B.E. Biervliet Min dieman tot brouwer "Er is veel veranderd in die jaren. Zowel qua sfeer als qua werkzaamhe den. Door invoering van moderne technieken is het werk plezieriger geworden." Aan het woord is de heer B.E. Bier vliet, die eenentwintig jaar geleden als olieman op de afdeling brouwen van de Mauritskade kwam werken. Vervolgens werd hij assistent-brou wer. Sinds zestien jaar is hij brouwer, of zoals het tegenwoordig officieel heet: brouwhuis operator. "Toen ik in dienst kwam, ging alles nog met de hand", herinnert hij zich. "De molenaar moest het maïs bij voorbeeld zelf naar voren rijden en dan met de hand storten. Alle zakken met grondstoffen moesten met de hand omhooggetild worden. Nu zijn de grondstoffen in de dagsilo's opge slagen. Aan de hand van de planning die je krijgt kun je zien hoeveel en wel ke grondstoffen je moet gebruiken en uit welke silo je die kunt laten stor ten." Hoewel het werk vroeger lichamelijk zwaarder was, had men wel meer tijd. "We werkten toen - net als nu - met twee brouwers, maar wij brouwden om de zes uur", verklaart de heer Biervliet. "Nu brouwen we elke twee uur. Je bent dus constant bezig". Zoals al gezegd, werken er steeds twee brouwers gelijktijdig op de Mau ritskade. De een zorgt voor de brouw sels, de ander voor het malen en op slaan van de grondstoffen in de silo's. Met behulp van het bedieningspaneel kan men zien hoe de stand van zaken in de verschillende koperen ketels is. Er staan er tien, te verdelen in twee se ries. In serie 1 (een beslagkuip, brouwketel, wortkuip en twee kla- ringskuipen) kan 596 hectoliter wor den gebrouwen en in serie 2 643 hl Het brouwen gebeurt op een semi-au- tomatische wijze: de brouwer stelt zelf met de hand via het bedieningspa neel het programma in. Hiervoor heeft hij onder meer de beschikking overeen 'tijdklok', een ronde plastic schijf met inkepingen aan de buiten kant, die - eenmaal in het paneel inge bracht - de temperatuur en kooktijd aangeeft voor een bepaald biertype. Zo worden stap voor stap de verschil lende programma's van het brouw- proces afgewerkt. Elke biersoort heeft zijn eigen tijdklok en planning, omdat natuurlijk de wijze van bereiding en het gebruik van grondstoffen van bier tot bier ver schilt. "Dat is nu juist het aardige van het brouwen", meent de heer Biervliet. "Je kunt het niet als routine beschou wen, vooral niet omdat je steeds an dere brouwsels maakt, per week zo'n 3 a 4 verschillende". In totaal wordt een tiental soorten bier op de Maurits kade gebrouwen. Stout en Malta zijn daar twee voorbeelden van en uiter aard Amstel (light, bokbier, gold, oud bruin, pils) en Heineken (oud bruin en pils). Tijdens het brouwen worden diverse monsters genomen. Na het toevoegen van maïs in de beslagkuip wordt met een pH-meter het zuurgehalte van het monster bepaald en ook worden van het brouwsel in de klaringskuip en van de hoofd wort monsters genomen. De wachtchef krijgt een lijst met uit slagen van de analyses, terwijl bepaalde monsters ook elke ochtend worden opgehaald om naar het labo ratorium van de Mauritskade gebracht te worden. Tussen het brouwen van verschillen de biertypes door moeten de ketels schoongemaakt worden. Bij de wort- ketels geschiedt dit met de hand, ter wijl het voorde overige ketels met een 19 circulatiesysteem gebeurt, waarbij het water van ketel naar ketel wordt gepompt waarna het wordt afge vloeid. Vroeger, zo'n vijftien jaar ge leden, diende elke ketel met de hand te worden schoongemaakt. Maar de tijden veranderen en de moderne tech niek deed zijn intrede. Toch straalt het ambachtelijke karakter nog steeds van het brouwen af, niet in het minst door de fraaie kope- ren ketels waarin ons bier wordt gebrouwen. "Het is een voordeel dat het werk nu niet meer zo zwaar is als een aantal jaren geleden", zegt Biervliet. "On danks de grote inspanningen die we toen soms moesten leveren, hadden we toch ook veel plezier. Ik heb zoveel leuke dingen meegemaakt. Het begon al toen ik hier in dienst kwam en 'ge doopt' moest worden. Daartoe zetten ze je op een tafel en spoten je' hele maal nat. 's Zondags, als we terug moesten komen om de hop binnen te zetten, gebeurde er ook altijd wel iets. Zo hebben we een keer een hele op voering gegeven onder het zingen van 'Ik ben met Catootje naar de boter markt geweest'. Dat was echt een ge zellige tijd." Wat ook veranderd is, is het niet meer hoeven werken in de weekends. Reden waarom de heer Biervliet zich nu volop kan bezighouden met zijn hobby's: fietsen en vissen. En niet te vergeten met werken in zijn nieuwe woning Iets dat wel zal blijven, is het plezier in zijn werk. Uiteraard bestaat er on zekerheid op welke vestiging hij na de sluiting van de Mauritskade terecht zal komen. Zelf hoopt hij dat het de Van der Helststraat zal zijn. Eén ding staat echter voor hem vast: "ik blijf bij de brouwerij". IIHIIIHHIIII g r.vi M 4 N M I M

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 19