L. Beckers A.K.E. ten Bruggen Cate H.J. Bastiaan A. Ferdinandus Hattem- Op 20 februari was het 25 jaar ge leden dat de heer Bastiaan bij van Olffen in dienst trad. Zijn werkzaamheden hebben in deze jaren gelegen in de afdelingen emballage (als chef), appelperserij, krimpfolieverpakking, vruchte wijn en thans bij de kwaliteitsdienst. De heer Bastiaan werd op deze dag hartelijk ontvangen en toegespro ken door de heer Zwaagstra. Op de drukbezochte receptie waren talrijke gepensio neerden aanwezig. Zijn chef, de heer Coenradie, dankte hem voor de bewonderingswaardige wijze waarop hij blijk heeft gegeven de vele uiteenlopende taken te kunnen vervullen. Hij sprak hierbij de hoop uit dat de jubilaris in goede gezondheid deze werk zaamheden zal kunnen voortzetten. Namens het gehe le personeel werd hem vervolgens een cadeau onder couvert overhandigd. Tenslotte bedankte de heer Bastiaan voor de ondervonden waardering en liet dui delijk blijken plezier in zijn werk te hebben. Zoeterwoude- De heer Ferdinandus werd op 2 februari met zijn echtgenote en kinde ren in Zoeterwoude ontvangen ter gelegen heid van zijn 25-jarig jubileum. Tijdens de receptie speldde de heer Welmers de jubilaris de speld op. Tevens richtte hij als eerste het woord tot de heer Ferdinandus. Nadat de heer Welmers de carrière van de heer Ferdinandus, die bij de bedrijfstechnoligsche dienst werkzaam is, van 1956 tot 1977 had belicht, was het woord aan de heer Lourens. Deze liet de jaren van 1977 tot nu, doorspekt met anekdotes, de revue passeren. Zo werd er melding gemaakt van een onver licht kijkglaasje dat de heer Ferdinandus een doorn in het oog was. Na het ontvangen van een cadeau, ver pakt in een verfemmer, en het aanhoren van een lang rijm, kreeg de heer Ferdinandus een levensgrote ver rekijker, waarin een echte verrekijker was verstopt. Voorts kwam uit een grote Apollo een schildersezel te voorschijn. Hierna zongen de bedrijfstechnologische dienst en alle aanwezigen het lied 'Dit lied is voor Ferdinandus'. Zoeterwoude- Op 30 januari werd het 25- jarig jubileum gevierd van de heer Ten Bruggen Cate, adjunct-directeur centrale technologie. In gezelschap van zijn vrouw, drie kinderen en naaste medewerkers werd hem door de heer Van Eerde de speld opgestoken. Op verzoek van de jubilaris werden ertijdens de receptie geen toespra ken gehouden, maar niettemin sprak de heer Drost enige woorden bij het overhandigen van de cadeau's. Namens de groep centrale technologie overhandigde hij de jubilaris een zoomlens en namens het overige personeel een draagbare televisie. Van de groep tech nici van centrale technologie, die betrokken was bij de uitbreiding van de brouwerij in Den Bosch, in de tijd dat de heer Ten Bruggen Cate daar bedrijfsleider was, ontving hij uit handen van de heer De Viet een aantal boeken voor de vrije tijdsbesteding. De heer Ten Bruggen Cate dankte de vele aanwezigen vooral voorhun komst: "Op zo'n dag waar je niet direct naar uitkijkt, is de aanwezigheid van velen een steun." Den Bosch- Op 30 januari werd in Den Bosch het 25-jarig jubileum van de heerL. Beckers gevierd. Na de uitreiking van de gouden speld door de heer Huffels ging het richting Cambrinuskelder waar al een groot aantal collega's en vrienden uit het gehele land verzameld was. Namens de afdeling thuisverbruik bier opende de heer Hageman met te benadrukken op welke opvallende wijze Wiet Beckers al die jaren de beide merken in het hem toevertrouwde rayon had vertegenwoordigd. Ver volgens deelde de heer Van de Velden de jubilaris mee dat hij een groot aantal mensen bereid gevonden had zich via een video-opname tot hem te richten. Achtereenvolgens kwamen in beeld de heren Kranen- berg en Wilders, en een aantal collega's. Deze beel den waren op humoristische wijze aaneengeschakeld met het optreden van een niet meer zo jonge winkelier, een toevallig passerende non, een trimmer en een politie-agent. Tot slot bood de heer Baade namens alle commerciële medewerkers en het overige Heine- ken personeel de jubilaris een golfuitrusting aan.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 25