Sparen met goede premie REGELINGEN VOOR PERSONEEL ON DER DE LOEP In het vorige nummer van Vers van 't Vat kondigden wij aan in ae toekomst aandacht te gaan besteden aan een aantal regelingen, die voor het personeel bestemd zijn. Vaak zijn de regelingen niet bekend of is het niet de premiespaarregeling De spelregels Elke werknemer van Heineken mag deelnemen aan deze spaarre geling, die ten doel heeft het spa ren van de personeelsleden te be vorderen. Er zijn voor de pre miespaarregeling een paar spelre gels opgesteld, waarvan wij de belangrijkste hier laten volgen: Men moet tenminste twee maan den in dienst zijn op het moment dat men zich aanmeldt voor de spaarregeling. U kunt zich het ge hele jaar door aanmelden voor deelname. Als u ervoor zorgt dat uw deelnemersverklaring ten minste één week voor de eerste van de maand bij de salarisadmi nistratie is ingeleverd, dan zal per de eerste van die maand het door u opgegeven spaarbedrag al worden ingehouden, gelijktijdig met de salarisverrekening. salarisadministratie moet opge ven. Premie Als u dat sparen vier volle jaren volhoudt, gerekend vanaf het startjaar, dan komt de premie over het bedrag dat in het eerste jaar is gestort, beschikbaar. Deze premie is belastingvrij. Bovendien wordt zowel over het spaargeld als over de premie rente uitgekeerd. Maar u kunt ook tussentijds pre mie krijgen als u het spaargeld besteedt voor een aantal bezits vormende doeleinden. Zoals bij aankoop van een huis, verbouwing Dit spaarbedrag moet per maand minimaal f 5,— bedragen. Per jaar mag u ten hoogste f 1.500,- spa ren. Voor part-timers (werknemers die korter werken dan de normale arbeidsduur per week) geldt dat zij tot 5% van hun jaarsalaris (met een maximum spaarbedrag van f 1.500,— per jaar), vermeerderd met tantième en ploegentoeslag, mogen sparen. Wijzigingen van het spaarbedrag kunnen per de eerste van de maand geschieden. Ook hier geldt dat u deze verandering minstens één week van te voren bij de of verbetering van een huis, uitga ven die gedaan worden ten behoe ve van een huwelijk, in een aantal gevallen ter betaling van levens verzekeringspremies, het beleg gen van het geld in effecten. Op initiatief van de C.O.R. is voorgesteld ook bij het besteden van het spaargeld voor studiedoel einden premie uit te keren. De overheid heeft dit voorstel echter nog niet goedgekeurd. Betaling premie Als de vier volledige spaarjaren zijn volgemaakt, komt de premie over het, in het eerste van de vier spaarjaren gespaarde bedrag, be schikbaar. Heeft u tussentijds een bedrag opgenomen en besteed voor de hierboven genoemde doeleinden, dan wordt de premie bij opname uitgekeerd. Verlaat u Heineken binnen de periode van vier jaar, dan krijgt u een evenre dig deel van de premie uitgekeerd. Als een deelnemer binnen de spaarperiode gepensioneerd wordt, van de overbruggingsregeling gebruik maakt, of in de wacht geldregeling of in de Heineken Invaliditeitsregeling komt, dan mag men kiezen: men kan het spaargeld opnemen met een evenredig deel van de premie öf men kan de volledige spaarperio de afmaken. Meer details over de premie spaarregeling staan vermeld in het 'Reglement van de premiespaar regeling', dat men bij de afdeling personeelszaken kan opvragen. Daar is ook het inschrijvingsfor mulier beschikbaar. Vrije spaarrekening Wilt u wel elke maand een bepaald bedrag sparen, maar wilt u het geld liever niet voor vier jaar vastzet ten, dan kunt u gebruik maken van de 'vrije spaarrekening'. Iedere Heineken werknemer kan vanaf het moment van indiensttreding op deze rekening sparen. Dit spa ren is mogelijk op twee manieren: per periodieke vaste inhouding (dat wil zeggen dat er elke maand een vast bedrag, met een minimum van f 10,— per maand, van uw salaris naar uw spaarrekening wordt overgeschreven) öf door middel van een incidentele stor ting. Wanneer u maar wilt, doch slechts één maal per maand, kunt u een bedrag storten op uw vrije spaarrekening, met een minimum van f 50,- per keer. Opnemen van spaargeld is eveneens slechts een maal per maand mogelijk. De rente is variabel en bedraagt per 15 februari 1981 7V2%. Als u nog geen deelnemer bent van de premiespaarregeling maar u wel wilt aanmelden voor de 'vrije spaarrekening', dan dient u con tact op te nemen met de centrale salarisadministratie in Zoeter- woude of met de plaatselijke sala risadministratie. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Vers van 't Vat | 1981 | | pagina 3