In memoriam J. FLAD In memoriam W. SMULDERS op 6 maart naar Ibadan, waar de heer Langstraat als Senior Installation Specialist werkzaam zal zijn. Op 9 maart vertrokken de heer W.G. Regtien (na genoten verlof) en de heer H.J. Smit naar Lagos. De heer Smit is daar aangesteld als Instructor Bottling Hall. Eveneens op 9 maart vertrok de familie J. van der Wel, maar met als eindbestemming Ibadan. In Iba dan is de heer Van der Wel werk zaam als Installation Service Manager. Na het verlof in Europa te hebben doorgebracht is de heer F.G.R. Lefebvre naar Ibadan teruggereisd en wel op 13 maart. De heer W. Kool keerde op 20 maart na genoten verlof naar Lagos terug. De familie C.P. Westra reisde op 21 maart naar Nederland terug. De heer Westra is in Zoeterwoude geplaatst als Chef Werkplaatsen. De familie F. Mulder, die op 8 maart uit Port-of-Spain (Trinidad) naar Nederland reisde, is op 23 maart vertrokken met als reisdoel Lagos. Aldaar is de heer Mulder als Engineering Project Manager tewerk gesteld. Bralima S.A.R.L. - Zaïre De heerC.L.A. Peterse reisde op 8 maart terug naar Kisangani. De heer A.J. Denissen, die op 27 februari met zijn gezin voor verlof naar Nederland was gekomen, ver trok op 29 maart naar Mbandaka. Malayan Breweries Pte. Ltd. - Singapore De heer J.R.E. Kraft is op 31 maart in Kuala Lumpur aangekomen om daar als Training Officer te werken. P.T. Perusahaan Bir Indonesia - Indonesië Op 25 maart zijn de heer en mevrouw M.C.N. Visser definitief in Nederland teruggekeerd. De heer A.M. Vrieling is op 29 maart voor verlof uit Jakarta vertrokken. DANKBETUIGINGEN Hiermede dank ik allen voor de on vergetelijke dag ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. GProvoost Mede namens mijn vrouw en kin deren wil ik u langs deze weg harte lijk danken voor de vele blijken van belangstelling en cadeaus, die wij op mijn 25-jarig jubileum mochten ontvangen. J.J.Kool Mede namens mijn vrouw wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de geweldig fijne dag, de vele cadeaus en reacties, ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum. Het was geweldig. M.P.JvanSoest Hiermede wil ik langs deze weg nogmaals mijn hartelijke dank betuigen, ook namens mijn vrouw, kinderen en aangetrouwde kinderen, voor de sympathieke toespraken, de vele cadeaus, schriftelijke reacties, waaronder die van de heer Van Rossem, en de vele andere blijken van belangstelling, die deze dag voor ons allen onvergetelijk maaktenKees de Roode Mijn hartelijke dank voor de gewel dige attenties - in verband met mijn pensionering - aan brouwerij, collegae, oud-collegae, familie en bekenden, al dan niet aanwezig op de receptie. C.M. de Haas-Schiet Langs deze weg wilde ik gaarne namens mijn vrouw en kinderen iedereen bedanken voor de belang stelling en vele cadeaus en hen die ervoor gezorgd hebben mijn 25-jarig jubileum tot een zeer geslaagde dag temaken. C.Havekotte Gaarne wil ik op deze wijze direc tie, chefs, collega's en bekenden hartelijk danken voor de vele blijken van belangstelling, bloemen en cadeaus welke ik ter gelegenheid van mijn 40-jarig jubileum mocht ontvangen. Mw. J. van Horrik Mede namens mijn vrouw en kin deren wil ik allen die, op welke wijze dan ook, hebben bijgedragen tot het succes van de cadeaus en de receptie naar aanleiding van mijn jubileum, hartelijk dankzeggen. C.M. Kersten Langs deze weg wil ik graag ieder een bedanken voor de fijne samen werking die ik heb genoten in de jaren die ik bij Heineken heb gewerkt. Corrie Zandbergen OVERLEDEN Op 20 april 1981 is overle den, ten gevolge van een ver keersongeval, Jan Flad, op de leeftijd van 24 jaar. Diep was de verslagenheid toen wij dit bericht ontvin gen. Jan was sedert 1 november 1977 werkzaam als chauf feur in het Horecagebied Noord-Holland. Wij verliezen in hem een en thousiast collega en een goede vriend. Zijn vrouw en verdere fami lie wensen wij alle sterkte om dit tragische verlies te dra gen. De heer A. Roodenburg (82) is 1 maart 1981 overleden. Hij is 10 juli 1923 in dienst getreden bij Heineken Rotterdam en was daar werkzaam in de mouterij. De heer Roodenburg ging 1 de cember 1963 met pensioen. Op 22 maart 1981 is de heer J.Th.M. Wassing (57) overle den. 6 September 1971 kwam hij in dienst bij Heineken Den Bosch. Hij was werkzaam in de bottelarij tot hij op 1 november 1977 in de invaliditeitsregeling werd opgenomen. Met ontsteltenis hebben wij kennis genomen van het overlijden op 3 april 1981 van de heer W. Smulders, op de leeftijd van 43 jaar. Hij was als horecavertegen- woordiger werkzaam in het horecagebied Midden-Bra bant en deed zijn werk met veel enthousiasme en grote inzet. Wij verliezen in hem een be kwaam en toegewijd collega. Onze gedachten gaan uit naar zijn zwaar getroffen vrouw, kinderen en naaste familieleden en wij wensen hen kracht en sterkte toe. 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 23