LIMBURG EEN ZWERFTOCHT DOOR NEDERLAND Met dit artikel over het horecagebied Limburg zijn wij aan het eind gekomen van de rubriek 'Een zwerftocht door Nederland'. Tien horecagebieden hebben we reeds onder de loep genomen. Over het elfde en laatste horecagebied, Limburg, kunt u hieronder lezen. mentaliteitsverschil merkbaar tussen Zuid- Limburgers en Noord- Limburgers. Dit menta liteitsverschil komt waarschijnlijk door het vestigen van de industrie in het zuiden en het sterk georiënteerd zijn op de aangrenzende landstre ken, menen de leden van het managementteam. Sinds kort is de vestiging in Nuth verbouwd. Een inpandige verbouwing, die noodzakelijk was omdat de behuizing van dien aard was dat de me dewerkers niet efficiënt konden werken. Boven dien is de C.T.D. enige tijd geleden in Nuth ge huisvest. Voorheen was deze dienst in Horst ge vestigd, maar volgens de opzet voor de horecage bieden behoort zij bij de hoofdvestiging gehuis vest te zijn. Volgens de heer Kerckhoffs voelt iedereen zich gelukkig nu de verbouwing een feit is en het pand thans 'Heineken waardig'is. Hoog bierverbruik De Limburger is een echte bierdrinker. Het is een goede gewoonte na het werk eerst even er gens een pilsje te gaan drinken alvorens op huis aan te gaan. Maar ook het verenigingsleven speelt daarbij een grote rol. De heer Kerckhoffs daarover: 'het vereni gingsleven in Limburg is bijzonder groot. Er komt natuurlijk wel een wed strijdelement bij kijken, maar het gaat vooral om het elkaar ontmoeten'. Dat de Limburger een groot bierdrinker is, en trots is op zijn biercultuur (er zijn in Limburg nog zes zelfstandig opereren de brouwerijen) resul teert in het hoogste bier- verbruik per hoofd van de bevolking. Dit houdt echter in dat bijvoor beeld de gedistilleerd- omzet in Limburg lager ligt dan elders in het land. Het is vaak moeilijker dan in de rest van Ne derland nieuwe produk- ten te introduceren. Pur daarentegen verliep zeer succesvol, met name na de uitbreiding van het assortiment met Pur Ci tron. 'Dit komt door de Belgische en Duitse in vloed in Limburg', zegt de heer Kerckhoffs. 'In Limburg drinkt men Twee voorbeelden (zie ook de volgende pagina) van een fraai Heineken en Amstel café in Limburg, waar de caféhouders veel waarde hechten aan een goedogend exterieur en interieur. Het horecagebied Limburg beslaat vrijwel de gehele gelijknamige provincie. Slechts aan de noord oostkant en aan de westkant van Limburg is een strook afgevallen. Zij behoren respectieve lijk tot de horecagebie den Arnhem/Nijmegen en Midden-Brabant. Hoofd van het horecage bied is de heer J. C. M. Kerckhoffs, die als voor zitter fungeert van het managementteam, voorts bestaande uit de heren H. L. Hameiers (fysieke distributie en technische dienst), M. P. H. J. de Goey, (admini stratie) en R. C. H. M. van Dongen (verkoop). De heer Kerckhoffs houdt eigenlijk niet zo van het woord manage mentteam. 'Niet met z'n vieren maar met z'n allen in Limburg hebben wij het eerste reorganisatie karretje getrokken. Een ieder heeft ertoe bijge dragen dat het eerste horecagebied met vallen en opstaan goed van de grond kwam', verklaart hij. In dat licht gezien wil hij dan ook graag de na men noemen van de he ren J. Vis (algemene za ken), L. A. Sleven (commercie Zuid-Lim burg), A. G. M. Moonen (commercie Noord-Lim burg), G.van Rensch (expeditie Horst en Roermond), P. A. Boes ten (chef expeditie Nuth), G. Hakze (groeps leider C.T.D.) en G. J. H. Franssen, de 'bierdokter' die het produkt begeleidt van fust tot en met con sument binnen de horeca- sector, zodat het goed getapt en in een goed glas bij die consument terecht komt. Even naar de brouwerij Het horecagebied Lim burg is officieel op 1 april 1978 van start gegaan en is daarmee het eerste operationele horecage bied. Men heeft nu drie jaar de tijd gehad te kij ken hoe de markt op de structuur van de horeca gebieden reageert. 'Bij zonder positief', vertelt de heer Kerckhoffs. 'De klant zegt nu weer "ik ga even naar de brouwe rij".' 'De manier van werken is veel prettiger', vult Van Dongen aan. 'Doordat wij nu alles in één hand hebben, is het beter gecoördineerd en loopt de communicatie sneller. Wanneer je in een zekere mate van zelf standigheid gedecentrali seerd werkt, kun je slagvaardiger beslissin gen nemen, wat je positie op de markt ten goede komt omdat je je sneller aan de marktomstandig heden kunt aanpassen'. Het horecagebied kent twee drankenhandels: Drankenhandel Vul- Iinghs-Janssen - Huyben B. V. in Horst en Dran kenhandel Maas en Jeker B.V. in Nuth, waar ook de hoofdvestiging van het horecagebied is geves tigd. Hoewel één provincie is er toch een duidelijk

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 4