Ir. J. Boonen Dit zijn slechts een paar kleine voor beelden, maar zoals altijd: alle kleine beetjes helpen. "Bij volledige mede werking van een ieder hoopt de com missie voor ons concern in Nederland een besparing op gas, water en elec triciteit van tussen de 5 en 10% te ha len", zegt de heer Boonen. Waarbij bedacht moet worden dat met elk pro cent een aanzienlijk bedrag is ge moeid. "Als voorbeeld wil ik u kan toor Zoeterwoude noemen waar het electriciteitsverbruik voor de verlich ting momenteel 1 miljoen kilowatt uur per jaar bedraagt. Dit in vergelij king met het gemiddelde gebruik van 3500 kWh per woning per jaar in Ne derland. Wanneer met ieders medeJ werking een besparing van 20% be reikt wordt, betekent dat een bespa ring van een hoeveelheid electriciteit die gelijk is aan het verbruik van 60 huizen", verduidelijkt de heer Boo nen "De commissie \vü bereiken dat de mensen met haar mee gaan den ken", betoogt de heer Boonen. "En onze oproep richt zich tot iedereen. Er zijn al veel mensen geweest die bij de ideeënbuscommissie een idee heb ben ingezonden dat gericht is op energiebesparing. Bij deze vragen wij u daarmee door te gaan. De idee ënbus blijft open staan voor alle idee ën". De commissie is onlangs van start ge gaan en beraadt zich over de inhoud van de acties waarmee het personeel gemotiveerd kan worden. Wanneer deze acties bekend zijn, zij zullen in ieder geval pas in de winter van start gaan, zullen wij in Vers van 't Vat hierop terugkomen. De commissie wil in haar toekomstige activiteiten ook een stuk voorlichting betrekken dat gericht is op energiebesparing thuis. Om een en ander te bewerkstel ligen houdt men nauw contact met an dere grote bedrijven als Shell, Philips, Albert Heijn en de Melkunie die ook met dergelijke motivatie acties werkenDaarnaast is er contact met de SVEN (Stichting Voorlich ting Energiebesparing Nederland), die door het ministerie van Economi sche Zaken in het leven is geroepen. Bedenk een symbool Terugkerend element bij elke actie zal een symbool zijn (zoals het ei bij de ideeënbus, of het mannetje, be kend van de geluidhinderposters). Voor het bedenken van dit symbool roept de commissie ook uw mede werking in: heeft u een suggestie dan kunt u die vöör 1 juni zenden aan de redactie van Vers van 't Vat. De commissie zal bij de beoordeling niet letten op uitvoering maar op originaliteit van het beeldmerk. alle Heineken medewerkers hun steentje bijdragen aan de energiebe sparing? Wij noemden al de dreigen de energieschaarste en de sterk stij gende prijzen. In de laatste tien jaar is het energie-aandeel in de produktie- kosten voor bier bijvoorbeeld met 50% gestegen. Maar de energie zal in de toekomst nog schaarser wor den, waardoor de prijzen nog meer zullen stijgen. Wellicht zelfs nog sterker dan in de laatste tien jaar het geval was. Daarom zullen we met z'n allen moeten proberen het energiege bruik te beperken. Hoe? Het is niet simpel een lijst op te noe men van alle zaken die met minder energie gedaan zouden kunnen wor den dan nu het geval is. Maar er zul len zich ook in uw werkomgeving wel omstandigheden voordoen waar bij naar uw mening een zuiniger ge bruik van electriciteit, warm water, stoom of lucht mogelijk zou zijn. Wat te denken van bijvoorbeeld: het gebruikmaken van de trap in plaats van de lift, als u slechts een etage hoger of lager moet zijn het laagdraaien van de verwar ming wanneer u 's avonds (of eer der) uw kamer verlaat en dezelfde of de volgende dag niet meer op kantoor terugkomt Ir. E.H. van Leeuwen het uitzetten van een machine (in dien verantwoord) als die niet ge bruikt wordt het uitdoen van het licht als u (ook al is het maar voor korte tijd) uw kamer verlaat of de helft van uw verlichting uitdoen op heldere gen ervoor zorg te dragen dat er zich geen lekkages voordoen, of, als deze optreden ze zo spoedig mogelijk laten ver helpen het sluiten van deuren 9

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 9