Afscheid van Jhr. O. A.E.E.L.Wittert van Hoogland il gehouden jaarlijkse algemene n aandeelhouders is de heer Wittert van rzitter van de Raad van Commissarissen sf.V., wegens het in dit jaar bereiken van stgestelde leeftijdsgrens, afgetreden als n deze vergadering heeft de heer Heineken voorzitter van harte dank gezegd voor zijn urende ruim drie-en-dertig jaren in meties in ons concern en voor de vele 2 hij voor de onderneming heeft gehad. )de geweest van grote bloei, ontwikkeling i de Heineken Groep, waaraan de heer lijk heeft bijgedragen. De voorzitter van ;stuur besloot zijn toespraak met hem nog jaren van welverdiende mst toe te wensen. •7 dat de heer Wit- leken Amsterdam am op de afdeling araan voorafgaan- ;elbewogen.Na de le Commerce te gevolgd en te zijn ;-officier Cavale- 'ittert in 1910 ge- ilitaire Luchtvaart jaren als jacht- s, in dienst bij de lij de opdracht een erisme op te rich- heer Wittert, tot de Tweede We- Rijksluchtvaart- et toezicht op het soneel en de i krijgsgevangen- aan bij de verzets- lij onder Generaal de Binnenlandse le bevrijding werd ie Staf van Prins '45 vertrok hij met naar het toenmali- ië om daar het ,en te stellen van ligers. Het was in Vittert in 1946 de ;ur van Heineken, leidde tot zijn in brouwerij ode van anderhalf Vittert in 1949 be- van onze toenma lige dochtermaatschappij te Cairo, de Société de Bière "Les Pyramides", welke brouwerij onder zijn leiding tot nieuwe bloei kwam. In 1957 trad de heer Wittert toe tot de directie van het concern. In het directie-team te Am sterdam kreeg hij de leiding van de buitenlandse activiteiten. In 1966 volgde zijn verkiezing tot voorzitter van de Raad van Bestuur en in 1971 verwisselde hij dze functie voor die van voorzitter van de Raad van Commissarissen. Tevens werd de heer Wittert in dat jaar benoemd tot voorzitter van de Communauté des Brasseurs du Marché Commun, de Europese brouwersorganisatie. Onder de buitenlandse activiteiten, waaraan de heer Wittert tijdens zijn bestuursperiode het grootste deel van zijn aandacht heeft besteed, viel in de eerste plaats de export, die hem in contact bracht met onze vele agenten en markten in de wereld. Daarnaast ressorteerde onder hem de sector van onze financiële deelnemingen in brouwerijen in het buitenland, die be mand waren door onze eigen technici. Vaak waren deze deelnemingen "joint ventures" (gemeenschappelij ke ondernemingen) met buitenlandse -voornamelijk commerciële- partners Een gemeenschappelijk beleid voor deze ondernemingen vroeg veel zorg, aandacht en overleg. Tenslotte maak te het groeiend gebied van licentie verstrekkingen deel uit van zijn ar beidsterrein. Tijdens de bestuursperiode van de heer Wittert zijn de buitenlandse be langen van ons concern sterk ge groeid. Bestonden er in 1947 reeds as sociaties met brouwerijen in Brussel, Surabaja, Singapore, Cairo, Caracas en Nigeria, thans is het aantal aan zienlijk uitgebreid. Bedroeg in 1951 de binnenlandse Heineken-afzet en de export tezamen ruim 500000 hlin 1980 was dat to taal meer dan 10 miljoen hl. Aan deze belangrijke expansie heeft de heer Wittert in hoge mate bijgedragen. In het bijzonder verdient vermelding de opbouw door de heer Wittert van de relatie met Whitbread, die leidde tot de succesvolle introductie van Heineken bier op de markt van het Verenigd Koninkrijk en tevens de uit bouw van de samenwerking met U.A.C. op de Afrikaanse markten en het stimuleren van de groei van de export naar de Verenigde Staten en Frankrijk. In het jaar 1968 vonden twee belangrijke gebeurtenissen plaats: de verwerving van de nog niet in ons bezit zijnde 50% van Vrumona en het samengaan met Amstel. Vooral in het tot stand komen van laatstge noemde fusie heeft de heer Wittert een wezenlijk aandeel gehad, evenals bij de daarop gevolgde algehele reor ganisatie van het concern. Bij al zijn werkzaamheden is voor hem de mens altijd het belangrijkste geweest en de verhoudingen van de mensen onderling. Steeds wogen voor de heer Wittert de belangen van de medewerkers het zwaarst. Vele ja ren heeft hij de functie vervuld van voorzitter van het Pensioenfonds. Bij zijn afscheid thans onderschrijven wij de woorden van de heer Heineken van harte. De heer Wittert heeft ons een voorbeeld gesteld van toewijding, werkkracht en verantwoordelijk heidsgevoel. Wij allen zijn hem veel dank verschuldigd voor al het belang rijke werk, dat hij ten behoeve van on ze onderneming heeft gedaan. Mogen wij uit naam van alle medewerkers de heer Wittert van Hoogland nog vele gelukkige jaren toewensen! De Redactiecommissie 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 3