CURSUS VOOR PRODUKïïCKADCR BUNNIK Zaterdag 14 maart jongstleden kwamen tachtig medewerkers uit Bunnik naar de Hooge Vuursche voor een slotbijeenkomst van de managementtraining waaraan zij hadden deelgenomen, of waarbij zij als chef van die deelnemers betrokken waren. De cursus zelf bestond uit een 4-daags programma op het gebied van samenwerken en leidinggeven. De cursus was bestemd voor medewerkers uit de produktie die direct of indirect bij het leidinggeven betrokken zijn. Samenwerken en leidinggeven is te leren analyseren en te beschrijven, zodat zij hun mensen met de door henzelf opgestelde instructies in de toekomst kunnen opleiden. Door het intensieve samenspel proberen wij ook het probleem van onbegrip en onvoldoende informatie tussen de verschillende ploegen op te lossen". Zaterdag 14 maart werd, als gezegd, de evaluatie van de cursus gehouden. Algemeen was men van mening elkaar beter te hebben leren kennen, waardoor in de toekomst de onderlinge contacten beter zullen zijn. Toepassing Tegelijkertijd realiseert men zich ook dat het moeilijkste in feite nog moet komen: het vertalen en toepassen van het geleerde naar de eigen werksituatie. Ook de heer Rottier ziet daar in een belangrijk punt:" Van de follow-up op deze training in de organisatie zélf hangt veel af. We zullen het daarom niet bij deze ene keer laten. Het is noodzakelijk om van tijd tot tijd weer een nieuwe impuls te geven." De slotbijeenkomst was gekoppeld aan de 'produktie- dag'. In Bunnik komt het kader uit de produktie een maal per jaar bijeen. Tijdens die ontmoeting wordt dan technische informatie gegeven over de gang van zaken in de produktie, maar daarnaast krijgt men ook een toelichting op het commer ciële reilen en zeilen van de groep Frisdranken. Dat deze dag zeer gewaar deerd wordt, blijkt uit de uitgesproken wens de produk- tiedag voor de komende jaren te handhaven. .onderling contact. Op zich is het geen uniek feit dat het leidinggevend kader uit de verschillende produk- tieafdelingen een trainings cursus volgt. De inhoud van deze cursus was wèl nieuw: enerzijds vanwege de combinatie van een functie gerichte opleiding met een training op het gebied van leidinggeven voor groeps leiders. Anderzijds vanwege de aan pak: in vier groepen heeft men vier dagen aaneen in het opleidingscentrum de Hooge Vuursche doorgebracht. Doel was daarbij om inzicht te verkrijgen in de problema tiek van het leidinggeven en het verbeteren van de onder linge samenwerking. Om die onderlinge samen werking te benadrukken namen niet alleen medewer kers uit de produktie deel aan cursus. Ook functionarissen uit de steundiensten (personeelszaken, physieke distributie, planning en inkoop) volgden hem. Geslaagd Bedrijfsleider Rottier zegt daarover: "Deze mede werkers hebben aan de training meegedaan om juist ook de verhoudingen tussen de verschillende lijnen te verbeteren. Niet alleen een betere samenwerking tussen de verschillende produktie- afdelingen is nodig, maar ook tussen de verschillende diensten in het gehele be drijf. Onze indruk is dat deze cursus in die zin geslaagd is. En hoewel er veel mensen uit hun werk moesten worden vrijgemaakt is ook dat goed verlopen". Ook de combinatie met een functiegerichte opleiding vindt de heer Rottier zinvol: 'Immers voor de groeps leiders gold een leeropdracht om gedurende een maand de eigen produktielijn te 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 7