denbitter - Een slok tra ditie- Uit het Zuiden. Het is nauwelijks meer nodig de Limburger daar op te wijzen want al jaren is het 'koppeltje', een pilsje met een Elske, een geliefde combinatie. Limburg: gastvrij en ge zellig Extra aandacht krijgt het Elske ook op de Euro topconferentie, die op 23 en 24 maart a.s. in Maas tricht wordt gehouden. De gehele Europese top is dan in het gouverne mentsgebouw aanwezig om een twee dagen du rend overleg te houden. Het managementteam haakt op dit evenement in met het Elske. 'Wij zullen ze met een echt Limburgs produkt laten kennismaken', zegt de heer Kerckhoffs. Deze Eurotopconferen tie is slechts een van de vele internationale eve nementen die zich afspe len in het Limburgse. Elk jaar vindt de Amstel Gold Race plaats in Lim burg; de Koninginnerit van Olympia's Ronde door Nederland wordt tradi tiegetrouw door de Lim burgse heuvels verreden en zo zijn er nog veel meer wielerrondes in Limburg, die voor de wielrenliefhebbers een begrip zijn. De Ronde vanObbicht en de Flits van Echt zijn er een paar van. Bekende wielereve nementen, waarbij ons bedrijf altijd aanwezig is. Typisch Limburgs zijn natuurlijk de schutters feesten, waarbij op dui zenden bezoekers gere kend kan worden. Aardig detail: doorgaans worden er per dag honderden vaten bier verkocht! We hebben het al gezegd: in Limburg bloeit het verenigingsleven. Talloze fanfarekorpsen en harmo niekorpsen kennen een groot ledental. Vele har monieconcoursen vinden plaats met als hoogtepunt het Wereld Muziek-con- cours dat een keer in de vier jaar in Kerkrade plaatsvindt. Vanuit de hele wereld komt men dan naar het Limburgse land. Ook tijdens de vo rig jaar gehouden Wereld Bridge Olympiade en de twee jaar geleden door Heineken georganiseer de Wereldkampioen schappen Wielrennen kwam men van heinde en verre naar Limburg. En waarom? 'Omdat Lim burg ondermeer makke lijk te bereiken is vanuit België en Duitsland. De verbinding van Schiphol met vliegveld Beek werkt ook bevorderlijk. Maar vooral omdat Limburg een zeer gezellig land is', zegt de heer Kerckhoffs overtuigd. Jaarlijks vinden vele wielerevenementen plaats in Limburg. DeAmstel Gold Race is hier een bekend voorbeeld van. Limburgs koppeltje Ondanks de vele con currentie is de marktpo sitie van Amstel en Hei neken goed in Limburg. Amstel heeft met name in het zuiden een sterke positie, terwijl men in het noorden de voorkeur geeft aan Heineken. 'Omdat de Limburger vooral een bierdrinker is, hechten wij grote waarde aan de begeleiding van bier. Als de relatie tussen de horeca-ondernemer en onze vertegenwoordi gers goed is, is het ook gemakkelijker de andere concernprodukten te verkopen'. Een produkt dat wij na tuurlijk niet mogen ver geten te vermelden, is Els La Vera, het 'Elske'. Vo rig jaar is Jacques Hen- nekens B.V. te Beek, de graag bier, bronwater en wijn. Het mineraalwater wordt hier dan ook al ja ren gedronken'. Een pro dukt dat ook in Limburg erg in trek is, is Oud Bruin. De heer Kerck hoffs vertelt dat dit his torisch gegroeid is en de Limburger, die zeer aan traditie gehecht is, houdt dit graag in ere. 'Half-om' is nog steeds een begrip in Limburg. Dit houdt in een glas voor driekwart gevuld met pils en voor de rest met Oud Bruin. Een andere ma nier om Oud Bruin te drinken, is Schuss: een glas pils met een kop erop van Oud Bruin. Maar ui teraard lust men ook een Oud Bruin 'puur'. distillateur van Els La Vera, gaan behoren tot het Heineken concern. Els La Vera is al sinds 1821 een bekend en ge liefd produkt in onze zui delijkste provincie. 'Ik geloof er nog steeds in dat het een nationaal produkt kan worden', zegt de heer Kerckhoffs. 'Als er meer bekendheid aan wordt gegeven, lukt dat beslist. Maar nu is het nog zo:onbekend maakt onbemind. De mensen willen best, daarvan ben ik overtuigd. Ze moeten alleen even attent wor den gemaakt op De Krui- 5

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 5