4 J.van Gelderen "De mUen zijn nu omgedraaid" De heer J. van Gelderen is sinds circa twee jaar werkzaam als vorkheftruckchauffeur in Bun- nik. Daarvoor was hij internationaal vrachtwagenchauffeur, doch suiker ziekte noopte hem tot het zoeken van ander werk. Aangezien hij voor zijn periode van internationaal vrachtrij den een paar jaar bij Vrumona had ge werkt, ging hij eens in Bunnik infor meren. Daar was wel een vacature voor een vorkheftruckchauffeur en zo begon voor Van Gelderen een loopbaan bij intern transport. "Het was een hele omschakeling", vertelt hij. "Maar zeker ook in de po sitieve betekenis. Vroeger was ik vaak van huis en miste daardoor privé erg veel. Nu zie ik mijn kinderen elke dag. Pas op het moment dat je dit constant meemaakt besef je wat je vroeger altijd hebt gemist. Ook de kinderen vinden het prachtig dat ik tussen de middag thuis ben als ze uit school komen, wanneer ik die dag la te dienst heb." Rollen omgekeerd Al was de omschakeling groot, toch vertoont de huidige baan van de heer Van Gelderen veel overeenkomsten met zijn vroegere Allereerst zijn daar de collega's bij intern transport, van wie de meesten ook op de vracht wagen gereden hebben. Maar ook de vrachtwagenchauffeurs die nu bij Bunnik hun lading komen ophalen zijn vaak geen onbekenden voor de heer Van Gelderen. "Dat is wel grap pig", zegt hij, "de rollen zijn nu pre cies omgedraaid". Als een vrachtwagenchauffeur zijn lading op komt halen, geeft hij zijn laadbrief aan een vorkheftruckchauf feur. Vervolgens worden de pallets met frisdrank uit de laadhal naar de vrachtwagen gebracht. Een grote partij wordt door een vier-tonner (een dubbelbrede truck) geleverd, een kleine partij door een normale vork heftruck van 2 ton. Vooraf heeft hij met de vrachtwagenchauffeur be sproken hoe de wagen ingedeeld dient te worden. Op de laadbrief staat bij voorbeeld vermeld dat een bepaalde klant links of rechts in een straat woont. Met het laden van de wagen kan hiermee dan rekening worden ge houden. Het kan ook voorkomen dat een klant in een straat woont waar de aanhanger van de wagen niet mag rij den. De lading van de te beleveren klant dient dan in de voorste wagen te staan. Bovendien is het zo dat alle pallets stevig in de wagen moeten staan om schade en breuk te voorko men. Hiertoe loopt de laadvloer van de vrachtwagen enigszins schuin naar het midden af, zodat de pallets met kratten of trays achterover ge held staan en leunen tegen het mid denschot. "Het is altijd een heel ge schuif en gemeet", vertelt Van Gel deren. "Je moet ook oppassen dat het glas vooraan staat, dat blik niet te dicht op kratten wordt gedrukt en dat de limonadetankjes, die zeer kwets baar zijn, niet in de verdrukking ko men Het is een voordeel dat ik vroeger dit werk als chauffeur heb gedaan, want nu weet ik precies hoe ze het wil len hebbenIn ieder geval moet het al lemaal netjes want zij kunnen niets be ginnen met een rommelig ingepakte vracht. Er zijn ook wel eens chauf feurs die eigenwijs zijn. Als ik dan zeg 'het kan veel beter in een andere volgorde worden gestapeld' geloven ze dat niet en willen hun zin doordrij ven. Daar ga ik niet over lopen bek vechten. Ze moeten het zelf maar weten. Als het lossen niet zo vlot ver loopt, merken ze het vanzelf wel en doen ze een volgende keer wel wat anders." 'Vol' heeft voorrang Behalve in Bunnik werkt de heer Van Gelderen ook soms in Utrecht of Wijk bij Duurstede. Wegens plaats gebrek in Bunnik, staan voorraden vaak in eerdergenoemde steden opgeslagen. Gaat iemand daar met vakantie of wordt er iemand ziek, dan wordt zijn baan zolang waargenomen door Van Gelderen, als algemeen reserve. Ook vervangt hij de admini strateur bij intern transport bij diens afwezigheid. "Het is erg verant woordelijk werk. Je kunt je geen fou ten permitteren want de afdeling in koop en verkoop werkt met de gege vens over opslag volgoed. Toen ze mij vroegen of ik dat zou willen doen leek het wel leuk. Ieder moment zat ik toen bij de administrateur om inge werkt te worden. Het aardige van mijn baan is dat je een grote vrijheid hebt. Ieder kent zijn taak en ieder werkt er aan mee om de vrachtwa gens zo snel en goed mogelijk te be laden". Binnen intern transport geldt ook een aantal verkeersregels zoals bijvoor beeld rechts- en linksrijden. In tegen stelling tot in het gewone verkeer heeft niet altijd van rechts komend verkeer voorrang maar hebben volge laden trucks voorrang op niet geladen trucks. "Alleen bij de electrische trucks, waarop we steeds meer over schakelen, is het moeilijker. Dat zijn net sluipmoordenaars. Die hoor je niet aankomen." Een andere belang rijke voorwaarde is dat de vloer van de laadhal schoon blijft. Een klein stukje hout zou het kantelen van een truck, die zijn lading hoog heeft staan, kunnen veroorzaken. De regel 'alles watje laat vallen dien je zelf op te ruimen' wordt dan ook strikt door de vorkheftruckchauffeurs nage leefd. De liefde voor autorijden zit de heer Van Gelderen nog steeds in het bloed. Als belangrijkste hobby noemt hij het knutselen aan zijn oude auto (uit '72). "Ik ben altijd in de weer om te trachten die auto aan de gang te houden. Ik vind het heerlijk om er aan te sleutelen en hem zuinig af te stellen. Het is vast de zuinigste auto uit de hele buurt!" 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 15