Adieu Pur... Welkom Sourcy Gehoormetingen nu uniform Wie in de afgelopen weken bij zijn of haar personeel spakket frisdranken ook bronwater heeft gekozen, zal misschien niet eens meteen in de ga ten hebben gehad, dat op de etiketten een nieuwe naam staat: Sourcy. Waarom Sourcy? In het najaar van 1978 introduceerde Vrumona in de horeca haar bronwa terassortiment onder de merknaam PUR. In die tijd was er alleen een koolzuurhoudende en koolzuurvrije versie beschikbaar. Maar allengs werd duidelijk, dat een bronwaterassortiment niet compleet is zonder citronversie. Daarom werd in het najaar van 1980 ook PUR Ci tron geïntroduceerd. Hiermee omvatte het PUR bronwater assortiment alle smaken, die voor de horecasector van belang zijn. Snel na de introductie van PUR Citron rees er echter een probleem. Een col lega-frisdrankenfabrikant voert na melijk een vergelijkbaar produkt waarvan de naam sterk op die van ons merk leek. Dus kwamen er bezwaren tegen de merknaam PUR. Dit was voor Vrumona aanleiding tot het nemen van een weliswaar moeilij ke, maar in het licht van de belangen op langere termijn noodzakelijke be slissing. PUR moest verdwijnen om plaats temaken vooreen nieuw merk. Gekozen werd voor de inmiddels ge deponeerde merknaam Sourcy, die afgeleid is van het Franse woord "source", dat bron betekent. Gezien de relatief prille historie van het Vrumona bronwaterassortiment, heeft deze naamverandering geen in grijpende gevolgen. Opmars bronwater Bronwater ontwikkelt zich momen teel in hoog tempo tot één van de grote smaken in de frisdrankensector. Vru mona zal er dus alles aan doen voor haar merk een- sterke positie op te bouwen. De basis hiervoor is in wezen al ge legd. Want de nieuwe etikettering wijkt qua ontwerp nauwelijks af van de oude, die zeer gewaardeerd werd. 't Is wel even wennen - Sourcy. Maar de eerste reacties vanuit de handel op deze verandering zijn hoopgevend. Bijna een jaar geleden hebben wij in Vers van 't Vat een artikel gepubliceerd over lawaaidoofheid. Daarin noemden wij de stuurgroep lawaaibestrijding, onder voor zitterschap van ir. J. Boonen, die zich be zighoudt met het voorkomen dan wel be strijden van geluidhinder op onze vesti gingen en het geven van voorlichting aan medewerkers over gehoorbeschermings middelen. Ook schreven wij, dat op dat moment sinds een halfjaar op diverse vestigingen door een medewerker van het Nederlands Instituut voor Preventieve Geneeskunde en door eigen mensen van de medische dienst het gehoor van medewerkers werd onderzocht in een geluiddichte cabine. Sinds enkele maanden is er voor dit 'audiometreren' een vaste functionaris aangewezen: de heer H. Iedema, voor heen werkzaam als groepsleider bottelarij in Den Bosch. Na bij de Stichting Audio- logische Opleidingen de cursus Bedrijfs- audiometrie (een cursus, opgezet door het Nederlands Instituut voor Preventieve Ge neeskunde) te hebben gevolgd, houdt hij zich full-time bezig met het verrichten van gehoormetingen. Om twee redenen heeft men gekozen voor het aanstellen van één audiometrist. De eerste is om niet gedu peerd te worden door het verloop van tot audiometreren bevoegde personen en de tweede om uniformiteit in de metingen te verkrijgen. Het zou kunnen gebeuren dat een audiogram (de lijst waarop het resul taat van het onderzoek wordt vastgelegd) door verschillende onderzoekers ook ver schillend wordt geïnterpreteerd, zodat een enigszins vertekend beeld ontstaat. Allereerst wordt het gehoor van de pro- duktiemedewerkers op de dag van in diensttreding gemeten. Voorafgaand aan de eigenlijke meting wordt door de heer Iedema een aantal vragen gesteld om te zien of de betreffende medewerker al af wijkingen aan zijn gehoor had of eerder veelvuldig in een lawaaiige omgeving is geweest. Dit hoeft niet persé in de werk kring te zijn geweest, maar kan ook bij het beoefenen van een hobby het geval zijn. Zoals bijvoorbeeld een auto- of motorcou reur of een schutter. Vaak zijn dit zaken, die -hoewel men zich daarvan niet bewust is- het gehooral hebben aangetast. Vervol gens wordt het gehoor van niet naar wél horen gemeten bij diverse lage en hoge to nen die een frequentie hebben tussen de 125 en 8000 Herz. Na een halfjaar vindt wederom een meting plaats om te zien hoe iemand op het geluid in zijn werkomgeving reageert. Uiteraard geeft de heer Iedema elke keer uitvoerige adviezen over de toe stand van het gehoor en het dragen van ge hoorbeschermingsmiddelen. Zoals al meerdere malen naar voren is gekomen, is het beschermen van het gehoor absoluut noodzakelijk op plaatsen met een geluid niveau dat hoger is dan 85 dB. Wil het dra gen van gehoorbeschermingsmiddelen ef fect hebben, dan dienen deze vanaf het begin tot het einde van het werk in een la waaiige omgeving gedragen te worden. Zelfs als men een gehoorkap een paar keer per dag afdoet om naar een collega te kun nen luisteren, heeft het verder dragen wei nig nut meer. Na deze eerste twee onderzoeken wordt men elke twee jaar geaudiometreerd. Alle gegevens worden door de heer Iedema in de computer ingebracht. Momenteel is de Heineken Automatiseringsgroep een pro gramma aan het opstellen, zodat in de toe komst diverse groepen met elkaar kunnen worden vergeleken. Voorlopig is het nog niet zover. De heer Iedema is nog druk doende systematisch alle werknemers, die hiervoor in aanmer king komen, aan een gehoortest te onder werpen. opdat tijdig de mensen geatten deerd kunnen worden op een gehoorbe- schadiging en opdat inzicht wordt verkre gen in het effect van het gehoorbescher- mingsprogramma. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 15