Inconveniëntentoeslag voor GAO-werknemers Recentelijk heeft een groot aantal CAO-medewerkers van Heineken een brief gekregen waarin staat ver meld, dat zij -met terug werkende kracht tot I januari 1981-een "incon veniëntentoeslag" krijgen. Bij de salarisuitbetaling over de maand juli zullen deze medewerkers de toe slag voor het eerst ont vangen. In onderstaand artikel willen wij u het hoe en waarom van de regeling duidelijk maken. Voorde letterlijke tekst van de regeling verwijzen wij naar de personeelsbulletin- mededeling nr. 11/81. Wilt u meer informatie over de regeling, dan kunt u zich wenden tot uw personeels dienst. Wat is de inconveniënten toeslag? De inconveniëntentoeslag is een extra beloning voor CAO-medewerkers die een functie uitoefenen waaraan bezwarende omstandig heden zijn verbonden. In de CAO-onderhande- lingën 1980/1981 zijn over dit onderwerp met de vak verenigingen afspraken gemaakt. Door Heineken is een systeem ontwikkeld, aan de hand waarvan in maart jongstleden een accoord met de vakvereni gingen werd bereikt. De uitwerking kostte echter nog enige tijd. Inconve- niënten, bezwarende om standigheden, waar moeten we dan aan denken? In de produktie-afdelingen van ons concern wordt op een aantal plaatsen werk verricht dat door de omstan digheden moeilijker wordt gemaakt. Vies en vuil werk bijvoorbeeld, werk op toch tige en vochtige plaatsen en werk dat verricht wordt onder veel lawaai, zijn daar voorbeelden van. In het le systeem dat de grondslag vormt voor de vaststelling van de inconve niëntentoeslag komen de criteria "zwaarte", "hou ding", "oplettendheid", "werksfeer" en "persoon lijk risico" voor. Hieruit blijkt dat functies binnen de administratieve sector niet bij voorbaat van de regeling zijn uitgesloten. Hoe stelt men de toeslag vast? In de hierboven genoemde personeelsmededeling treft u een precieze uitwerking en beschrijving van het systeem, waarmee de toe slag wordt vastgesteld, aan. Daarom beperken wij ons hier tot de essentie van de regeling. Het puntensysteem dat functieclassificatie gebruikt, vormde de basis voor het systeem van de inconve niëntentoeslag. In ons functieclassificatie systeem komt het gezichts punt "werkomstandig heden" voor. Op grond hiervan wordt een aantal punten toegekend dat kan variëren van 0 tot 34. Deze punten worden onder verdeeld in zes groepen, waaraan een waarderings factor is toegekend. Voorts is aan iedere CAO- functiegroep een vermenig vuldigingsfactor toege voegd. Men heeft dit gedaan om uiteindelijk de toeslag het hoogst te laten zijn voor de laagste CAO- groepen. Onderstaand schema laat dat zien: Om tot de vaststelling van het totaal aantal inconve- niëntenpunten te komen, wordt de waarderingsfactor gekoppeld aan de vermenig vuldigingsfactor. Het aldus verkregen aantal inconve- niëntenpunten vormt de basis voor de toeslag. De hoogte van de toeslag is per 1 januari 1981 vast gesteld op f 26,88 bruto per inconveniëntenpunt op jaar basis. Uitbetaling De toeslag wordt maande lijks uitbetaald in de vorm van een brutobedrag. De uitbetaling vindt plaats in de kalendermaand, volgend op die waarin is gewerkt. De toeslag telt niet mee voor de berekening van de tantième, het vakantiegeld en de pensioengrondslag. Evenmin worden andere toeslagen als ploegendienst toeslag etc. hierover berekend. Uit welke pot? Heineken stelt 1% van de CAO-loonsom op jaarbas.is voor deze toeslag ter beschikking. Onder deze loonsom wordt in dit ver band verstaan het bedrag van de bruto maandsalaris sen dat op jaarbasis aan de CAO-werknemers wordt uitbetaald, vermeerderd met de individuele ploegen- en afbouwtoeslagen. De loonsom over 1981 bedraagt f 166.000.000.-. Voor 1981 is dus f 1.660.000.- beschikbaar Functiegroep Vermenigvuldigingsfactor 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 voor de inconveniënten toeslag. Informatie De inconveniëntentoeslag is gebaseerd op gegevens van het functieclassificatie systeem. De plaatselijke personeelsdiensten voeren de berekeningen van de toe slag uit. Teneinde de werk nemers in de gelegenheid te stellen nadere informatie te verkrijgen over het al dan niet ontvangen van een inconveniëntentoeslag of over de hoogte daarvan, is een informatieprocedure opgesteld. Deze procedure is geen beroepsprocedure: alle elementen voor de toeslag liggen vast. Voor de procedure omtrent het verkrijgen van infor matie verwijzen wij u naar het personeelsbulletin 11/81. Ook kan de plaatselijke personeelsdienst uw vragen beantwoorden. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 18