iiHmiiimiiiiii G. Provoost C. van Kerkwijk Afscheid A.J. Miltenburg Afscheid L. Hoekstra Amsterdam- Op 17 december 1980 werden de heer en mevrouw Miltenburg in gezelschap van twee doch ters, een schoonzoon, een zoon en schoondochter, ontvangen op de Van der Helststraat door de heren Folmer en Tielkemeijer en mevrouw Anema ter gele genheid van zijn afscheid. De heer Miltenburg is op 1 juni 1954 in dienst getre den en heeft tot de instelling van het horecagebied Amsterdam als horecavertegenwoordiger gewerkt. Hierna had hij binnen dit horecagebied als horecacon- sulent een adviserende functie bij de aan- en verkoop van horecabedrijven. Aansluitend aan de ontvangst had een receptie in de Kuiperij plaats, waar op ver zoek van de heer Miltenburg geen toespraken werden gehouden. Vele collega's, vrienden en bekenden waren naar de Kuiperij gekomen om afscheid te nemen van de heer Miltenburg. Een aantal van hen deed dit tijdens deze gezellige receptie met een lied en met spandoeken. Middelburg- Op 14 januari was de heer Provoost, beheerder van het Gedistilleerd en Wijnmagazijn van onze drankenhandel De Vlieger-Verdonk B. V. te Middelburg, 25 jaar in dienst. Ter gelegenheid van dit feit vond op 29 januari een receptie plaats. De heer Provoost werd met zijn vader ontvangen door de heren Combée, De Jonge, Wellner en mevrouw Van Eekert. Namens de directie van Heineken drukte de heer De Jonge de erkentelijkheid voor de collegia liteit en de nauwgezetheid van de heer Provoost uit tijdens het uitreiken van de gouden speld en het over handigen van de bijbehorende gratificatie. Gedurende de receptie, waar veel collega's en oud-collega's de jubilaris kwamen gelukwensen, sprak de heer Ver donk namens het Middelburgse personeel. Hij liet zijn woorden vergezeld gaan van een videoband, waarop een aantal momenten en ontwikkelingen in de dran kenhandel gedurende de laatste 25 jaar was vastge legd. Leeuwarden- Op 30 januari heeft de heer Hoekstra, gebruikmakend van de Overbruggingsregeling, af scheid genomen van Bokma en van zijn collega's. Na de ontvangst door de heer Siemens vond de receptie plaats in ontvangstzaal "D'Oude Bok". De heer Sie mens nam hierbij het woord en benadrukte vooral de plichtsbetrachting van de heer Hoekstra. Ook had hij een open oog voor de vaak moeilijke omstandigheden waarin vroeger gewerkt moest worden. Namens het gehele personeel bracht hij de dank over voor wat be treft de collegialiteit en de prettige wijze van samen werking. Vervolgens bood hij als voorzitter van de personeelsvereniging van Bokma de heer Hoekstra een notehouten telefoonkastje aan, waarmee hij en zijn echtgenote duidelijk in hun schik waren. De heer Hoekstra dankte hierna op zijn geheel eigen wijze zijn collega's en Bokma die het hem mogelijk hadden ge maakt om hier met zoveel plezier te werken. Daarna wenste een ieder de heer Hoekstra persoonlijk hét al lerbeste toe. Amsterdam- Op vrijdag 30 januari was het 25 jaar geleden dat de heer C. van Kerk wijk in dienst trad bij Heineken. Na de ont vangst van de jubilaris, vergezeld door zijn vrouw, twee zoons en een schoondochter, overhandigde de heer Pahud de jubilaris de speld en de enveloppe en nam op de receptie als eerste spreker het woord. Hij belichtte de verschillende aspecten van de werkzaam heden bij de interne dienst en de kwaliteiten van de heer Van Kerkwijk. Voorts overhandigde hij hem een spreuk. Hierna richtte de heer Bokhof het woord tot de jubilaris. Na een chronologisch overzicht van de loopbaan van Cor bij Heineken, bood hij hem het per- soneelscadeau aan: een fraaie klok. Onder het motto 'over een goede vriend spreekt men niet" stonden de heren Sinkeldam en Molenaar -precies één minuut- stil bij dit 25-jarig dienstverband. Zij hadden voor de heer Van Kerkwijk het bekende kamerbrede tapijt van Barry Hughes in petto. Hierna sprak de jubilaris zijn dankwoord uit.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 24