Eén systeem voor iedereen NI EU'WE REISKOSTEN VERGOEDINGSREGELING In de verslagen van de Centrale Ondernemingsraad heeft u kunnen lezen dat in de COR al geruime tijd overleg gevoerd is over een opzet voor een nieuw reiskosten vergoedingssysteem voor het woon-werkverkeer. Zoals u in het Heineken Personeel-bulletin 5/81 heeft gezien, is deze regeling nu, met temgwerkende kracht tot 1 januari 1981ingegaan. Wij komen hier op deze pagina nog even op terug, maar wijzen u erop dat u aan dit artikel geen rechten kunt ontlenen. Met deze regeling krijgt elke werknemer van Heineken, die in Nederland werkzaam is, een vergoeding voor het reizen tussen zijn woonadres en de vestiging waar hij dagelijks zijn werkzaamhe den uitoefent, behalve die werkne mers die gebruik maken van een door de on derneming ter beschikking gestel de vorm van vervoer (met uitzon dering van de eventuele afstand woning-opstapplaats van een 'gro te' pendelbus) pensionkostenvergoeding ontvan gen op grond van enig andere regeling een vergoeding ontvangen voor woon-werkverkeerkosten onder de contractautoregeling val len. Van het oude systeem van vergoeding op basis van openbaar vervoertarie ven (met een eigen bijdrage van f 32,- per maand) is men overgegaan tot het hanteren van een reiskostenvergoe dingsregeling voor woon-werkver- keer, gebaseerd op het wettelijk sys teem van de vergoedingen die niet worden belast. De maandelijkse vergoedingen zijn gekoppeld aan werkelijk af te leggen kilometers. Om tot een zo correct mogelijke vaststelling te komen van dit aantal kilometers per enkele reis, heeft Personeelszaken Nederland ge bruik gemaakt van de plaats- en wijk- indeling volgens het postcodesys teem van de PTT en de Afstanden- gids Nederland 1978. Het is daarom belangrijk dat u con troleert of de postcode die vermeld staat op uw inkomsten-specificatie, overeenkomt met de postcode van uw woonadres. Is deze onjuist, dan wordt u verzocht dit aan uw perso- neeldienst door te geven. De gehan teerde postcodelij sten liggen bij alle plaatselijke personeeldiensten en op alle vestigingen ter inzage. Eenduidig In de meeste gevallen zal deze regeling een verbetering betekenen ten opzichte van de op openbaar-ver- voer-tarieven gebaseerde regeling. Zou echter de vergoeding die u gaat ontvangen lager zijn dan het bedrag dat u tot nu toe per maand kreeg toe gekend, dan blijft u tot en met de maand december 1981 dat oorspron kelijke (hogere) bedrag ontvangen. Vanaf de maand januari 1982 krijgt u het bedrag waarvoor u volgens de ta bel in aanmerking komt. Het is name lijk mogelijk dat een aantal medewer kers er op achteruit gaat. Door de invoering van de strippen kaart en het zóne-tarief bij het open baar vervoer bijvoorbeeld, is het mogelijk geworden goedkoper te rei zen met name bij de wat kortere af standen. In afwachting van de nieuwe regeling is indertijd de ver goeding toen dezelfde gebleven: de regeling werd tijdelijk bevroren. Afstand woon-werkplaats in kilometers op basis van enkele reis meer dan minder dan vergoeding of gelijk aan per maana 5 f 8- 5 10 f 20,- 10 12 f 30,- 12 14 f 57,- 14 16 f 84,- 16 18 f 94- 18 20 f 105,- 20 22 f 115,— 22 24 f 126,- 24 26 f 136,- 26 28 f 147,- 28 30 f 157,- 30 32 f 168,- 32 34 f 180,- 34 36 f192,- 36 38 f 204,- 38 40 f 216,- 40 f 228- Ook werd de oude regeling wel eens verkeerd uitgelegd. Door gebruik te maken van de dichtstbijzijnde halte kwam het voor dat men niet via de kortste route maar via een omweg bij de vestiging aankwam. In tegenstelling tot voorheen krijgt men nu dan ook slechts de werkelijke kilometers (volgens het postcodesys teem) tussen woonadres en vestiging vergoed, op basis van een enkele reis. Een eenduidige en eerlijke regeling. Er is besloten dat ook alle medewer kers, die op een steenworp afstand van hun vestiging gehuisvest zijn, een maandelijkse vergoeding krij gen. Aanmelden niet nodig U hoeft zich niet aan te melden om vergoeding te ontvangen. Deze wordt automatisch toegekend in de maand volgende op die waarin u de reiskosten heeft gemaakt. Gelijktijdig met de salarisbetaling in juni vindt de eerste uitbetaling plaats, namelijk over de maand mei. Tevens ontvangt u dan de vergoeding over de maanden januari tot en met april, onder aftrek van datgene wat u al heeft gehad. De vergoedingen die volgens deze nieuwe reiskostenvergoedingsrege ling woon-werkverkeer worden be taald, zijn belastingvrij. Hierop zijn echter enige uitzonderin gen, want in de volgende woongebie den van Nederland geldt volgens wettelijke normen een bijzonder be lastingtarief betreffende de vergoe ding voor woon-werkverkeer: Amsterdam; Schiedam en Rotter dam; Den Haag, Rijswijk en Voor burg; Eindhoven. Deze speciale regeling is alleen van toepassing op die werknemers die in een van de hierbovengenoemde ge bieden wonen èn werken. Voor hen geldt dat zij in 1981 een belasting vrije vergoeding kunnen ontvangen van maximaal f 32,52 per maand. Woont u derhalve in een van die ge bieden en is uw vestiging ook daarin gelegen, dan wordt over het méérbe drag, door de onderneming belasting ingehouden. Mocht het echter voor u om welke re den dan ook aantrekkelijker zijn géén gebruik te maken van de woon-werk reiskostenvergoeding, dan dient u dit zelf aan uw personeeldienst te mel den. Voor een meer gedetailleerde be schrijving van deze nieuwe regeling verwijzen wij u naar het Heineken Personeelbulletin 5/81 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 6