WEES ZUINIG MET ENERGIE Eind januari is in de Directie Vergadering Nederland besloten tot het instellen van een "Commissie tot Ener giebesparing in de Werksfeer". Deze commissie heeft als taak alle Heineken medewerkers zo te motiveren dat een ieder zijn bijdrage zal leveren om energie te besparen. In onderstaand artikel willen wij u trachten duidelijk te maken waarom de commissie is ingesteld en wat zij van plan is te doen. Bijna dagelijks kunt u in de krant le zen of via de televisie vernemen dat energie moeilijk te verkrijgen is en dat de prijzen van energie stijgen. Ongetwijfeld zult u dat ook thuis in uw portemonnaie hebben gemerkt, nu sinds januari 1981 de energieprij zen weer omhoog zijn gegaan. Ui teraard zijn de dreigende energie- schaarste en de stijgende prijzen ook in het bedrijfsleven merkbaar. In ver band hiermee heeft de Raad van Be stuur twee jaar geleden besloten dat er onderzoekingen in ons bedrijf moeten plaatsvinden naar het ener giegebruik en naar middelen om dit gebruik te beperken. Hiertoe zijn groepen in het leven geroepen, die gevormd worden door medewerkers van H.T.B. en de produktiebedrijven en waarvoor ir. E.H. van Leeuwen als energiecoördinator optreedt. Al twee jaar onderzoeken deze groepen hoe binnen Heineken energie bespaard kan wordenMen richt zich tot nu toe vooral op technische aanpassingen in de produktiebedrijven. Het is echter gebleken dat deze onvoldoende re sultaten zullen opleveren als men zich niet verzekerd weet van een ie ders medewerking. Immers, hoe goed deze technische maatregelen ook zijn, de mens blijft toch centraal staan. Het is daarom van groot belang dat naast het wijzigen en aanpassen van machines, processen en gebou wen, ook meewerkt. Derhalve heeft op 27 januari jongstleden de Directie Vergadering Nederland besloten over te gaan tot het instellen van de "Commissie tot Energiebesparing in de Werksfeer". Deze commissie bestaat uit de heren ir. J. Boonen (hoofd technische za ken, Z/Wou) als voorzitter van de commissie, A.W. Schmidt (hoofd be- drijfsoutillage horeca, Z/Wou), J.C.J.M. Janssens (personeelszaken, Bunnik), J.A.M. Schellen (bedrijfs management, H/Bosch), P.M. Lake- man (algemene kantoorzaken, Z/Wou) J.G. Grevink (opleidings functionaris C.T.V., Baarn), J.J. Wesdorp (energiezaken H.T.B. Z/Wou) als secretaris en mevrouw H.D. van den Steenhoven (interne public relations, Z/Wou). Ir. E.H. van Leeuwen is als energiecoördina tor aan deze commissie toegevoegd. Waarom is het nu zo belangrijk dat

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 8