Waardeloos of waardevol? In ons concern bewaren wij duizenden kilo's archief en elke dag komt er wat meer papier bij. Het is begrijpelijk dat van tijd tot tijd overtollig papier moet worden opgemimd. U kunt dan de oud papierhandel laten bellen en ervoor zor gen dat het vernietigd wordt óf.de heer M. Eyck van de concernstafdienst public relations vragen of hij er belangstelling voor heeft ten behoeve van het museum. Al beschikt Heineken dan nog niet over een echt museum, wij hebben wel verschillende opslagplaatsen. HWillemsen met een pronkstuk uit zijn museum Alles is welkom Er is weinig dat de heer Eyck niet wil hebben wanneer het uit het verleden stamt. Zo was hij onlangs maar al te bereid een deel van het archief van vóór de Tweede Wereldoorlog over te nemen, totdat hij vernam dat het over vele honderden strekkende meters ging met daarbij nog een paar pallets folianten. Al is de goede wil nog zo groot, de opslagruimte blijft beperkt. Bovendien is het tijdrovend al dat papier op zijn historische waar de na te kijken. De oplossing is toch gevonden. Het Gemeentelijk Archief van Amster dam en het daaraan verbonden Eco nomisch Historisch Archief toonden grote belangstelling en zijn bereid het vele papier in bewaring te nemen en door te kijken. Binnenkort zal het met een of meerdere vrachtwagens naar de brandvrije opslagruimtes van deze>archiefdienst worden vervoerd. Gooi niet weg maar bel Nog altijd wordt door vele medewer kers de waarde van oude stukken niet ingezien. Ook is het moeilijk de toe komstige historische waarde in te schatten van materiaal dat nu nieuw is, zoals bijvoorbeeld reclame-artike len en etiketten. Wat vandaag nieuw is, is wellicht van historisch belang over honderd jaar. Daarom doen wij opnieuw een beroep op uw medewerking: denk aan het museum alvorens iets weg te gooien. Zelfs als u niet geheel zeker bent van de (toekomstige) waarde, kunt u het naar de heren M.Ch.J. Eyck of H.J. Willemsen sturen. Zij, en onze volgende generaties, zullen u er dankbaar voor zijn. Het adres: Concernstafdienst Public Relations, A/Wet. Telefoon (020 - 70 22 68).

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 14