EN KOM NAAR DE CONCERNSPORTDAG Op zaterdag 23 mei zal een groot aantal Heineken werknemers de vrije dag in Zoe- terwoude doorbrengen. Niet omdat er geen andere geschikte plaats zou zijn om de vrije tijd door te brengen, maar omdat op deze dag de concernsportdag 1981 in Zoeterwou- de wordt georganiseerd. Vele medewerkers hebben zich reeds ingeschreven voor één van de twaalf sporten, waarin men kan uit komen. Wij willen zowel de sporters als de supporters, want de komst van hen is minstens zo belangrijk, nu vast een voor proefje geven van wat er op deze dag zal plaatsvinden. 1. Badminton 2. Biljarten 3. Bridge 4. Dammen/schaken 5. Klaverjassen 6. Start/finish marathon 7. Tafeltennis 8. Tennis 9. Touwtrekken 10. Voetbal 11Opstapplaats pendelbus e opzet is enigszins gewijzigd ten op zichte van voor gaande jaren. Het aantal deelnemers per vestiging wordt dit jaar bepaald naar het aantal werknemers per vestiging. Dit, om iedere werknemer even veel kans te geven om mee te doen Hoewel er ook deze keer weer gestreden zal worden om het Bronzen Brouwers- paard. de prijs voor de vestiging die de meeste punten heeft behaald, zal er ook worden gekeken naar individuele prestaties. Elke winnaar van een onderdeel, met uitzonde ring van de teams, kan nu ook zelf een prijs in de wacht slepen. Twaalf sporten Het aantal sporten is dit jaar met een drietal uit gebreid, te weten dammen, schaken en hard lopen (semimarathon). Bij het dammen en scha ken zal op tijd gespeeld worden. Beide sporten vinden plaats in de bedrijfskantine. De semi marathon bestaat uit een traject van 6 km, waarvoor op het brouwerijterrein een parcours van 3 km wordt uitgezet dat twee maal moet worden afgelegd. In tegenstelling tot de andere sporten kan men zich nog tot een half uur voor aanvang aanmelden. Natuurlijk is het touwtrek ken, de primeur van vorig jaar, wegens succes gepro longeerd. Plaats van han deling zal in de omgeving van het sportterrein zijn. Er wordt gebridged in de rustige filmzaal van het ontvangstgebouw. Inschrijving geschiedt per paar. De klaverjassers zullen hun kaarten leggen in de kantoorkantine. Na individuele aanmel ding, krijgt men door loting een partner toege wezen. Een aardige manier om de contacten tussen werknemers van verschil lende vestigingen te bevor deren. In de ruime hal van het kantoor wordt een aan tal biljarttafels opgesteld, afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Tafeltennis vindt plaats in het bottelarijgebouw 2 en hiervoor geldt hetzelfde als bij het biljarten: hoeveel heid tafels afhankelijk van het aantal inschrijvingen. De finales van tennis en voetbal worden op 23 mei uitgevochten op de bestaan de tennisbanen en het voet balveld op het brouwerij terrein. Een groep sporters die een groot deel van de dag niet te zien zal zijn en slechts door weinig sup porters aangemoedigd kan worden, wordt gevormd door de hengelaars. Per bus zullen zij naar Scheveningen worden ver voerd om vervolgens per boot de zee op te gaan. Een geweldige tocht en een goede vangst lijkt wel haast verzekerd. Ook de badmintonspelers verlaten het terrein om hun sportieve prestatie in gemeentelijk centrum de Eendekooi, op een steen worp afstand van de brou werij, te leveren. Vervoer voor toeschou wers wordt geregeld. Dat geldt overigens ook voor mensen die eeit kijkje willen nemen bij een van de meer afgelegen 'ruim ten' op het terrein zelf. Op 23 mei zullen de sporters niet de enigen zijn die een prestatie leveren. De verstrekking van con sumptiebonnen de verzor ging van lunchpakketten en de avondmaaltijd en het inrichten van buffetten wordt in eigen beheer genomen. Dus ook een vuurproef voor velen achter de schermen. ffi Oj N 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 14