Mutaties Ideeënbuscommissie V.l.n.r. de heren W. Smit. J. Pijpers en RRoelands. ptwee van onze vestigingen vond on langs een speciale ideeënbus-bijeenkomst plaats in verband met het uit reiken van hoge beloningen voor ingezonden ideeën. In Bunnik was het de heer R. Heens, proces operator siroophaldie op 23 januari uit handen van ir. I,. A. Ch. Rottier (bedrijfsleider van Bunnik) voor zijn ingezon den idee het bedrag van f6.600.- mocht ontvangen. De heer Heens had het idee ingediend om het concen traat, dat na het lossen nog in de slang, pomp en leiding aanwezig is, met koolzuur naar de tank te drukken. Hierdoor wordt jaarlijks een grote hoeveelheid concen traat bespaard. Op 17 februari zagen de heren W. Smit (wachtchef verpakken), J. Pijpersen R. Roelands (elektromon- teurs bij de energie- en storingsdienst), allen werk zaam op de Mauritskade, hun ingezonden ideeën beloond. De heer Smit had voorgesteld de friswatertoevoer naar de pasteurs van de colonnes 4 en 9 thermostatisch te regelen, hetgeen een grote water besparing oplevert. Voor dit idee werd hem door ir. A. Kruidenier, bedrijfs leider van de Amsterdamse vestigingen, de beloning van f3.900,- uitgereikt en de extra ideeënprijs. De heren Pijpers en Roelands hadden samen het idee inge diend om op de palletiseer- machines van de colonnes 4 en 9 vaste benaderingsscha kelaars te monteren in plaats van meelopende eindschake- laars waarvan de kabels vaak braken. De heer Kruidenier overhandigde hen voor dit idee elk f 500,- alsmede de extra ideeënprijs. In zijn toe spraak zei de heer Kruidenier het te waarderen dat er aan de Mauritskade nog ideeën wor den ingediend, waaronder zeer goede, zoals uit boven staande blijkt. Per 1 april is ir. J.G. van Heek afgetreden als voorzitter van de Ideeënbuscommissie Horeca. Met ingang van diezelfde datum is mr. M.E. de Groot (hoofd horecagebied Den Haag) tot voor zitter van de Ideeënbuscommissie Horeca benoemd. De heer H. Bonthuis is per dezelfde datum de heer L.J.A.M. Boel opgevolgd als secretaris van de Plaatselijke Ideeënbuscommissie in Den Bosch en in Amsterdam volgde de heer T.T. Baars de heer W. Buising als secretaris van de Plaatselijke Ideeënbuscommissie aldaar op. V.L.n.r. de heren L.A. Ch. Rottier. JPijtak (die namens de Centrale Ideeënbus Commissie aanwezig wasjenR. Heens. 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 22