Om optimaal te blijven functioneren heeft ons machinepark regelmatig onderhoud nodig. Naast het opheffen van storingen tijdens de produktie en de normale onderhoudsbeurten is het noodzakelijk eenmaal per jaar alle onderdelen van een produktielijn eens extra onderhanden te nemen tijdens een zogenoemde revisie. Hoe zo'n revisie in zijn werk gaat en wat daar zo al bij komt kijken, heeft u kunnen lezen in Vers van 't Vat 10/'80. Bij een revisie worden naast het repa reren danwel het vervangen van onderdelen tevens wijzigingen, vaak ook naar aanleiding van ingezonden ideeën, in de systemen aangebracht. Tijdens de revisie van colonne 4 (de kleine 20 cl. flessencolonne) werd de periode van stilstand benut om een van de Baele flessenvulmachines in zijn geheel te vervangen. Colonne 4 was al iets bijzonders in Bunnik omdat achter één flessenwas- machine twee flessenvulmachines staan opgesteld. Hierdoor is het mogelijk, mede door de standaardi satie van het flessenpark, gelijktijdig twee verschillende produkten af te vullen. Nu, na de revisie, beschikt colonne 4 over twee verschillende merken afvulmachines. In nauw over leg met H.T.B. werd een nieuwe lay out ontworpen en is uiteindelijk gekozen voor een vulmachine van het merk Ortmann Herbst van het type Hansa 80-14 S. Dit typenummer geeft aan dat de vuiler tachtig kranen telt en de flessensluitmachine veertien kroonkurksluiters heeft. De capaciteit van de machine bedraagt circa 40.000 flesjes per uur. Vanzelfsprekend werd speciale aan In Vers van 't Vat 6/80 hebben wij een artikel en een voorpagina gewijd aan het transport en de plaatsing van een aantal nieuwe gistlagertanks in Zoeterwoude. Deze gistlagertanks hebben hun bijnaam Dikke Bertha te danken aan hun model. Ze hebben een grotere diameter en zijn lager dan de overige Apollo's. De inhoud is echter wel hetzelfde (5000 hectoliter). Hiervan is de netto-inhoud 4200 hl. Dertig van deze Dikke Bertha's zijn nu in gebruik genomen. Zij vormen samen blok 3, waar de hoofdvergisting plaatsvindt. Na het vergistings proces wordt het jong bier naar de lagertanks van blok 1 of 2 gevoerd. Voorlopig is het aantal gistlagertanks van blok 3 nog niet groot genoeg, zodat blok 1 ook ten dele voor de hoofdvergisting wordt gebruikt. Onderzijde van een Dikke Bertha in de gistkelder van Apol loblok 3 waar jong bier uit de gistlager- tank naar de lagertanks wordt gepompt dacht besteed aan een zo laag moge lijk energieverbruik terwijl ook getracht is de geluidshinder aanzien lijk te verminderen. Hiertoe vergrootte men de ruimte tussen de oude en de nieuwe machine met vier meter en werd de Hansa 80-14 S volledig ontmanteld. Naast deze maatregelen zorgt het reeds eerder aangebrachte geluids- absorberende plafond voor een zo gering mogelijk aantal decibels op de arbeidsplaats. Ook het inwendige van de flessenvulmachine heeft enkele technische snufjes. Bij het oude systeem kon het voorkomen dat door een niet juiste centrering van de flessen de vulpijpen krom gedrukt werden. Dit gaf aanleiding tot storing en machinestilstand. In de nieuwe machine is de centrering in de vulring dusdanig verbeterd dat dit soort storingen tot het verleden zal behoren. Er is voor een zodanige opstelling van de flessenvulmachine, de Sure Blend (menginstallatie van siroop met water) en de Saturator (carboniseerapparaat gekozen dat het bedieningspersoneel overal gemakkelijk bij kan komen zonder onder de flessenbanen door te hoeven kruipen. Voor de flessenbanen is gekozen voor het merk Gefra, een type flessenbaan waarbij het aantal haakse overbren gingen teruggebracht is. Door haakse overbrengingen in de flessenbanen kwam omvallen van de flesjes voor, hetgeen tot storing kon leiden zowel bij de in- als bij de uitloop van de flessenvulmachine. Bovendien zijn de onderhoudskosten van deze nieuwe flessenbanen minimaal. Voorts is tus sen de kroonkurksluitmachine en de etiketteermachines (twee voor elke flessenvulmachine) een grotere buffer ruimte gecreërd. Dit heeft als voor deel dat kleine storingen aan de etiketteermachines niet direct het stopzetten van de flessenvulmachine tot gevolg hebben. Het nieuwe model van het type Hansa 80-14 S: een volledig ommantelde flessenvul machine Nieuw type - flessenbaan 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 7