De kleine vorkheftruck rijdt de pallets in de 12 meter lange container. In Zoeterwoude en Den Bosch is hiervoor een speciaal laadplatvorm aangebracht. boven Het laden van de container in het schip. midden De Kooi-aap'hier gemonteerd achter op een vrachtwagen voor transport binnen Nederland, (onder) den, eenvoudig omdat er geen kade was. Dan werd het bier op zee hoofd zakelijk overgeladen in kleine boot jes die het naar het strand brachten. En dat er dan onderweg het nodige werd gedronken, dat laat zich raden" ver telt de heer Burger lachend. Containers Betekende de pallet een enorme vooruitgang, de komst van de contai ner was ronduit revolutionair. Vooral ten aanzien van de schade bleek de container een geweldige oplossing: die bleef tot een fractie beperkt. "En doordatje minder schade lijdt, wor den ook je verzekeringspremies lager, dat kan aanzienlijke bedragen schelen" verduidelijkt de heer Bur ger. "De container zorgt daarnaast na tuurlijk ook voor een enorme bespa ring op laad- en loskosten. Een ge woon vrachtschip lag een week in de haven om gelost en geladen te worden. Voor een containerschip is dat nog maar 24 uur", aldus de heer Burger. Toch hebben dit soort ontwikke lingen niet alleen voordelen ge bracht: de verschepingshavens Rot terdam, Amsterdam, Antwerpen. Duinkerken en Le Havre vanwaar de Heineken vracht naar de klanten gaat, hebben niet meer die sfeer van vroeger. De heer Burger herinnert zich: "Als je vroeger over de kade liep. rook je de geur van specerijen en tabak en dan zag je veel bedrijvigheid. Dat is allemaal wat sterieler en anoniemer geworden nu met die containerter- minals". En hoewel die geur van tabak, spece rijen en zuidvruchten nu niet meer de neus prikkelt in de grote havens, is de heer Burger nog regelmatig op de kade te vinden. Om met rederijen te onderhandelen over vrachttarieven, om faciliteiten over de gehele wereld te bekijkenWant ook dat hoort bij het werk van de ETA. In bepaalde gebie den worden depots opgericht om van daaruit te beleveren. Ter plaatse moeten dan de vaarverbindingen worden onderzocht. Het transport over de weg beslaat vrijwel alle Europese landen. Een in tensief wekelijks vervoer zorgt er voor dat klanten op vele honderden destinaties - zoals een bestemming in de vaktaal wordt genoemd - worden beleverd. Het wegtransport heeft een aantal beperkingen: de lengte van de vracht wagen, het totale gewicht en meer van dit soort verkeersvoorschriften zorgen samen met lokale vergun ningsstelsels voor een bewerkelijk trartsport. Naar een aantal bestem mingen gaan vrachtwagens met een eigen vorkheftruck "aan boord". Achter aan de vrachtwagen hangt dan een zogenaamde "Kooi-aap". De vaak kleinere zendingen voor klanten die niet zelf een vorkheftruck hebben kunnen zodoende efficiënt afgeleverd worden. Dit gebeurt bij voorbeeld met de zendingen voor de in Duitsland gelegerde troepen. Het vervoer naar verre destinaties, voor bijvoorbeeld sommige Oost- europese landen, geschiedt veelal per spoor. "Hoe groter de afstanden des te voordeliger is het om van de trein gebruik te maken", vertelt de heer Burger. De - veel kostbaardere - luchtvracht bestaat uit monsterzendingen en re clame materiaal: de ETA verzorgt na melijk ook de verzending van het denkbare reclamemateriaal over de wereld. Een dynamisch werkterrein, dat de ETA tot een flexibele organisatie maakt. Immers: transport is maat werk. bestemmingshavens in alle wereld delen. Na de kisten volgden de dozen als verpakkingsmateriaal. De voorzie ningen in de haven werden beter waardoor de verpakking vereenvou digd kon worden. "Aan het eind van de vijftiger jaren deed de pallet zijn intrede. Eerst werden de dozen nog op een zogenaamde magazijnpallet naar de haven vervoerd. Later ver anderde dat, toen gingen de dozen op een eenmalig pallet het ruim van het schip in. Zo werd van lieverlee het aantal handelingen dat nodig was om de vracht bij de klant te brengen te ruggebracht." Toch zijn er nog bestemmingshavens waar het niet allemaal even makke lijk gaat: "Vooral vroeger waren er Afikaanse havens waar de schepen niet aan de kade gelost konden wor- 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 17