veelheid van administratieve hande lingen met zich mee. Zoals gezegd is weliswaar veel geautomatiseerd, maar er wordt van de medewerkers een grote accuratesse gevraagd. De heer Draijer: "De automatisering is hier sinds 1972 ingevoerd. Orders, die nu met behulp van de computer worden verwerkt, moesten vroeger stuk voor stuk met de hand worden getikt. Ik zou me niet meer voor kun nen stellen hoe we al die werkzaam heden nu zonder hulp van de compu ter zouden moeten doen." Deze mening wordt onderschreven door de heer P. Aanen, hoofd van de groep administratie, waarvan o.a. de facturering een belangrijk deel uit maakt. Ordervoorbereidingsformu- lieren invullen, het "uitmaken" van connossementen, certificaten van oorsprong, assurantie-certificaten, het in orde maken van de douane-do cumenten en het opstellen van de verschepingsinstructies, het zijn de bij iedere order terugkerende admini stratieve handelingen, waar men in Rotterdam mee van doen heeft. Telefoon- en telexverkeer nemen een centrale plaats in het onderhouden van alle contacten in. Alles geschiedt zakelijk, kort en razendsnel. Onderhandelen Zakelijk en snel reageren is ook ver eist voor een van de belangrijkste ac tiviteiten van de ETA: het onderhan delen met de vervoerders over de vrachttarieven. Het vervoer vindt plaats te land, ter zee en door de lucht, waaraan in een tweede artikel verder aandacht zal worden besteed. Telex en telefoon Rondom de "normale" procedures doen zich de veelvuldige contacten met de klanten en de vervoerders voor. Een dreigende staking in de Rotter damse havens zorgt bijvoorbeeld bin nen de ETA voorde nodige opschud ding: de gedachte, dat het bier niet verscheept kan worden en de klant zijn bestelling dus niet krijgt zorgt voor veel spanning. Papierwinkel De werkzaamheden van de Export Transport Afdeling brengen een lijk is voor een afdeling, die je best een doorgeefluik naar de wereld kunt noemen. 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 5