Afscheid C.H. De Roode Afscheid J. Siegers Afscheid J.Th. Opdam Afscheid mw. C.M. de Haas-Schiet Zoeterwoude - Op 27 maart werd de heer De Roode ter gelegenheid van zijn afscheid in gezelschap 'van zijn vrouw, kinderen en aangetrouwde kinderen door de heer Welmers ontvangen. Hierbij waren de heren Kloek, Prins en Sloos aanwezig. Eerste spreker tij dens de receptie was de heer Welmers, die in het kort de loopbaan van de heer De Roode belichtte en naar voren bracht dat de heer De Roode niet eerder af scheid van de brouwerij wilde nemen dan dat hij daar precies 45 jaar had gewerkt. 'Mannen zoals jij hebben de brouwerij groot gemaakt'. Vervolgens sprak de heer Prins. Hij legde de nadruk op het harde werken van De Roode en zijn lijfspreuk "niet ouwehoeren, er moet gewerkt worden". Tenslotte overhandigde hij hem een 'taakomschrijving' voor de toekomst. Hier na bood de heer Van Rooijen de scheidende groepslei der van magazijn en intern transport een horloge als personeelscadeau aan. De laatste spreker, de heer Bliek, dankte hem namens de bedrijfsledengroep Zoeterwoude, voor de vele jaren van lidmaatschap en overhandigde hem een cadeau onder couvert. HHtHt'iiitHiitl 222 «WMMIWHW m Twello - In het gemeenschapshuis Recrea werd op 27 februari 1981 afscheid genomen van de heer Siegers, die na een 39-jarig dienstverband gebruik maakte van de Overbruggingsregeling. De heer Aarts heette de familie Siegers welkom en wenste namens de directie de heer Siegers nog vele gelukkige jaren toe en overhandigde de enveloppe met de jubileumgratificatie. Daarna richtte de heer Huisman het woord tot de heer Siegers en memoreerde de goede verhouding die er gedurende het lange dienstverband bij drankenhandel De Vries-Lemmo in Twello heeft bestaan. De scheidende medewerker was achtereenvolgens bottelaar, rijder op de 'lange fiets' en tenslotte bijrij der, waarbij hij dit werk, ondanks zijn 62 jaar, nog uitstekend deed, getuige ook het grote aantal Heine- ken afnemers dat aanwezig was. De heer Van Ommen sprak over de inzet en het altijd goede humeur van de heer Siegers en overhandigde hem namens het personeel een 'Workmate', waaraan de heer Siegers nog vele jaren plezier hoopt te bele ven. Amsterdam - Op dinsdag 31 maart werd op de brou werij aan de Van der Helststraat afscheid genomen van de heer J.Th. Opdam. Met zijn zesendertig dienstjaren achtte hij de tijd rijp afscheid te nemen. Om die reden werd hij, vergezeld van zijn echtgenote, zoon en schoondochter, in een volle Kuiperij ontvan gen waar vele oude bekenden aanwezig waren. De heer Ham sprak de heer Opdam als eerste toe. Hij belichtte diens carrière chronologisch, die achtereen volgens via de technische dienst en de produktie we derom bij de technische dienst eindigde. De heer Ham bood tevens het personeelscadeau aan, een geschenk onder couvert. Hierna beklom de heer Herblot het spreekgestoelte en bedankte de heer Opdam als zijnde een fijne collega. Hij betrok ook mevrouw Opdam in zijn dankwoord, want zij had menigmaal 's avonds geduld betracht als Jan moest overwerken. Mevrouw Wolters, voormalig maatschappelijk werkster, was de laatste spreekster voordat de heer Opdam zelf het woord nam en iedereen voor diens aanwezigheid en de fraaie attenties bedankte. Amsterdam - Op dinsdag 24 februari werd afscheid genomen van mevrouw C.M. de Haas-Schiet, mede werkster van de drankenhandeladministratie op de Stadhouderskade. In het gezelschap van enkele kennissen, maar zonder echtgenoot die door de griep was geveld, werd zij ont vangen door mevrouw Anema en de heren Tromer, Tielkemeyer, De Schepperen Schiet. Laatstgenoem de. een broer van mevrouw De Haas, sprak zijn zuster toe. Een niet alledaags gebeuren binnen Heineken. Als dochter van een limonadefabrikant heeft zij van jongsafaan in het 'vocht' gezeten en was het niet ver wonderlijk dat zij tenslotte bij de V.D.H. terecht is gekomen. Met de woorden "Chris, klein van stuk, maar groot in je werk" eindigde de heer Schiet. Na mens het personeel kreeg zij enkele cadeaus aangebo den, waarondereen reiskoffer. Tenslotte dankte me vrouw De Haas een ieder voor de warme belangstel ling en de fijne cadeaus.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 20