaris geen toespraken werden gehouden. Desondanks sprak de heer Veenhof op humoristische wijze een 'enkel' woord tot de heer Reintke, met name om het personeelscadeau - een Workmate - aan te bie den. Hierna dankte de heer Reintke een ieder en werd het glas geheven op de toekomst. Den Bosch - Op 28 april werd het 25-jarig jubileum gevierd van de heer Mink, werk zaam in het centraal magazijn, die offi cieel op 30 april 1956 in dienst trad. De heer Mink heeft zijn eerste twee jaren bij Heineken in Rotterdam door gebracht om daarna in de bottelarij van Den Bosch in gezet te worden. De jubilaris, vergezeld van zijn echt genote en kinderen, werd eerst ontvangen door de heer Scheltema, die hem het goud opspeldde. Het ge zelschap werd in de Cambrinuskelder met een warm applaus begroet door veel collega's en belangstellen den. Enige spreker was de heer Van Hoorn, die vast stelde dat de heer Mink een speciaal mens is. Hij is niet alleen een gezellige huisvader, maar tevens een intensieve sportbeoefenaar, getuige zijn 25-jarige scheidsrechterloopbaan en sedert enige jaren is hij een verwoed wandelaar, die ook graag knutselt. Het per soneelscadeau, een enveloppe met inhoud, werd symbolisch voorafgegaan door een zaag, omdat de jubilaris een lintzaag van de personeelsbijdrage wilde aanschaffen. Den Bosch - Op 8 mei vierde de heer Van Hezik het feit dat hij op 30 april 1956 in dienst trad bij Heineken. Hij begon zijn loopbaan in Rotterdam en kwam na negen maanden te werken bij de mechanische werkplaats in Den Bosch. Van deze afdeling heeft hij vele verhuizingen meege maakt. De heer Scheltema ontving hem met zijn echt genote en kinderen, waarbij de gouden speld uitge reikt werd. De Cambrinuskelder was tot in alle uithoe ken gevuld toen het hezelschap binnengeleid werd. De heer Wouters sprak op uitdrukkelijke wens van de jubilaris alleen bij de aanbieding van het personeelsca deau enige woorden. Hij begon met het omhangen van een koperen ereplaat om hem vervolgens een mini HiFi installatie te overhandigen als symbool voor de Hi-Fi installatie die de jubilaris wilde aanschaffen. Om hem dit financieel mogelijk te maken, kreeg hij namens het personeel een enveloppe met inhoud. Een van de medewerkers gaf daarna een geluidsbandje met 'de lach' van Van Hezik. Hierna kon men hem per soonlijk feliciteren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 24