J. Commandeur ziet idee beloond Maximale beloning f 10.000,- voor P. Rietveld SB limiHHHff? Grote Ideeënbusbeloningen Den Bosch R.A. van Bavel f 3800,- P.J.F. v.d. Bergh f 1690,- B.J.C.M.de Bever en A.J. Schellekensf 1400,- M.P. v.d. Aker en A.J. Smits f 1325,- Links de heer Van Heek en rechts de heer Commandeur. Een groot aantal van de ideeën, die in de laatste maan den door de Ideeënbuscommissie Horeca werden ont vangen, had betrekking op besparing in portikosten, de wijze van postbehandeling en postverzending. In één geval kon de commissie met succes actie nemen en dat was op grond van het idee dat door de heer J Commandeur, werkzaam bij de verkoop in het hore- cagebied Groningen/Friesland/Drente, was inge diend. De horecavertegenwoordigers ontvingen namelijk ie dere week via de P.T.T. de interne vacaturekrant op hun privé-adres. De heer Commandeur stelde voor deze informatie niet meer op deze wijze te verstrek ken, maar ieder van de vertegenwoordigers te atten deren op het feit dat bij elke concerndrankenhandel en op elk verkoopkantoor deze vacaturekrant op de me dedelingenborden hangt. Bij de diverse bezoeken aan deze kantoren kan men dan ook kennis nemen van de vacatures bij Heineken. Dit idee levert ruim f 13.000,- per jaar besparing op aan onder andere por ti-, druk- en kopieerkosten. Hiervoor werd dan ook op 27 april op het verkoopkantoor in Groningen tijdens een officiële bijeenkomst de heer Commandeur een beloning van f 1.725,- en een cadeau in de vorm van een klopboor met toebehoren overhandigd door de oud-voorzitter van de Ideeënbuscommissie Horeca, ir. J.G. van Heek in aanwezigheid van de heren T. Evink en A.J.A. Aarts. Aan de heerC.P. Rietveld, werkzaam bij de afdeling intern transport, is als eerste in Zoeterwoude de maxi male beloning van f 10.000,- toegekend door de Cen trale Ideeënbuscommissie. Op 19 mei heeft de heer Rietveld de cheque en een horloge ontvangen uit han den van de heerG.T. Kleiberg. Zoals de heer Rietveld zelf zegt, is het idee mede uit gemakzucht geboren. Het betreft het machinaal overzetten van scheefge zakte bulkglas-pallets. Voorheen dienden de flessen met de hand in kratjes overgezet te worden, wat een zeer tijdrovend werk is. Door nu met de vorken van de vorkheftruck door de laag gekantelde flessen heen te steken, net onder de bovenliggende masonietplaat, kunnen de resterende Hessen zodanig op een aangepas te pallet worden geplaatst, dat. door de vorken van de heftruck te laten zakken, deze vrij komen. De aangepaste pallet kan op normale wijze op de de- palletizer worden verwerkt, maar dient na ontstape- ling te worden verwijderd uit het palletmagazijn voor hergebruik. Voor toepassing van dit idee is geen enkele investering nodig. Slechts enkele pallets moeten worden ingezaagd, terwijl jaarlijks een bespa ring van meer dan f 100.000,- gerealiseerd kan wor den. De heer Kleiberg (rechts) proost op het behaalde succes van de heer Rietveld (links). In het midden de heer Prins. Zittend v.l.n.r.: de heren A.j Smits, V.d. Bergh, De Bever, Van Bavel, Schellekens en staand v.l.n.r. de he ren Scheltema, (vierde van links) en Pijtak tweede van rechts) met vier le den van de P.I.B.C. Op maandag 27 april jl. werd in Den Bosch door de heer C. Scheltema in aanwezigheid van de heer Pijtak namens de C.I.B.C. een viertal grote beloningen uitgereikt. Het be trof de volgende ideeën: Het idee van de heer van Bavel, groepsleider verpakken, betreft het signaleren van een exploderende fles in de vullers en het uitstoten van die fles. Dit gebeurt door het creëren van ondervulling, waarna uitstoting plaatsvindt door de fil- tec. Hierdoor ontstaat tijdwinst en minder bierverlies. Daarnaast levert het ook een besparing van de investe ringskosten op. Het idee van de heer v.d. Bergh, werkzaam in de afdeling mechanische werkplaats, betreft het bestellen van diverse onderdelen voor de vullers bij een andere leverancier, wat een aanzienlijke besparing oplevert. Beide heren, respectievelijk werkzaam als groepsleider en storingsmonteur in de storingsdienst hebben een wijziging in het elektrische systeem in de besturing van Col. VI voor gesteld. De aan- en afvoerbanen bij de krimpstraat komen dan pas in bedrijf als er aanbod van pallets is. Hierdoor treedt minder slijtage op en wordt ook het energieverbruik lager. Beide heren, werkzaam in de storingsdienst, hebben voor gesteld een flessenstop aan te brengen op de vullers van Col. X. Hierdoor wordt verhinderd dat omgevallen flessen in de inloopworm komen en hierdoor vermindert de flessenbreuk.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 22