NIEUWE WATERBEHANDELINGSINSTALLATIE ZOETERWOUDE Eind vorig jaar is in de brouwerij te Zoeterwoude een nieuwe waterbehandelingsinstallatie in gebruik genomen. Deze zogenaamde 'hyperfiltratie-installatie' is gebaseerd op het principe van omgekeerde osmose. In onderstaand verhaal willen wij enig inzicht geven in de achtergrond van de plaatsing van deze installatie en de werking ervan. Water - opslagtanks (links) van het behan delde water Water is een van de belang rijkste grondstoffen van bier. Bier bestaat namelijk voor circa 90% uit water. Dat de kwaliteit van het te gebruiken water van invloed is op de kwali teit van het bier, ligt dus voor de hand. Belangrijke eisen waaraan brouwwater moet voldoen, zijn een bepaalde hardheid en een constant zoutgehalte. Het (drink)water dat in de brou werij te Zoeterwoude wordt ge bruikt, wordt geleverd door Wa terleidingbedrijf 'De Rijnstreek'. De samenstelling van het gelever de water verschilt nogal eens. In bepaalde perioden is het zoutge halte aanzienlijk hóger dan nor maal. Om nu het zoutgehalte con stant te houden, kan gebruik ge maakt worden van verschillende methoden. Een aantal van deze methoden kan echter een te grote hoeveelheid chemicaliën in het af valwater tot gevolg hebben. Het Hoogheemraadschap Rijnland heeft hieraan een maximum ge steld, ongeacht het zoutgehalte van het aan ons geleverde drink water. In de perioden dat het zout gehalte in het drinkwater hoog is, LAGERE GECONCEN TREERDE OPLOSSING HOGERE GECONCEN TREERDE OPLOSSING is de mogelijkheid om chemica liën, nodig om het zoutgehalte op het gewenste peil te brengen, in het afvalwater te lozen beperkt, omdat het door het Hoogheem raadschap gestelde maximum niet overschreden mag worden. Toen de capaciteit van de brouw- waterinstallatie moest worden uit gebreid, is, om aan deze eisen te kunnen voldoen, gekozen voor een hyperfiltratie-installatie. Het wezenlijke van een dergelijk type installatie is dat het gebruik van chemicaliën minimaal is. Hyperfiltratie-installatie Bij een hyperfiltratie-installatie wordt gebruik gemaakt van omge keerde osmose. In de natuur bestaat de neiging tot nivelleren. Wanneer nu water met een hoge en water met een lage zout-concentratie van elkaar ge scheiden worden door een mem braan (een vlies dat wel water maar nagenoeg geen zout door laat), zal het water met de lage zout-concentratie naar de gecon centreerde oplossing stromen en daarmee trachten het zoutgehalte gelijk te maken. (Afbeelding 1.) Door nu een zekere druk uit te oefenen op de geconcentreerde oplossing, wordt het 'zoute' water naar het 'schone water gedrukt, waarbij het membraan het water doorlaat en het zout tegenhoudt. Daarmee wordt het omgekeerde effect van nivellering bereikt, op dat zoveel mogelijk 'schoon' water beschikbaar komt. Dit verschijn sel noemt men omgekeerde os mose. (Afbeelding 2.) Het door de watermaatschappij geleverde water wordt in een voorbehandeling verder onthard, alvorens aan de hyperfiltratie-in- stallatie te worden toegevoegd. Deze ontharding vindt plaats in tanks waarin zand zweeft. Op het LAGERE GECONCEN TREERDE /WATER OPLOSSING \STROOM Afbeelding 1 Afbeelding 2 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 8