Dinsdagmiddag 24 februari was voor elf medewerkers en medewerksters in Zoetermeer het uur van de waarheid aangebroken. Zouden zij erin slagen de juiste levens reddende handelingen op het slachtoffer te verrichten? spanning week pas toen de in de kan tine samengeroepen examenkandida ten van dr. Dalmijn hoorden dat zij allen waren geslaagd. "Het niveau was goed", was zijn oordeel over de tentoongespreide kennis. lingen getoetst. Deze handelingen, wat te doen met een niet- en wèl- ademend slachtoffer èn het afdruk ken van een slagaderlijke bloeding, vormen een vast onderdeel bij een E.H.B.O.-examen. Grappige taferelen speelden zich af wanneer het 'bewusteloze' slachtof fer zijn medecursist ongemerkt een kleine aanwijzing wilde geven of vast zijn been optilde om het zijn mede cursist wat gemakkelijker te maken. Na anderhalfuur hadden alle elf, drie dames en acht heren, het praktijk- en het theoriegedeelte afgelegd. De De examenkandidaten, opgelucht kijkend dat het allemaal voorhij is. V.l.n.r. staand S. Nauta, A.A. Valkenburg, L. Bontebal, N.J. Vossen, C.A.D de Quillettes, mw. Z.JVerwey, Th. Hortensius en de examenarts, dr. R. Dalmijn. Zittend v.l.n.r. A. van Essen, mw. S.M.H. den Oude, Th. van Lier en mw. L. van 't Wout. Op de voorgrond (liggend): links de heer D. Blom en rechts de heer G. Struiksma Waarom zo belangrijk? "Het basisdiploma is zo belangrijk omdat men dan niet meer onwetend staat tegenover allerlei huis, tuin en keuken-ongelukjes", zegt de heer Struiksma, die E.H.B.O.-les gaf in Amsterdam, Bunnik, Zoetermeer en Zoeterwoude. "Bij zware wonden kun je soms levensreddend optreden door zo snel mogelijk de dokter te la ten waarschuwen. Het is een zwaar der diploma dan een rijbewijs, vind ik, want een rijbewijs behoud je je hele leven terwijl een E.H.B.O.-di ploma elke twee jaar moet worden verlengd. Dit verlengen geschiedt nadat je of na die twee jaar opnieuw examen aflegt, of per seizoen acht herhalingslessen hebt gevolgd." Voor wie is deze cursus belangrijk Binnen ons concern zijn alle leden van de bewakingsdienst verplicht in het bezit te zijn van een E.H.B.O.- diploma. Binnenkort zal het ook voor wachtchefs en groepsleiders van een afdeling verplicht worden gesteld. Zover is het nog niet. Wel blijft het voor iedereen nuttig een dergelijke cursus te volgen. Immers, ongeluk ken doen zich overal voor, ook thuis of in het verkeer. Om theorie en praktijk nog eens extra te oefenen, worden elke winter zes maanden lang, eenmaal per week, oefeningen gehouden. Soms gaat dit er heel realistisch aan toe, als men de medewerking van "LOTUS" heeft ingeroepen. Lotus betekent Landelij ke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers. Half mei zullen in Zoe termeer E.H.B.O. en brandweer oefeningen worden gehouden, waar bij ook de stichting Lotus, de G.G.D. en de gemeentebrandweer in actie zullen komen. Grote oefeningen der halve, waaraan we in een volgend nummer van Vers van 't Vat nog aan dacht zullen besteden. Mond-op-neus-beademing wordt op het niet-ademende slachtoffer toegepast et bovenstaande is minder dramatisch dan u wellicht denkt. Immers, op deze mid dag vond in Zoetermeer het E.H.B.O.-examen plaats voor het Eenheidsdiploma van de Koninklijke Nederlandse Vereniging E.H.B.O. "Echte" slachtoffers waren er niet. Wel een pop, voorstellend een per soon die net uit het water was ge haald, en een bewusteloze, telkens gespeeld door een van de examen kandidaten zelf. Onder het toeziend oog van de heer G. Struiksma (voor malig hoofd opleidingen BZB in Am sterdam), de cursusleider van de kan didaten, traden de E.H.B.O.-cursis ten in groepjes van twee naar voren om bij dr. R. Dalmijn het theoreti sche gedeelte af te leggen. Tegelij kertijd nam examinator D. Blom (instructeur vorkheftruckrijden in Zoeterwoude) het praktijkexamen af. Beide heren zijn officiële kaderin structeurs van het Oranje Kruis, door het Oranje Kruis aangewezen om op deze middag als examinator op te tre den. Vrij moeiteloos wisten de exa menkandidaten vragen over brand wonden, botbreuken, bewusteloos heid en slagaderlijke bloedingen te beantwoorden. Zaken die van het grootste belang zijn te weten om een slachtoffer de juiste Eerste-Hu lp-Bij- Ongelukken te kunnen verlenen. Aan de andere kant van de kamer werden de levensreddende hande- 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 18