5 eken Bier F J wm PSBëpSI r- in ie )en ier n: CHRIS VAM GEKST I98O voordoen, voor de grootste winstbijdrage zorgen. Deze winstbijdrage werd in het afgelopen jaar gemist. In Frankrijk kwam Heine- ken France in de plaats van Alsacienne de Brasserie. In de toelichting consta teerde de Raad van Be stuur dat de zaken in Frankrijk moeizamer ver liepen dan was voorzien. De resultaten in Frankrijk bleven verliesgevend. Onlangs is men in Frank rijk gestart met ter plaatse brouwen van Heineken bier. Flet merk Ancre wordt afgebouwd terwijl het merk Mützig vooral in de levensmiddelenmarkt vooreen aantrekkelijk volume zorgt. De verwachting is dat het zeker nog 2 a 3 jaar zal duren voordat Heineken France uit de rode cijfers komt. De bierverkopen in Italië werden ongunstig beïn vloed door een forse accijnsverhoging. Begin 1980 werd de brouwerij Moretti Sud overgenomen. Daarmee is een evenwich tiger spreiding van produk- tie en distributie bewerk stelligd. In Griekenland groeide het marktaandeel verder. De biermarkt in z'n geheel vertoont een gunstig beeld, waardoor het land voor andere brouwerijen interessant lijkt te worden. Er wordt zodoende een verscherping van de concurrentie verwacht. Nederland In 1980 steeg de biermarkt licht. Het bierverbruik per hoofd van de bevolking nam toe van 84,9 tot 86,4 liter. In deze markt werd het aandeel behouden. Gecon stateerd wordt dat kosten beheersing noodzakelijk is omdat deze kosten niet geheel in de prijzen konden worden verwerkt. Tijdens de persconferentie benadrukte de heer Heine ken dat kostenbeheersing vooral een kwestie van Verkopen bier Nederland Verkopen bier Overig Europa Onder toezicht van Heineken gebrouwen (in mil|Oenen hectoliters) 6,6 6,6 6,8 mentaliteit is: men moet zich gezamenlijk bewust zijn van de kleine dingen die ieder op zijn eigen terrein kan doen om kosten te besparen. Het frisdrankenaandeel bleef nagenoeg constant, hoewel de frisdranken- markt een teruggang ver toonde. Het is de bedoe ling, om door introductie van een aantal nieuwe pro- dukten, de positie in de frisdrankenmarkt te ver sterken. De gedistilleerdmarkt heeft met een aantal grote problemen te kampen. De totale omzet daalde in 1980, mede als gevolg van de eind 1979 aangekon digde accijnsverhoging. De Raad van Bestuur ver klaarde dat het zeer moei lijk is om op deze markt een commercieel beleid op langere termijn aan te geven vanwege de poli tieke instelling met betrek king tot de accijns heffingen. Verpakking De discussie over statiegeld en hergebruik van verpakkingen is in volle gang. Heineken geeft in Nederland de voorkeur aan het uitwerken van recycle hergebruik als grondstoffenj-systemen boven het invoeren van statiegeld op alle verpak kingen, omdat daarmee de handel gedwongen wordt tot een ouderwets distribu tiesysteem terug te gaan. Toekomstverwachting Terughoudendheid wordt betracht bij het uitspreken van toekomstverwach tingen. Een aantal struc turele factoren, waarop de Heineken Groep zelf nauwelijks invloed kan uit oefenen, drukt hun zwaar stempel op de resultaten. Meer dan ooit zal in de toekomst een slagvaardig beleid moeten worden ge voerd op commercieel en technisch gebied om zo doende de positie op de talrijke markten te hand haven. Ten aanzien van 1980 wordt meegedeeld dat, on voorziene omstandigheden daargelaten, de winst zich zal kunnen bewegen op hetzelfde niveau als in het afgelopen jaar. In het jaarverslag spreekt de Raad van Bestuur waardering en dank uit over de inzet van de mede werkers in het afgelopen jaar. Opbrengst verkopen (in miljoenen guldens)* Gedistilleerd en wijn 264 264 282 336 308 1976 1977 de boekjaren l/m 1978 zijn geëindigd op 3 1976 1977 1978 1979 1980 1976 1977 1978 1979 1980 1976 1977 1978 1979 1980

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 5