Personeels blad van Heineken Jaarcijfers 1980 Amstel gaat in Canada brouwen Deelname van Heineken in Tomatin Inhoud en colofon Familiedag in Zoeterwoude 32e jaargang nr. 3 April 1981 Werkzaamheden van de export transport afdeling in Rotterdam Verschijnt 10 x per jaar Redactie-adres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude Tel.: 071-81 48 70/ 81 42 88/81 42 49 Bedrijfsnieuws uit Bunnik en Zoeterwoude Redactie: E.C. Bouwmeester (hoofdredacteur) Yvonne van Stek-Sanders Harriët Peteri Wees zuinig met energie Verenigingsactiviteiten met ondermeer sjoelen bij Bokma, zaalhockey (Kwakkel)toernooi en foto's van de maand Redactiecommissie: Mr. J. Th. Kappelle H.F.M. Coebergh R.G.H. Elfrink G. Kuhlman Mr. L.M. Pahud de Mortanges Ir. J.B.R. Schwietert J. Siep H.A.H. Verlinden Berichten uit het buiten land Voorbeschouwing sport dag in Zoeterwoude Correspondenten Amsterdam (Stadhouderskade): J.A. Schiphorst Amsterdam (Mauritskade) R.G. Lou winger Arnhem: L.J. van Rhijn Bunnik: J.N.A. Groenendijk Hattem: A.J. Voortman 's-Hertogenbosch: C. Timmers Leeuwarden: B.W. Siemens Rotterdam (Crooswijksesingel): A H. Pols Zoetermeer: F.G.A.M. Roolaart Zoeterwoude: H. Klein J. van Gelderen uit Bunnik: één uit 6-duizend H. Koetsier uit Zoetermeer fokt New Foundlanders E.H.B.O.-examen in Zoetermeer Groninger universiteits prijs; Koffieconcert Heineken Fanfare; Wijziging reclame artikelen-assortiment Parlant du vin: Rioja deel II Ideeënbus met hoge beloningen in Amsterdam en Bunnik Overname van de gehele of gedeeltelijke inhoud van dit blad is slechts toege staan na verkregen toe stemming van de concern stafdienst Public Relations, tel. 020-70 2257. Jubileum en afscheid Kroniek Kopij en foto s voor Vers van 't Vat 5/81 dienen uiterlijk 15 mei en voor 6/81 uiterlijk 19 juni a.s. bij de redactie aanwezig te zijn. Proost De rubriek voor het hele gezin: "Vatvaria" De Raad van Bestuur maakt bekend dat in 1980 een netto winst werd behaald van f83,1 miljoen in vergelijking met 1 125,7 miljoen over 1979 (-33,9%). De geconsolideerde omzet van f3.230 miljoen was 11,2% hoger dan de f2.873 miljoen, welke in het voorgaande kalenderjaar werd be haald. Per aandeel van f 25,- bedroeg de netto winst f 5,75 tegen f 8,70 over 1979. Aan de op 28 april a.s. te houden algemene vergadering van aandeelhouders zal worden voorgesteld een dividend in contanten uit te keren van f 3,50 per aandeel (over het voorafgaande boekjaar van 15 maanden f4,40. gecorri geerd voor de 25% herkapitalisatie van april 1980 f 3,52), te verminderen met het reeds op 19 september 1980 betaal baar gestelde interimdividend van f 1,50, zodat een slot- dividend resteert van f 2,-. In het volgend nummer van Vers van 't Vat zullen wij te rugkomen op het jaarverslag. Onlangs is overeenstemming bereikt met de Henninger Brewery (Ontario) Ltd. over de overname van deze brouwerij. Deze is gelegen in Hamilton, Canada, en heeft een jaarcapaciteit van ongeveer 120.000 hectoliter. Het is de bedoeling dat Amstel Internationaal B. V. de exploitatie van de brouwerij gaat voortzetten en dat de werkgelegen heid ter plaatse gehandhaafd blijft. In deze brouwerij zal ook Amstel Light geproduceerd gaan worden: men wil Amstel Light na de introductie op de Amerikaanse markt nu ook in Canada brengen. Tevens wil men er in de toe komst een Canadees biermerk brouwen en dat tezijnertijd naar de Verenigde Staten exporteren. Bij het ter perse gaan van dit nummer diende deze transactie nog door de Cana dese overheid en de aandeelhouders van Henninger te wor den goedgekeurd. Er is overeenstemming bereikt met het management van Tomatin Distillers Company Ltd. (gevestigd in London) inzake een 20% deelname van Heineken in het aandelen kapitaal van Tomatin. Daartoe zal Tomatin 1.350.000 aan delen uitgeven tegen een koers van 115 pence. Deze trans actie, waarmee een bedrag is gemoeid van ruim 1 Vi mil joen Pond Sterling, diende bij het ter perse gaan van dit nummer nog ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de vergadering van aandeelhouders van Tomatin. Tomatin is de grootste malt whisky distilleerderij in Schotland, die voornamelijk levert aan whisky blenders. Bij de voorpagina: De vierdozentransportbanen van colonne 5 in Zoeterwoude voeren de met export-bier gevulde dozen van de verpak kingsstraat naar de stapelmachines. Op pagina 6 leest u meer over de nieuwe colonne in Zoeterwoude. Bij de achterpagina: Een foto. daterend uit 1920, van de kuiperij in Bodegraven waar vaten werden gemaakt voor de Amstel Brouwerij. Linksboven staat de heer Stolwijk, oud-medewerker van de Amstel Brouwerij.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 2