van dezelfde afdeling te vinden. Ook bestaat hier de mogelijkheid iemand om te roepen. In Rotterdam wordt het telefoonver keer op een heel eigen wijze gere geld. Er is daar één telefoniste die alle in- en uitgaande telefoontjes regelt. Moet er echter iemand ge zocht worden of komen er lastige vra gen binnen, dan speelt zij deze on middellijk door aan de receptionist. Deze heeft een aanwezigheidspaneel voor de vertegenwoordigers. Een grote bolle spiegel met zicht op de gang en op de trap, stelt hem in staat in de gaten te houden welke personen er komen en gaan. Het soepel afwer ken van het telefoonverkeer draait hier op de goede samenwerking tus sen de telefoniste en de receptionist. Spitsuren Wie wel eens een bezoek heeft ge bracht aan een telefooncentrale, weet hoe zenuwslopend dit werk kan zijn. Een dag kent bepaalde spitsuren, ter wijl het bij Heineken in de zomer maanden bijna de gehele dag zeer druk is. Typisch van dit werk is datje je eigen tempo niet kunt bepalen. Voor wie voor het eerst een telefoon installatie ziet, lijkt het allemaal heel ingewikkeld. Telefoons rinkelen, lichtjes flakkeren aan en uit, op een schermpje verschijnt een nummer dat in gesprek is. Snelle handen vliegen over het grote aantal toetsen Toch schijnt de moeilijkheid niet in de bediening van het paneel te liggen. Binnen enkele weken heb je dat on der de knie. Veel meer tijd vergt het de verschillende afdelingen van het bedrijf te leren kennen met de daarbij behorende namen. Terwijl dit voor telefonistes juist moeilijk is omdat ze op zo'n "geïsoleerde" afdeling zit ten. Gulden tips Hoewel de meeste telefoontjes geen problemen opleveren voor de centra le, wilden met name de telefonistes in Zoeterwoude toch enkele punten aan de lezer voorleggen ter verbetering en vergemakkelijking van de com municatie. Allereerst betreft dat de aanvragen voor internationale telefoongesprek ken. Men gaat er vaak vanuit, zeker als een bepaald nummer geregeld aangevraagd wordt, dat de telefoniste zo'n nummer uit haar hoofd kent. Het zou haar veel moeite besparen, als u zélf het nummer opgeeft. U bent niet de enige die geregeld hetzelfde num mer aanvraagt. Bovendien zijn er in een centrale meerdere telefonistes, zodat u niet steeds met dezelfde spreekt. Als u dan zo'n gesprek hebt aange vraagd, loopt u dan niet van uw plaats of meld aan de centrale waar u heen gaat. Dit is niet alleen beleefder te genover de telefoniste, maar ook te genover diegene die u wilt spreken. Vraagt u, als u een gesprek heeft aangevraagd dat niet direct tot stand komt, hetzelfde nummer niet nog maals aan. Dit gebeurt dikwijls met gesprekken die moeilijk tot stand komen, waardoor er soms twee tele fonistes geruime tijd dubbel werk zit ten te doen. U heeft waarschijnlijk allemaal wel eens de stem van een telefoniste door uw gesprek heen gehoord met de woorden: 'toestel 1111, ik heb nog een lijn wachten'. De telefonistes gaan pas over tot het onderbreken van uw gesprek, als er aan de andere kant van de lijn al geruime tijd iemand wacht. Het zou plezierig voor hen zijn als u even meldde hoe lang het gesprek nog gaat duren of de naam van een collega opgaf met wie de op beller zich in verbinding kan laten stellen. En dan nog het gebruik van de witte knop. Als u een gesprek aan de centrale wilt teruggeven, hoeft u niets anders te doen dan de witte knop ingedrukt te houden totdat de telefoniste zich meldt. Dus niet de witte knop indruk ken en dan de 9 kiezen. Zij kan dan deze lijn direct oppakken. Doet u dit niet dan is het voor de telefoniste moeilijk te achterhalen van welk toe stel de lijn afkomstig is en met wie de opbeller doorverbonden moet wor den. Het zou de telefoniste talloze zoek- en belpogingen besparen wan neer iedereen van tevoren zou melden wanneer hij of zij afwezig is, en tevens de naam van een vervanger opgeeft. Dit wordt in een agenda bijgehouden die 's ochtends door alle telefonistes doorgenomen wordt, zodat zij dege ne die opbelt, onmiddellijk van iemands afwezigheid op de hoogte kunnen stellen of kunnen doorverbin den met een collega. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 11