's-Hertogenbosch H.M.J.H.E. van Gulik (intern transport W.F. van Marie (opleidingen) P.J. Th. M. Haans (technische dienst) Mw. M.P.G.M. Muijtjens- Roosmalen plaatselijke personeel- dienst Horecagebieden Mw. F. Reyers-van Erp (administratie Midden-Brabant) Mw. H.M.W. Habets-Spier (huishoudelijke dienst Limburg) Mw. G. Somaï-Loots administratie Overijssel/Veluwe Zoeterwoude F. de Boer (time sharing) Mw. M. v.d. Sluis-Fangbroek (telefoon centrale) A. Smitfinterne accountantsdienst) P.H.J. Adrichem (projekt engineering) J. In't Veld (technologische dienst) Mw. E.C. Bavelaar-Flippo algemene zaken A. Gelderblom (bottelarij) OVERPLAATSINGEN A/MAU H.J. Smit naar buitenland (Lagos) G.T. Middelman naar A/Hel Hde Langh naar A/Hel E.A. Galgren naar A/Hel C.B. Kohlberg naar A/Hel W. Schreurs naar A/Hel BUITENLAND Periode: 16-01-1981 t/m 26-02-1981 Heineken France S. A. - Frankrijk 3 februari is Arlette Fabiënne geboren, dochter van de heer P. A.A. van Kampen, die tijdelijk bij Heineken France in Straatsburg werkt. Nigerian Breweries Ltd. - Nigeria Op 23 januari is de familie H. de Goederen uit Lagos naar Nederland gereisd. Na hier het verlof door gebracht te hebben, is de familie inmiddels op 23 februari weer terug gekeerd Ook de heer ThAde Man is, na genoten verlof, op 25 januari weer vertrokken, met als bestem ming Aba. De heer V.C. Jones ver trok op 19 januari j1om in Lagos de functie van Technological Consultant te gaan vervullen. Zijn vrouw heeft zich later bij hem gevoegd. De heer W. Kool is op 19 februari uit Lagos vertrokken om zijn verlof in Nederland door te brengen. Op 22 februari reisde de heerF.G.R. Lefebvre uit Ibadan naar Europa voor verlof. Brasseries du Logone S. A. - Tsjaad De heer P. Kool is op 19 januari naar Moundou vertrokken om daar tijde lijk als Produktieleider werkzaam te zijnOp die datum vertrok ook de familie N.J. Doodeman met dezelfde bestemming. In tegengestelde rich ting vertrokken de heer en mevrouw R.A.F. Wagenaar en de heer Th. A.M. Krebbeksop27januari. De heer Krebbeks brengt in Nederland het verlof door. De heer Wagenaar zal niet meer naar Moundou terugkeren. Bralima S.A.R.L. - Zaïre Na verlof is de heer HGLiebetrau op 26 januari in Kinshasa aan gekomen Ook de heer EAOlde Monnikhof reisde naar Kinshasa terug en wel op 8 februari. De heer J. van Meel vertrok op 21 februari met Boma als bestemming. De familie J.J.F. de Vos is op 23 februari naar Kinshasa vertrok ken Na een inwerkperiode zal de heer De Vos in Kisangani de functie van Chef Onderhoud op zich nemen Uit Bukavu is de familie W.l.C. A. van Staveren voor verlof in Nederland aangekomen op 26 februari Nocal S.A.R.L. - Angola De heer L. van der Male is op 21 januari naar Luanda vertrokken om daar tijdelijk als Montageleider te werken E.K.A. - Angola De heer en mevrouw GJMannak zijn op 4 februari in Dondo aan gekomen alwaar de heer Mannak als Chef Machinekamer en Energie werkzaam zal zijn. Windward Leeward Brewery Ltd. - Windward Islands De heer Avan der Est vertrok op 25 januari naar St. Lucia om de functie Installatie Specialist tijdelijk opzichte nemen. Bij de familie P.J.B.J. Visschedijk is op 14februari een dochtertje Anne geboren. De familie A. Zwart is op 18 februari naarSt. Lucia gereisd. De heer Zwart zal tijdelijk de Technische Dienst versterken. National Brewing Company Ltd. - Trinidad Nagenoten verlof is op 14 januari de familie F. Mulder teruggekeerd naar Trinidad. Op 7 februari is de familie A.N. Ninck Blok naar Port-of-Spain vertrokken. De heer Ninck Blok is daar aangesteld als Brewery Manager. Surinaamse Brouwerij N. V. - Suriname Op 17 februari is de heer H.E. Hopman in Paramaribo aan gekomen om daar enkele maanden de Chef Technische Dienst te assisteren. DANKBETUIGINGEN Langs deze weg wil ik mede namens vrouw en kinderen iedereen hartelijk bedanken voor de grote belangstel ling, bloemen en cadeaus, welke ik ter gelegenheid van mijn 25-jarig jubileum heb ontvangen. Het is voor ons een fijne dag geweest, waarop we met veel plezier terugkijken. C. van Kerkwijk Aan allen die mijn 25-jarig jubileum op 16 januari 1981 tot een onvergete lijke dag hebben gemaakt, willen mijn vrouw, mijn kinderen en ik, onze heel hartelijke dank over brengen. R.W.'Welmers Langs deze weg wil ik, mede namens mijn gezin en verdere familie, ieder een hartelijk dankzeggen voor de vele blijken van belangstelling ondervonden op mijn 25-jarig jubileum. J. Moes Hiermede dank ik allen die hebben bijgedragen aan de cadeaubonnen die ik heb mogen ontvangen en waarvan ik zeker 'n blijvende herinnering aan al mijn collega's zal kopen. A.G. Meijer Mede namens onze kinderen danken wij hartelijk mijn collega's, de familie B. Snoek, J. Mollenbrok, F. Scheffer, D. van de Wetering, J. Zwanenburg en het bestuur van de klaverjasvereniging voorde bloemen en hun aanwezigheid bij ons 25-jarig huwelijk op 1 februari j1welke voor ons een onvergetelijke dag is geweest. Joop en Bep Teijgeman Langs deze weg wil ik, mede namens mijn kinderen, gaarne allen hartelijk bedanken voorde betoonde belang stelling na het overlijden van mijn man. Vooral de bloemen, als laatste eer aan hem, blijven voor mij een mooie herinnering. F. Trejfers-Ravensteijn OVERLEDEN Op 20 januari 1981 is de heer J. Broers (81) overleden. In mei 1923 trad hij in dienst van de Amstel brouwerijHij was daar werkzaam als monteur en later als voorman van de Amstel boten. 1 November 1964 ging hij met pensioen. Rectificatie In Vers van 't Vat 2!'81 is vermeld dat G. Rasoelbaks van de export transport a fdeling te Rotterdam) gehuwd is met mw. G.B. Kemp. Dit moet zijn: mw. G. Rasoel baks export transport afdeling) met de heer G.B. Kemp. 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 27