s iimumiiiB m inninanin W. Hachenberg C.M. Kersten H.E. Kemerink C. Havekotte ^0 Zwolle - Op maandag 2 maart om 9 uur W 00 's ochtends werd de heer Kemerink in de kantine van het verkoopkantoor ontvangen ter gelegenheid van zijn 25-jarig jubileum door de he ren Ritman en Stolte. Laatstgenoemde sprak kort over de loopbaan van de heer Kemerink, die als monteur van de centraal tech nische dienst werkzaam is in het horecagebied Over- ijssel/Veluwe. Het is niet zo verwonderlijk dat de ju bilaris 25 jaar geleden bij Amstel in dienst trad, aan gezien zijn vader een drankenhandel had. Na enige ja ren Amsterdam en later Groningen/Friesland/Drente, was hij uiteindelijk in Overijssel/Veluwe terecht ge komen. Maar niet voor lang, verklaarde de heer Stol te. Want als het pand gereed is, gaat de heer Kemerink als groepsleider C.T. D. naarGrouw. Na het opspelden van de speld door de heer Ritman en het overhandigen van cadeaus, waarondereen gedis- tilleerdpakket en een antieke bierkraan, kregen de collega's de gelegenheid hem de hand te schudden en in de bloemetjes te zetten. De receptie ging tenslotte over in een carnavalsviering. Ê0Amsterdam - Op 13 maart vierde de heer Havekotte zijn 25-jarig dienstjubileum bij Heineken. Daar het verkoopkantoor te Alkmaar|nog niet de ruimte biedt een receptie te kun nen organiseren, vond deze plaats in de Kuiperij te Amsterdam Aldaar werd de heer Havekotte, vergezeld van zijn vrouw, dochter en zoon, ontvangen door de heer Folmer, die hem tevens het goud opspeldde en de en veloppe overhandigde. Vervolgens bood de heer Ver laan de jubilerende groepsleider van de commercieel technische dienst van het horecagebied Noord-Hol land namens de collega's van het horecagebied een cadeau aan in de vorm van een enveloppe met inhoud. Verder vonden tijdens de gezellige receptie waar een groot aantal collega's en oud-collega's aanwezig was op verzoek van de jubilaris geen toespraken plaats. De enige uitzondering hierop was de heer Havekotte zelf toen hij namens zijn vrouw en kinderen ieder be dankte voor zijn of haar aanwezigheid en voor de bij drage aan het cadeau. Nuth - Op donderdag 26 maart - exact de dag van zijn 25-jarig jubileum - werd de heer W. Hachenberg (monteur van de C.T.D. in het horecagebied Limburg) tezamen met zijn echtgenote, dochter en a.s. schoonzoon door de heer Kerckhoffs ontvangen. Daarbij waren tevens mevrouw Van Eekert en de heren Hameiers en Hakze aanwezig. Na deze officiële ontvangst, waarbij de heer Hameiers de jubilaris met de gouden speld decoreer de, jbegaf het gezelschap zich naar '"t Zoalke". Hier hadden zich al vele belangstellenden voor de te hou den receptie verzameld. In 't Zoalke sprak de heer Van Hilten de heer Hachenberg op humoristische wij ze toe en overhandigde hem tevens namens het gehele personeel een enveloppe met inhoud. Na het dankwoord van de heer Hachenberg werden alle aanwezigen in de gelegenheid gesteld hem met de bereikte mijlpaal te feliciteren en op zijn gezondheid het glas te heffen. Zoeterwoude - In gezelschap van zijn vrouw en twee zoons werd op 30 maart de heer Ker sten ter gelegenheid van zijn 25 jarig jubi leum door mevrouw Christiaanse en de heren Van Eerde, Van Offeren en collega's ontvangen. Hoewel de jubilaris verzocht had geen toespraken te houden, hebben tijdens de receptie de heer Van Of feren en de heer Meerkerk toch enkele woorden tot hem gericht. Van Offeren roemde de veelzijdige ta lenkennis van de jubilaris, die chef van de vertaalaf- deling is, en wees op zijn belangrijke rol voor H.T.B. De heer Meerkerk was wat minder te spreken over de jubilaris: hij vond deze niet streng genoeg, te vrien delijk tegen opdrachtgevers (die altijd haast hebben) en te tolerant t.o.v. onleesbare handschriften. Hij dankte de heer Kersten mede namens collega's voor de bijzonder prettige samenwerking en overhandigde hem een lens voor het fototoestel dat de heer Van Offeren even te voren had aangeboden. Tot slot dank te de jubilaris zijn collega's, zijn vrouw en zijn zoons en werden de glazen geheven.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 24