I alcoholgebruik De totale consumptie van alcoholhoudende dranken (gedistilleerd, bier en wijn) in de verschillende landen k op de ouders en wordt als zodanig als effectief beschouwd. Inmiddels zijn de voorbereidingen ter hand genomen voor een voor- ït lichtingsprogramma dat in 1981 n uitgevoerd zal worden. Ie Bovendien houdt de Stichting een n uitgebreid onderzoek over alco- holgebruik onder de jeugd, waar mee begin 1980 door het C.B.K. is n gestart. Afstemming Het is natuurlijk van groot belang j dat de leden van de Stichting hun marktgedrag afstemmen op de doelstelling van de Stichting. n Daarbij kan vooral worden ge dacht aan reclame en andere pro motionele uitingen. De Stichting wil haar leden in deze zaken gaan adviseren. In het persbericht dat het C.B.K. naar aanleiding van de oprichting van de 'Stichting Verantwoord Al coholgebruik van de Industrie voor Alcoholhoudende Dranken' uitstuurde, is er ook sprake van de intentie om tot samenwerking te komen met instanties die zich al op dit terrein bewegen. Documentatie Er zijn veel cijfers en interpreta ties van cijfers in omloop met betrekking tot alcoholgebruik en alcoholmisbruik. De Stichting re kent het tot haar taak om objectie ve voorlichting te geven die is gebaseerd op feiten en cijfers. In de loop van 1981 wordt een we tenschappelijke uitgave gemaakt met gegevens over alcoholgebruik en -misbruik. Daarmee vervult de Stichting een andere taak van haar doelstellin gen: een centraal punt zijn van waaruit informatie kan worden verspreid. Men wil daarvoor ken nis vergaren en deze ter beschik king houden. Met de oprichting van de Stichting hebben fabrikanten een eerste concrete stap gezet naar een actief beleid ten aanzien van een ver antwoord gebruik van alcohol. Daarbij zal het niet blijven. Ook de andere organisaties die te ma ken hebben met de distributie en verkoop van alcoholhoudende dranken zullen betrokken worden bij deze activiteiten. In de komen de jaren zal het noodzakelijk zijn om vanuit de branche bij te dragen aan het ontwikkelen van een ver antwoord gebruik van alcohol. Men realiseert zich hierbij dat dit de omzetontwikkeling kan beïn- 1 vloeden. (in volgorde van het hoofdelijk verbruik) rang nummer land jaar liters ad 100% 1 Frankrijk 1979 15,4 2 Spanje 1979 14,1 3 Luxemburg 1979 13,9 4 Portugal 1979 13,0 5 West-Duitsland 1979 12,8 6 Italië 1979 ±12,7 7 Hongarije 1979 11,5 8 Argentinië 1979 11,3 9 België 1979 11,3 10 Oostenrijk 1979 11,1 11 Zwitserland 1979 10,6 12 Tsjechoslowakije 1979 ±10 13 Australië 1978/79 9,8 14 Nieuw-Zeeland 1979 9,6 15 Nederland 1979 9,4 16 Denemarken 1979 9,1 17 Canada 1978/79 9,0 18 Oost-Duitsland (D.D.R.) 1979 9,0 19 Ver. Staten van Amerika 1979 8,7 20 Roemenië 1979 8,3 21 Polen 1979 8,2 22 Joegoslavië 1978 7,8 23 Ierland 1979 7,7 24 Bulgarije 1978 7,6 25 Engeland (Ver. Koninkrijk) 1979 7,4 26 Finland 1979 6,3 27 Chili 1979 6,3*) 28 Sowjetunie (U.S.S.R.) 1979 6,2 29 Griekenland 1979 6,2*) 30 Zweden 1979 5,9 31 Japan 1979 5,1 32 Cyprus 1979 4,6 33 Uruguay 1978 4,5*) 34 Noorwegen 1979 4,4 35 IJsland 1979 4,0 Over de consumptie van gedistilleerd in dit land zijn geen of geen betrouwbare of volledige statistische gegevens beschikbaar. Het opgenomen cijfer heeft alleen betrekking op het verbruik van bieren wijn. Opmerking: Bij de omrekening van de hoeveelheden bier tot liters ad 100% alcoholsterkte is, wanneer er geen nadere gegevens beschikbaar waren, gemakshalve gerekend met een gemiddeld alcoholpercentage van 5 geconsumeerde hoeveelheden wijn werden - bij het ontbreken van nadere bijzonderheden over het betreffende land - omgerekend tegen een gemiddeld alcoholgehalte van 12%. Ook eventuele andere alcoholhoudende dranken zoals vruchtenwijnen (Cider, Obstwein, zg. 'British wines', etc.) werden, indien althans consumptieci jfers hiervan bekend waren, bij de berekening van de hierboven vermelde hoeveelheden betreffende het totale alcoholverbruikin aanmerking genomen. Bron: Produktschap voor Gedistilleerde Dranken. 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 7