f lUIIL' nd Expo II •ten JSSSuimM mum i.iihhw EXPO ^ÊtÈÈÊËÊÈÊÊSKÈÊËÊIÊÈIÈIi^^^^^/^^ttfKËïi Het tentoonstellingsschip Holland Expo II is een succes geworden. Zoals de overgrote meerderheid van de exposanten is ook Heineken positief over de gelegde contacten, over de versteviging van de relatie met al bestaande afnemers of agenten en in het algemeen over de 'push' die Holland Expo ons land heeft gegeven in een deel van de wereld, waar groei percentages voor de handel van 8 a 10% momenteel normaal zijn en waar nog vele activiteiten op gang kunnen komen. w B F jr^ i I I I 1 r ir munt mi lil!' I I I I" TOR SCANDINAVIA Göteborg ..•AC Op 8 januari 1981 ver trokken 250 medewer kers vande 143'expose- rende Nederlandse bedrij ven per vliegtuig naar Hong Kong, de vertrekhaven van de Tor.Scandinavia, voor een ruim viereneenhalve week durende varende ten toonstelling door het Verre Oosten. Onder de deelnemende be drijven bevonden zich onder meer Fokker, K.L.M., Douwe Egberts, Nedlloyd, Philips. Bloembollenraad, Algemene Bank Nederland, Nederlandsche Midden- standsbank, Amro-bank, Rabo-bank en Kamers van Koophandel van Amster dam, Rotterdam, Noord- Brabant en Groningen. De bedoeling van deze manifestatie was om in deze tijd van economische terug gang een impuls te geven aan het bedrijfsleven. Omdat Heineken in vele landen reeds vertegenwoor digd is, was vlagvertoon pri mair. De stand werd daarom zodanig ingericht, dat onze Export, Licenties en Deel neming werden belicht. Aangezien voornamelijk ex- portprodukten werden ten toongesteld, was door onze afdeling reclame service een specifieke Nederlandse 'bruine' kroeg gebouwd. Deze vormde niet alleen een ontmoetingspunt voor bezoekers, maar ook voor de exposanten met hun gasten. Er werden brochures in vier talen uitgereikt. Voorts or ganiseerde men ontvangsten aan boord, waar zowel scheeps-leveranciers en in kopers voor wat betreft levensmiddelen en drank van de grote hotels in Hong Kong, Singapore, Port Kelansi en Jakarta. Constant toonde men in de stand audio-visuele presen taties en films over deel nemingen en licenties. De officiële openingstijden van de stands in de havens waren van 10 uur 's och tends tot 10 uur 's avonds; het kwam echter meerdere malen voor dat de sluitings tijd van onze stand verschoven werd naar een later tijdstip. De reis bleef niet verstoken van problemen. Een van de grootste was dat van de glazen. In totaal werden twaalfhonderd glazen mee genomen als souvenir. Verder moest men oppassen een Heineken aansteker of pen weg te geven, omdat er dan binnen enkele seconden tientallen mensen voor de bar stonden te dringen om ook een souvenir te bemachtigen. Tijdens de korte lunchpauzes moest er altijd standbewaking zijn om te voorkomen dat onze standversiering werd meege nomen. De veiligheidsdienst aan boord was hierbij vaak onze steun en toeverlaat. De bezoekers in de haven van Hong Kong en Taiwan wilden in eerste instantie de stand niet betreden omdat ze niet waren uitgenodigd; al snel werd deze drempel vrees weggenomen. Het is een enerverende reis geworden. In vier weken tijd passeerden totaal 80.500 bezoekers de stands op de twee expositiedekken van Holland Expo II. Naar de mening van de meeste participanten heeft de Expo II geheel aan de doelstelling voldaan. Niet alleen voor wat betreft het internationale gebeuren, doch ook voor de goodwill die ten opzichte van andere Nederlandse bedrijven is gekweekt. De afgebeelde foto's geven u een indruk van de sfeer aan boord. 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 12