Dagelijks worden in Zoeter- woude groepen ontvangen om kennis te kunnen maken met en een rondleiding te krijgen door het bedrijf. 27 januari en 13 maart waren het wel hele grote groepen die in het ontvangstgebouw De Hooiberg ver welkomd werden. Op beide dagen vond namelijk de zogenoemde 'Fami liedag' plaats. Een dag die is georga niseerd om familieleden van de Zoe- terwoudse medewerkers, die nog geen introductiedag hebben gehad of wel maar heel lang geleden, de gele genheid te geven een kijkje achter de schermen van de vestiging te nemen en de werkomgeving van de werkne mers te bekijken. Wegens overgrote belangstelling op 27 januari, er waren die dag 170 per sonen te gast, werd op 13 maart een tweede familiedag gehouden, waar voor in totaal zo'n 150 mensen zich hadden aangemeld. De organisatrice van deze dagen, mevrouw H.D. van den Steenhoven (interne public rela tions) heette allen op 13 maart harte lijk welkom namens directie Neder land en bedrijfsleidingVervolgens vertelde de heer H.J. Kievits (chef ontvangsten te Zoeterwoude) het een en ander over de geschiedenis van het bedrijf sinds 1975, de produktieruim- ten en over alle diensten binnen brou werij en kantoor. Alvorens met dub beldekkers naar het produktiegebeu- ren vervoerd te worden, grepen velen de gelegenheid aan de concernfilm te bekijken. Alom waren de reacties enthousiast. Zelden hebben de rond leiders zo'n geïnteresseerd publiek gehad. "Wat komt er toch een hoop kijken voor het maken van een pils je" was een veelgehoorde opmerking Met name de familie van de uit Rot terdam afkomstige medewerkers vond het leuk te horen dat de ambach telijke wijze van werken uit Rotter dam was meegenomen zodat er, on danks de moderne computers en sta len tanks, weinig was veranderd aan het brouwproces. Uiteraard ontbrak na de terugwandeling van het brou werijgedeelte naar de Hooiberg, het geen helaas in de regen moest ge schieden, het afscheidsbiertje niet. In het verleden hebben ook op andere vestigingen wel eens dergelijke fami liedagen plaatsgevonden, naast de speciaal voor nieuwe personeelsle den georganiseerde introductieda gen. Op deze dagen krijgen de nieuwe medewerkers ook de gele genheid samen met introducé(e)s hun vestiging te bezichtigen. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 3