Een te vaak vergeten wijngebied Logisch gezien hadden de Nederlanders, prijsbewust als ze zijn, de goede wijnen van de Rhone al veel eerder moeten ontdekken. Onbegrijpelijk lang zijn de kwaliteitswijnen van de Cötes du Rhone tegen zeer lage prijzen verhandeld in vergelijking met Bordeaux en Bourgognes. Hier zal wel de angst voor het onbekende een rol hebben gespeeld. Y •f De Rhone DOOR J. ZELLENRATH Waarschijnlijk hebben de wijn bouwers zelf ook te lang ge wacht om in een gezamenlijke campagne hun wijnen meer onder de aandacht van de buitenlandse consu ment te brengen. De Franse consu ment was wel vertrouwd met de na men uit de districten, maar te lang heeft men geaarzeld om deze namen met toekenning van een appellation contrölée meer allure te geven. Betaalbare prijzen Neem nou zo'n Cötes du Ventoux 1978 uit onze prijscourant, een wijn van dergelijke kwaliteit zou voor f 4,25 bruto handelsprijs toch met honderdduizenden flessen verkocht moeten worden. Op Bordeaux-fles, voorzien van een chateau-naam, wat dat dan ook voorstelt, brengt deze wijn met gemak een dubbele prijs op. Kijk eens naar de Cötes du Rhöne 1978 voor f 4,80. De goedkoopste Bordeaux van hetzelfde jaar kost het dubbele waarbij de vraag blijft of dit door de kwaliteit wordt waar ge maakt. In de reeks wijnen die onze aandacht vragen omdat ze (nog) tegen redelijk betaalbare prijzen worden aangeboden, nemen de Rhöne wijnen een belangrijke plaats in. Grote tegenstellingen Precies als ik geschreven heb over de Loire wijnen, zeg ik nu dat wijnen die gewonnen worden aan beide zijden van een rivier, over een lengte van 200 km, onmogelijk onder één noe mer gevangen kunnen worden. Het produktiegebied begint in het noorden ongeveer 10 km beneden de stad Lyon en strekt zich uit tot een aantal kilo meters beneden Avignon in het zui den. Beneden die lijn mogen de wij nen niet meer de beschermde her- komstbenaming Cötes du Rhöne dra gen. Binnen deze begrenzing vinden we voornamelijk rode wijnen, slechts 10% is wit, waaronder enkele van na ture zoete wijnen. Zo ergens, dan mo gen we hier toch wel spreken van gro te tegenstellingen en verschillen tus sen wijnen, waarvan de enige over eenkomst de geografische aanduiding van een rivier is. Daarbij moeten we er voortdurend op bedacht zijn dat de wijn van de linker- en van de rechter oever kan komen, wat ook weer dui delijk merkbaar is in de kwaliteit als gevolg van een andere bodemgesteld heid. Het feit dat dikwijls in dezelfde wijngaard verschillende druivesoor- ten zijn geplant, maakt ons het her kennen van de Rhöne wijnen ook al niet gemakkelijker. 'L'unité ici, naït de Ta diversité, zegt Raymond Dumay: 'de eenheid wordt hier gebo ren uit de verscheidenheid. Laten we proberen de veertien afzon derlijk genoemde wijn-produktiege- bieden enigszins overzichtelijk te rangschikken en te beschrijven. Beginnend vanuit Vienne in het noor den, vinden we aan de rechteroever linkeroever 1 Cóte Rótie 2 Condrieu 3 Chateau-Grillet 4 Crozes Hermitage 5 Hermitage 6 Saint Joseph 7 Comas 8 Saint Peray 9 Rasteau 10 Tavel 1 1 Beaumes de Venise 12 Lirac 13 Chateauneuf du Pape 14 Gigondas Alle wijnen van Lyon tot Avignon, ik zei het reeds, over een lengte van 200 km mogen zich Cötes du Rhöne A.C. noemen. Daarnaast worden in 12 ge 20 meenten nog wijnen gegroepeerd on der de aanduiding Dróme, Vaucluse en Gard die recht hebben op de toe naam "Villages' als speciale kwali teitsgarantie. Het Noordelijk deel van de Rhone Het is bepaald niet gemakkelijk om op de smalle terrassen hier wijnstokken te planten en te bewerken. Bij hevige regenval wordt de steenachtige bo dem die overigens zo gunstig is voor het vasthouden van de zonnewarmte, ontdaan van het dunne laagje I aarde en moet de mens de grond weer terug brengen om de voedingsbodem voor de plant in stand te houden. We mo gen dan ook rustig vaststellen dat deze wijngaarden tot de meest bewerkelij ke van Frankrijk behoren. Hier in het noorden overheerst het continentale klimaat met zijn strenge, koude win ters en warme zomers waarin regel matige regenval voor de nodige voch tigheidsgraad zorgt. In zo'n klimaat kan men volstaan met de aanplant van een of twee druivesoorten. Zoals we verderop zullen zien ligt dat voor het zuidelijker deel van de Rhöne wel even anders. De wijnen uit het noor delijk deel bevatten meer tannine en hebben dan ook wat langere rijpings- tijd nodig. Het aansprekende, forse bouquet danken ze aan de Syrah, een druiveras dat hier waarschijnlijk door de kruisvaarders werd gebracht uit Perzië als directe afstamming van de Shiray. Om deze krachtige wijnen wat meer finesse te geven en een wat vriendelijker kleur, wordt dik wijls 20% most van de witte Viognier toegevoegd. Deze laatste werd hier 600 jaar voor het begin van onze jaar telling door de Grieken aangeplant. Niet zonder reden veronderstelt men dan ook dat hier, zuidelijk van Lyon, de oudste wijngaarden van Frankrijk liggen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 20